บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
สมุนไพรสำหรับชะลอวัยและความเสื่อมในผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย กฤษฏิ์ วัฒนธรรม, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   03 พ.ค. 2567 02 พ.ค. 2568
EL018_(2567) : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   01 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2568
EL019_(2567) : Medication Reconciliation
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   01 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2568
รู้จักยา Eribulin mesylate สำหรับการรักษามะเร็ง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ
2.5   04 เม.ย. 2567 03 เม.ย. 2568
ทบทวนการใช้ยา lenvatinib ในการรักษาโรคมะเร็ง (Review lenvatinib in cancer treatment)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย มานิตย์ แซ่เตียว
3   07 มี.ค. 2567 06 มี.ค. 2568
Autophagy กับ Atherosclerosis
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
3   29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2568
หญ้าหวาน
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
2.5   14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2568
Plant cyanide
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร.ภญ. ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.5   12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2568
การนำมาตรฐานการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) สู่การปฏิบัติ
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
3   12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2568
ระบบนำส่งยาทางปากระดับนาโนกับการป้องกันการถูกทำลายของตัวยาก่อนการดูดซึม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรวงศกร สุเชาว์อินทร์
2.5   06 ก.พ. 2567 05 ก.พ. 2568
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยสูตรตำรับและ ระบบนำส่งยา
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
3   31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2568
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์ และ อ.ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
2.5   24 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2568
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการให้คำแนะนำในร้านยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล
2.5   21 ม.ค. 2567 20 ม.ค. 2568
เทคโนโลยีของระบบนำส่งยาทางผิวหนัง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงลลนา คงคาเนรมิตร
2.5   12 ม.ค. 2567 11 ม.ค. 2568
EL026_(2567) : การเก็บรักษายาและการสำรองยา
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2567 02 ม.ค. 2568
EL027_(2567) : Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2567 02 ม.ค. 2568
EL028_(2567) : High Alert Drug
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2567 02 ม.ค. 2568
การใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ.สุธิดา ปาบุตร, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   02 ม.ค. 2567 01 ม.ค. 2568
ยาอีลีทริปแทนและการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน Eletriptan and Management of Acute Migraine Headache
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ภญ. จุติกาญจน์ อิ่มทรัพย์ และ ผศ.ดร.ภญ. จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3   01 ม.ค. 2567 31 ธ.ค. 2567
โรคอ้วนและแนวทางการรักษาด้วยยา
สถาบันหลัก: มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 
โดย ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล , รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3   30 ธ.ค. 2566 29 ธ.ค. 2567
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย สุพัตรา ปรศุพัฒนา
2.5   29 ธ.ค. 2566 28 ธ.ค. 2567
การได้รับยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ : ความชุก ปัจจัย และเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย หนึ่งฤทัย สุกใส*, กรกนก แสงกาญจนวนิช, ณฐกร ทองจุลละ, ธิษณามดี ทองพุ่ม
2.5   28 ธ.ค. 2566 27 ธ.ค. 2567
การปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ Augmented Renal Clearance
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย นพคุณ สุคนธา, ศวิตา พินพาท, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์*
2.5   28 ธ.ค. 2566 27 ธ.ค. 2567
ภาวการณ์รู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยมะเร็ง (Cognitive impairment in cancer patient)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย มานิตย์ แซ่เตียว*, พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์, ภาณุมาศ เยาวศรี
2.5   28 ธ.ค. 2566 27 ธ.ค. 2567
Tezepelumab: anti-TSLP antibody สำหรับใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดย ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพชร แก้วเกษ
3   25 ธ.ค. 2566 24 ธ.ค. 2567
ความก้าวหน้าของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดโดยการยับยั้ง PD-1/PD-L1 ในผู้ป่วยมะเร็ง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ. กนกพร ชมาฤกษ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   20 ธ.ค. 2566 19 ธ.ค. 2567
Autophagy กับ การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
3   19 ธ.ค. 2566 18 ธ.ค. 2567
Estetrol (E4): Novel Estrogen with ‘NEST’ Property (บทความวิชาการ 5)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   13 ธ.ค. 2566 12 ธ.ค. 2567
อาหารและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภก.ธณัท สุขะปรเมษฐ, ภก.สุรัตน์ สมสอน, และ ภก.อิสรภาพ คลาดโรค, รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์, ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
3   12 ธ.ค. 2566 11 ธ.ค. 2567
พลาโซมิซิน ยาปฏิชีวนะใหม่สำหรับรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ดร.ภญ.อภิญญา บุญเป็ง
3   10 ธ.ค. 2566 09 ธ.ค. 2567
ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา (Considerations in Using Bioequivalence Guidelines and Product Specific Bioequivalence Guidance)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
3   07 ธ.ค. 2566 06 ธ.ค. 2567
การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยาแบบรุนแรง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ.อาวรณ์ แจ่มคีรี, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   05 ธ.ค. 2566 04 ธ.ค. 2567
การทดสอบการซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลองด้วย Franz diffusion cells
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ดร.ภก.กำชัย แซ่ปัง
3   05 ธ.ค. 2566 04 ธ.ค. 2567
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและกลไกการออกฤทธิ์ของยา Brexanolone ในการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ผศ.ดร.ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย
3   02 ธ.ค. 2566 01 ธ.ค. 2567
หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
ความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษาภาวะสับสนเฉียบพลัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ. พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วยยารักษาไวรัสตับอักเสบซีชนิดใหม่ (Direct acting antiviral: DAA)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ.นภาพักตร์ โยธารักษ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การนำส่งยาทางปอด (Pulmonary drug delivery)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย รศ. ดร. ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
2.5   21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2567
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานด้วยวิตามินบี (บทความวิชาการ 4)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ผศ. ดร. ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2   03 พ.ย. 2566 02 พ.ย. 2567
เจลชนิดเคี้ยวและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและโภชนเภสัช
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรสร สารพันโชติวิทยา, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   31 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2567
ยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม: สรุปประเด็นสำคัญด้านโครงสร้างทางเคมี
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย ภก.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
2.5   11 ต.ค. 2566 10 ต.ค. 2567
แนวทางการดูแลโรคภูมิแพ้ฉบับพัฒนา (Redesigned guideline of Allergy Care) บทความวิชาการ 3
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สิรินุช พละภิญโญ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2   05 ต.ค. 2566 04 ต.ค. 2567
มะระขี้นก : องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัด และผลิตภัณฑ์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์; สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
2.5   26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2567
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อนำส่งยาชนิดเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ ในกระเพาะอาหาร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง, สุภัสสร เพ็งนาม
2.5   22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2567
การทำอนุพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย อ.ภญ.สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์
3   20 ก.ย. 2566 19 ก.ย. 2567
การคำนวณปริมาณยาหัวข้อ HPLC “Assay” ในตำรายา: การคำนวณ %label amount
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย จันคนา บูรณะโอสถ, ชนกพรหม์ สุคนธ์พันธุ์, อรัญญา นันทนากรณ์, คนาวรรณ พจนาคม, ปนัดดา พัฒนวศิน, สมลักษณ์ คงเมือง,ไพบูลย์ นันทนากรณ์
2.5   14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2567
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2.5   13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2567
องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ
2.5   08 ก.ย. 2566 07 ก.ย. 2567
กลไกระดับโมเลกุลของเกล็ดเลือดที่มีต่อการเกิดลิ่มเลือดและยาต้านเกล็ดเลือด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย บุษบา เผ่าทองจีน
3   06 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2567

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 813 รายการ