บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
Autophagy กับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในมนุษย์
ภญ.ผศ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
2.5   01 ก.ค. 2565 30 มิ.ย. 2566
การใช้ยารักษาภาวะไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงระดับปานกลาง เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล
2.5   29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2566
แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
0.5   19 มิ.ย. 2565 18 มิ.ย. 2566
แคลเซียม รับประทานอย่างไรให้ได้ผล
พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลวิภาราม
1.5   16 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2566
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต
รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
2.5   16 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2566
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับสำหรับเภสัชกรชุมชน
ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2   16 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2566
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนลูกผสมเอฟซี
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ, ปร.ด. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   06 มิ.ย. 2565 05 มิ.ย. 2566
เทคนิคและเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่ช่วยส่งเสริมการกลืนยาในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
รองศาสตราจารย์ ดร. อรสร สารพันโชติวิทยา, ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   02 มิ.ย. 2565 01 มิ.ย. 2566
Drugs for Refractory Status Epilepticus
ศุภกิต ปิ่นทอง, วีรยุทธิ์ แซ่ลิ้ม
1.5   01 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2566
การพัฒนาระบบการกระจายยาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3.5   30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2566
Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
1   26 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2566
เจลคุมกำเนิดสอดช่องคลอด (Vaginal contraceptive gel)
อ.ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล และผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
2.5   25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2566
Updated Erectile Dysfunction สำหรับเภสัชกรชุมชน
ดร.ภก.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   24 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2566
หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุดเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโควิด-19
รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มศว
2.5   24 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2566
EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2566
EL019 : Medication Reconciliation
ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2566
ยาสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่สูง
ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
1.5   23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2566
การใช้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง
ภญ.ปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ
2.5   18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2566
ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม
ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์, ธนาพร คุ้มสว่าง
2   18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2566
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
0.5   01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566
ความรู้พื้นฐานเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำชนิดอซิงโครนัส (Asynchronous induction motor) สำหรับเภสัชกร
ผศ.ดร.ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา ภก.พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ และ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
3   01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566
การวินิจฉัยภาวะตาแห้งในร้านขายยาชุมชน (Diagnosis of dry eye conditions in community pharmacy)
ผศ. (พิเศษ) พญ.สมพร จันทรา
0.5   01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566
Deal with post COVID-19 syndrome: Cough
รศ.นพ. กิตติ จันทรพัฒนา
0.5   01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566
ประเภทและรูปแบบการผลิตของผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
พัชราพรรณ กิจพันธ์, ระพีพรรณ ฉลองสุข
2   29 เม.ย. 2565 28 เม.ย. 2566
การรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อ...ในร้านยา
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
3   29 เม.ย. 2565 28 เม.ย. 2566
คุณประโยชน์ของผักเคล (KALE)
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2566
น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ต่อผิวพรรณและเส้นผม
อรัญญา ศรีบุศราคัม
1.5   27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2566
บทบาทของยา sacubitril/valsartan ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
สุธีร์ ลิ้มเจริญ, พรวลัย บุญเมือง
2.5   21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2566
พังผืดในปอด หลังหายโควิด (Post โควิด-19 pulmonary fibrosis) กับสมุนไพรไทย
ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ
2.5   11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2566
เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
ภญ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
3   08 เม.ย. 2565 07 เม.ย. 2566
Drug-induced liver injury: a brief overview for pharmacists
ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
2.5   05 เม.ย. 2565 04 เม.ย. 2566
การตลาดสำหรับเภสัชกรชุมชน
บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2.5   04 เม.ย. 2565 03 เม.ย. 2566
เคมีการไหล: อนาคตของการสังเคราะห์ยาและสารช่วยทางเภสัชกรรม
ภก.รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม และ ภก.กิตติภัฎ สุวรรณพิทักษ์
2.5   01 เม.ย. 2565 31 มี.ค. 2566
ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรีและสารหล่อลื่น (male condom, female condom and lubricants)
อ.ดร.ภก.ดนุช ปัญจพรผล
2   01 เม.ย. 2565 31 มี.ค. 2566
Practical Points in Diarrhea
ผศ.พ.อ.นพ. พันธุดิศ ทองอุปการ
0.5   01 เม.ย. 2565 31 มี.ค. 2566
Management of GERD and role of Alginate
อ.นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย
0.5   01 เม.ย. 2565 31 มี.ค. 2566
การทบทวนรายการยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Medication review for patient safety)
ภก.ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก และ ภญ.อ. มาริสา เสนงาม
1.5   25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2566
การใช้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองในผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
3   23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2566
ยาห้าราก
ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
2   17 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2566
สรรพคุณของพริกไทยต่อระบบทางเดินอาหาร
ดร.ภก. นนทเลิศ เลิศนิติกุล และ รศ.ดร.ภก. รุทธ์ สุทธิศรี
2.5   15 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2566
การออกฤทธิ์ของยาผ่านรีเซพเตอร์ – ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในปัจจุบัน
ผศ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   07 มี.ค. 2565 06 มี.ค. 2566
Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านขายยา
รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0.5   01 มี.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
ไข้หวัดใหญ่และยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดจำหน่ายในปัจจุบัน
ประภัสสร ทับทวี
2   01 มี.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
Role of Alginate in Mild to Moderate GERD
รศ.นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
0.5   01 มี.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
กลุ่มโรควงจรยูเรียบกพร่อง (Urea cycle disorders)
ธัชสินี กาญจนอลงกรณ์, ภ.บ.
3   01 มี.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
ยาขี้ผึ้ง (Ointments)
ดร.ภญ.ธิพาพรรณ พลายด้วง
3   28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2566
การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคริดสีดวงทวารหนักสำหรับเภสัชกรชุมชน
ภญ.ทิพย์วิไล ทวีพันธุรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2   15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2566
หูดที่ฝ่าเท้า (Plantar warts)
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2   15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2566
Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
0.75   15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2566
บทบาทของวิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีในระบบภูมิคุ้มกัน และผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The immunomodulatory roles of vitamin D, vitamin C and zinc and their implications in COVID-19)
อ.ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช
2.5   08 ก.พ. 2565 07 ก.พ. 2566

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 1024 รายการ