บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
อาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับ การรับประทานอาหารคีโตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2   03 มี.ค. 2564 02 มี.ค. 2565
ประเภทยาและข้อกำหนดของกฎหมายยา และวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
2.5   25 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2565
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตาแห้ง
อ.ภญ.ทิพย์วิไล ทวีพันธุรัตน์
2   23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2565
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง
รศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5   19 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2565
การรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Treatment of Chronic Constipation in Special Populations)
ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3   19 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2565
การแพ้ยาข้ามกลุ่มของยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้าง beta lactam
ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์, ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3.5   11 ก.พ. 2564 10 ก.พ. 2565
การทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากอันตรกิริยาระหว่างยาของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ และ ภญ. สุทธิกาญจน์ เกียรติยศ
2.5   20 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2565
เภสัชกรชุมชนรอบรู้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
การจัดการสารอาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
พันโทหญิง ดร.กรกต วีรเธียร
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
การจัดการสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต
คุณเอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Pitfall of Depression Management in Community Pharmacy
ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Community Pharmacist’s Role related to Anti-psychotic agents
ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Management of Parkinson’s Disease in Elderly for Community Pharmacy
อ.นพ.สิทธิ เพชรรัชตะชาติ
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Management of Benign Prostatic Hyperplasia in Community Pharmacy
อ.นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Management of Urinary Incontinence in Elderly
อ.พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Management of Insomnia for Community Pharmacy
ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Medication-Induced Urinary Tract Infection
ดร.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Common use of Herbal and Dietary Supplements in Community Pharmacy
ดร.ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
Assessing Insulin Adherence
อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
How to Adjust Insulin Doses
อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
0.75   15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2565
สเตียรอยด์พ่นจมูกสำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
2.5   13 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2565
ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspensions)
ผศ.ดร.ภญ.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
3   11 ม.ค. 2564 10 ม.ค. 2565
การจัดการและดูแลรักษาภาวะ community-acquired urinary tract infection
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
2.5   11 ม.ค. 2564 10 ม.ค. 2565
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : กาวไวต่อแรงกด
ขวัญพุทธา อรุณประเสริฐ, ปราณีต โอปณะโสภิต, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ*
2.5   08 ม.ค. 2564 07 ม.ค. 2565
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งมะเร็ง
ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี และ ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
2.5   08 ม.ค. 2564 07 ม.ค. 2565
บทบาทของ Autophagy กับการติดเชื้อไวรัส
ภญ.ผศ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
3   07 ม.ค. 2564 06 ม.ค. 2565
สารสกัดจากหัวหอมกับการบรรเทารอยแผลเป็น
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
2   04 ม.ค. 2564 03 ม.ค. 2565
ตะลิงปลิง
พิชานันท์ ลีแก้ว
2   04 ม.ค. 2564 03 ม.ค. 2565
Five Plant-based New Psychoactive Substances
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
3   04 ม.ค. 2564 03 ม.ค. 2565
เรื่อง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
2.5   01 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564
ผลของ PM2.5 ต่อยีนไซโตโครม พี 450 1
ศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จารุกำจร* และ ภัทรภร มณีโชติ
2.5   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
การใช้โมบายเฮลท์ในด้านเภสัชกรรม (mHealth for Pharmacy)
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
2.5   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
หลักการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดสารจากพืชสมุนไพรด้วยอัลตร้าซาวด์
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
2.5   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
ขนาดตัวอย่างสำหรับการทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป (Sampling Sizes for Simple Comparative tests)
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
4   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเตรียมยาเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปาก
ผศ.ดร.ภญ. กนกพร บูรพาพัธ
3   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
สารช่วยทางเภสัชกรรมที่เป็นน้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์
ดร.ภญ. เพ็ญนภา เสาร์คำ
2.5   31 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
การประเมินความเหมาะสมในการรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่มีการใช้ยา (Assessing the Suitability of Blood Donors on Medication)
นสภ. ชุติมา ตันติวุฒิ
3   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
BACTERIAL CONTAMINATION OF BLOOD COMPONENT
นศภ.ศุภาพิชญ๋ ยุทรการ
3.5   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
PLATELET FUNCTION TEST
นศภ.ภัคพล มโนยุทธ
3.5   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
การขยายอายุเกล็ดเลือดจาก 5 วันเป็น 7 วัน
นศภ.วรกมล นพรัตนธีระวุฒิ
2   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
Wnt/beta-catenin signaling pathway กับเป้าหมายในการรักษาโรคกระดูกพรุน
ผศ.ดร.ภญ.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
3   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
The efficacy of imipramine in functional gastrointestinal disorders
ภญ.ธาริณี เที่ยงสกุล, อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
3   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
การพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนในปัจจุบัน (Current trends of the development of vaccine delivery)
ภญ.ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ภญ.รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน, ภญ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ภก.วัฒนชัย บุญสาร, ภญ.สกลรัตน์ วงศ์เรือง, ภญ.ปรียาวดี ธีระสาร
4   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสารสกัดจากพริก (Pharmacokenetics and Pharmacological activities of chili extracts)
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
4   30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2564
การพัฒนาระบบยาด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ซ้ำในโรงพยาบาล
ภญ.ปภัสรา วรรณทอง, ภญ.นุศรา เลื่องชัยเฉวง
2   29 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2564
เอนไซม์กับงานทางเภสัชกรรม (Enzyme and Pharmaceutics) ตอนที่ 2: ยาที่มีกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (Part 2: Enzyme Inhibitors Derived Drugs)
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
2.5   28 ธ.ค. 2563 27 ธ.ค. 2564
การใช้เคลย์ในทางเภสัชกรรม (Clay in pharmaceutical usage)
ภญ.ดร.รพี จรุงศิรวัฒน์, ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
2.5   28 ธ.ค. 2563 27 ธ.ค. 2564
Apremilast: ยารักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
2.5   28 ธ.ค. 2563 27 ธ.ค. 2564
การใช้ยา Frovatriptan สำหรับการรักษาไมเกรนช่วงมีประจำเดือน
ภญ.ทิพกาญจน์ โมทนียชาติ, อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
2.5   24 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2564
การเสพติดนิโคติน (nicotine addiction)
ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน
2.5   23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2564
แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ภก.ชาญเกียรติ์ เพียรชนะ
3   23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2564
การใช้ Vitamin D ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ภญ.ธาริณี เที่ยงสกุล, อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
3   18 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2564
เถาวัลย์เปรียง: แนวทางการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารสกัด
ภก.ปฐม โสมวงศ์
2.5   16 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2564
การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Curcumin สารสำคัญในขมิ้นชัน และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภญ.ปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ และ ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว
2   09 ธ.ค. 2563 08 ธ.ค. 2564
ตำแหน่งการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยาของยารักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 Drug targets and pharmacology for treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
รศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
3   04 ธ.ค. 2563 03 ธ.ค. 2564
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง: การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญและแนวทางการใช้ยาในปัจจุบัน
อ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
3   01 ธ.ค. 2563 30 พ.ย. 2564
การจัดการภาวะน้ำเกินและการปรับยาขับปัสสาวะด้วยตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ธนาพร คุ้มสว่าง, ภ.บ.
2   01 ธ.ค. 2563 30 พ.ย. 2564
ความรู้เรื่องต่อมลูกหมากโตสำหรับเภสัชกรชุมชน
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2.5   24 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2564
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome)
รศ.ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.5   24 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2564
ควรบริโภค Fructose อย่างไร ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและเกิดโทษน้อยที่สุด
นศภ. ศรัญญา อ่ำพุทรา, นศภ. กุศลิน สนธิ์พุก, นศภ. กนกรัตน์ ธรรมโคตร, นศภ. ศันสนีย์ ศรีบุรุษ, นศภ.กิตฐิตพงศ์ ขาวงาม และภญ.ดร. อรนิภา วงศ์สีลโชติ
2   23 พ.ย. 2563 22 พ.ย. 2564
โครงการให้ความรู้แก่เภสัชกร เรื่องยากลุ่ม DOACs (Direct Oral Anti Coagulants) Siriraj Pharmacy e-learning and education Topic : DOACs EDUCATION
ภกญ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
0.5   17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2564
การสุ่มเมนดีเลียน: จากกระบวนการสุ่มโดยธรรมชาติสู่รูปแบบงานวิจัยที่ทันสมัย
ณัฐ นาเอก
3.5   16 พ.ย. 2563 15 พ.ย. 2564
แนวทางการประเมินงานวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยเครื่องมือแคสพี
ณัฐ นาเอก
3   16 พ.ย. 2563 15 พ.ย. 2564
ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากโรคมะเร็ง และการจัดการโดยใช้ยาตามแนวทางของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา
อ.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์
2   13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2564
การพัฒนาไบโอซิมิลาร์และการกำกับดูแล (Biosimilar development and regulation)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล
2.5   13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2564
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอินซูลินดีกลูเดค อีกหนึ่งทางเลือกอินซูลินออกฤทธิ์เนิ่นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
นสภ. สวรรยา นามพวน# นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ผศ.ดร. ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล ภ.บ.*,# (บริบาลเภสัชกรรม), วท.ด. (เภสัชศาสตร์) #ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร *ศูนย์วิจัยผลลัพธ์
2.5   09 พ.ย. 2563 08 พ.ย. 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์
4   04 พ.ย. 2563 03 พ.ย. 2564
หลักการของ inductively coupled plasma optical emission spectroscopy และการเตรียมตัวอย่าง
รศ.ดร.ภก. นมนต์ หิรัญ
3   02 พ.ย. 2563 01 พ.ย. 2564
ประโยชน์ของโคนต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ต่อภาวะโรคข้อเสื่อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์, ภ.บ., ภ.ม., Ph.D. ภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   02 พ.ย. 2563 01 พ.ย. 2564
COVID-19
ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   31 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2564
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Guidelines for the Development of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) for Medicinal Product Registration)
ภญ. พัชราพรรณ กิจพันธ์ , ภญ. ระพีพรรณ ฉลองสุข
2   30 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2564
ยาใหม่และยาปัจจุบันที่ใช้รักษาไมเกรนแบบเฉียบพลัน
รองศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
3   30 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2564
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19)
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2   20 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2564
เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
อ.ดร.ภญ.ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์
2.5   19 ต.ค. 2563 18 ต.ค. 2564
การดูแลรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
3   19 ต.ค. 2563 18 ต.ค. 2564
ข้อมูลปัจจุบันของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง
อ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
3   16 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2564
การใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ (Rational drug use in geriatric patients)
ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์, รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
2.5   16 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2564
ประโยชน์ดีๆ ของฟักข้าว
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2   15 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2564
อัลมอนด์.....ลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
1.5   15 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2564
ชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ เภสัชกร ดร. อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
2   15 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2564
ระบบนำส่งอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร
รองศาสตราจารย์ วรี ติยะบุญชัย, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   15 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2564
Primary Prevention of Cardiovascular Disease
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   05 ต.ค. 2563 04 ต.ค. 2564
หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2
ดร. ภก. เสถียร พูลผล
2   02 ต.ค. 2563 01 ต.ค. 2564
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   02 ต.ค. 2563 01 ต.ค. 2564
Medication induced Neuroleptic Malignant Syndrome
ภญ.ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์(1) และ อ.ภญ.ดร. ทัดตา ศรีบุญเรือง(2) (1) นิสิตสังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก (2) อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว
2.5   02 ต.ค. 2563 01 ต.ค. 2564
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมในช่วง COVID-19
ภก.ธนโชติ เรืองสาตรา และภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
2.5   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
ภญ. แคทลียา นิรังสรรค์
2.5   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
การนำส่งเคอร์คูมินโดยใช้เทคโนโลยีนำส่งยาที่ใช้ไขมัน
ภญ. ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2.5   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ลักษิกา ชินพงสานนท์, บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
2   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
0.5   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
ขมิ้นชัน ขิง สมุนไพรที่หลายคนสับสน (วารสารยาน่ารู้)
ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2.5   01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
วัคซีน: ความหวังใหม่ในการป้องกันและรักษา COVID-19
ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง
2.5   30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2564
การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
ภญ.กัลยรัตน์ สุสันฐิตพงษ์, อ.ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา
3.5   25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2564
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการทำลายเชื้อ
ภญ.สิญาธร บุญยธโรกุล
2   22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2564
บทบาทของสมุนไพรต่อระบบภูมิคุ้มกัน
รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
2.5   21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2564
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ไล่หรือกำจัดยุง และแมลงต่างๆ
เมนะกา วิวน, ละเวง นิลมณี
1.5   17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2564
การใช้ยารักษาโรคสมองเหตุตับ (Hepatic encephalopathy; HE)
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวิระพล ภิมาลย์
2.5   14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2564
การพิมพ์สามมิติ
ดร.ภญ. ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
1.5   11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2564
ความสัมพันธ์ระหว่าง ACE2, ยากลุ่ม ARBs, ยากลุ่ม ACEIs กับโรค COVID-19
สุรวุฒิ วัฒนา
2.5   08 ก.ย. 2563 07 ก.ย. 2564
การใช้ยา ponatinib ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์
อาจารย์ เภสัชกร ตรัย ธารพานิช
3   08 ก.ย. 2563 07 ก.ย. 2564
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาต้านฮิสตามีนกลุ่มที่ไม่ทำให้ง่วง (Pharmacological Properties of Non-sedating Antihistamines)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รัชนี รอดศิริ
2   07 ก.ย. 2563 06 ก.ย. 2564
การตรวจและติดตามวัดระดับยา tacrolimus
ผศ.ภญ.รจเรศ นิธิไพจิตร
2.5   07 ก.ย. 2563 06 ก.ย. 2564
กลไกการออกฤทธิ์ชะลอวัยของสารอนุพันธ์เรตินอยต์ (Mobile CPE 3-2563)
ภญ.ดร.พัทธ์ธีรา โสดาตา
2.5   01 ก.ย. 2563 31 ส.ค. 2564
โควิด-19 โคโรนาไวรัส สงครามที่มองไม่เห็น (COVID-19: An Invisible War against Coronavirus)
รัชดา โตอนันต์ และ ธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
2   28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2564
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แมสสเปคโทรเมทรีทางเภสัชกรรม
อ.ดร.ธนัชพร เเสงไฟ
3.5   25 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2564
การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตำรายาต่างๆ
ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ
2   21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2564
ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ภก.อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร, ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
2   14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2564
การใช้ยาในการรักษา Coronavirus disease 2019 (COVID-19) กับการเกิด QT prolongation และ Torsades de Points
ภญ.อ.ดร.สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี
3   13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2564
Vonoprazan: The new acid blocker
อ.ภก.จิตติพล ตันติวิท
2.5   13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2564
Antibiotics Smart Use for Community Pharmacists
อ.ภก.ดร.อภิโชติ โซ่เงิน
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
New Pressurized Metered-Dose Inhalers (pMDI), Breath-actuated pMDI and Soft Mist Inhaler (SMI) and How to use properly
ภก.เวสารัช จิตติวรรณ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
Pre and Probiotics for Diarrhea and Other illnesses
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
Cosmeceutical Products for Acne and Melasma
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
How to identify skin lesions in community pharmacy
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
Medical Food for the Elderly
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
Medical Food for Chronic Wound and Bedsores
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
Medical Food for Diabetes and Chronic kidney disease
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
0.75   31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
โรคซึมเศร้า ... การรักษาด้วยยาและสติบำบัด
ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
3   30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2564
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น
อ.ภญ. สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์
2   30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2564
มะขามเทศ…ต้นไม้ริมทางที่ไม่ธรรมดา
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
2.5   24 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2564
อะโวคาโดกับโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
กนกพร อะทะวงษา
1.5   24 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2564
ยาที่ใช้รักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง
2   24 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2564
โรคตับคั่งไขมัน Non - Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) ภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิด
พันตรีนายแพทย์ ศักรินทร์ จิรพงศธร
2   24 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2564
ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เอง
เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2   17 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2564
Antibiotic lock therapy
อ.ภญ. จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
2.5   17 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2564
การใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำ
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
2.5   13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2564
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสิวและประสิทธิภาพในการรักษาสิว
รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2564
การจัดการสารน้ำในทารกแรกเกิด (Fluid management in newborns)
ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู และ อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
3   10 ก.ค. 2563 09 ก.ค. 2564
กาเฟอีนบำบัดสำหรับทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Caffeine Therapy for Prematurity)
ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์
2.5   09 ก.ค. 2563 08 ก.ค. 2564
ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia
ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ, ภ.บ. ,ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), อ.ภ. (เภสัชบำบัด), BCPP, BCGP
3   01 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
Prevention & Treatment of COVID-19 in the elderly
ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
0.75   01 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
Update on New Diabetic Medications
อ.ภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
0.75   01 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
ฟ้าทะลายโจร รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรค (ยาน่ารู้)
ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2.5   01 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
พยาธิสรีรวิทยาของภาวะหัวใจล้มเหลว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ใจนุช กาญจนภู
2.5   30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2564
กวาวเครือขาวกับภาวะวัยทอง และการสกัดสารออกฤทธิ์ด้วย NADES
ภญ.กรชนก อุตมะพงศ์ ภญ.ณัฐพร ทองผา และ ภก.อนวัช มิตรประทาน
2.5   25 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2564
บทบาทของ Valproic acid ในฐานะยาเสริมในการรักษามะเร็ง
ดร.ภก.สุริยน อุ่ยตระกูล
3   25 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2564
We are the one: SOLIDARITY clinical trial for COVID-19 treatments
รศ.ดร.ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์
2.5   25 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2564
เทคโนโลยีนำส่งยาทางผิวหนัง Ethosomes
ภญ.นิชาภา ภคพุฒิสกุล ภญ.สิริวรนุช รอญศึก และ ภก.อนวัช มิตรประทาน
2.5   24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2564
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ภญ.ปวีณา อุ่ยวัฒนพงศ์ ภญ.อภิญญา กีรติเมธากุล และภก.อนวัช มิตรประทาน
2   23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2564
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของ Tenofovir alafenamide fumarate (TAF) ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
อ.ภญ. ทิวาพร ทองสุทธิ์, อ.ภญ. สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล
3.5   23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2564
Needle free jet injetion
ภญ.ชนมน พรพินิจ และ ภก.อนวัช มิตประทาน
2   22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2564
แนวคิดการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
3   19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2564
Alternative methods for pyrogen test
ภก.กรกฤช รัตนพันธุ์ ภญ.อนัญญา ทรัพย์ทิพยรัตนา และ ภก.อนวัช มิตรประทาน
2.5   15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2564
เครื่องสำอางจากข้าวเจ้า
รศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห์
3   15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2564
การพัฒนาหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างและการพิสูจน์การกล่าวอ้าง สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย
ภญ.ดารณี เพ็ญเจริญ
2   15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2564
Lean management เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
อ.ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
3   05 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2564
ไลโปโซม : พัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการใช้ประโยชน์
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
2.5   02 มิ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2564
Phlebitis และ extravasation จากยา non-cytotoxic: อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เภสัชกรควรรู้ (Phlebitis and extravasation from non-cytotoxic medication : adverse drug reaction pharmacist have to know)
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง
2.5   01 มิ.ย. 2563 31 พ.ค. 2564
SGLT2i (Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors) ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์
ผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์, อ.ภก.เทวา จึงวัฒนกิจ, นศภ.นาถพล ตลึงจิตร, นศภ.นิอัซมี นิเลาะ, นศภ.ปรียาภัทร์ ชูบำรุง, นศภ.อำมรรวี คูหาพงศ์, นศภ.อับดุลเลาะห์ ฮาแว
3   29 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2564
การเปรียบเทียบผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่ป้องกันได้ของเครื่องมือ P Method และ Schumock and Thornton Criteria
ชลธิชา สอนสุภาพ, ระพีพรรณ ฉลองสุข
2   28 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2564
ยารับประทานรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (Antiviral therapy for chronic HCV infection)
ภญ.ประภาพร เป็งธินา และ รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์
2   28 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2564
ยาที่กระตุ้นการสร้างน้ำตา (tear secretagogues): มิติใหม่ของการรักษาโรคตาแห้งโดยการกระตุ้นการสร้างน้ำตา
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ และ อาจารย์ เภสัชกร ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์
2.5   26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2564
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับบทบาทของยากลุ่ม Beta-blockers
ภก.นัทพล มะลิซ้อน
2   26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2564
หลักฐานเชิงประจักษ์การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ และ ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน
2   25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2564
โพรไบโอติกยิสต์ Saccharomyces boulardii สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องร่วงในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ท้องร่วงในนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์
2   21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2564
หลักการจำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พัชราพรรณ กิจพันธ์
2   21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2564
อาการไม่พึงประสงค์ของยารักษาโรคจิต
ปวริศ วงษ์ประยูร
3   20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2564
การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ติดต่อผ่านช่องทางการสัมผัส
ภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์, ภก.สุกฤษฏิ์ ศรีสกุล
2.5   20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2564
การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบรับประทานชนิดปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันที: แนวทางการศึกษาตาม US-FDA, EMA และ ASEAN
ผศ.ดร.จุติมา บุญเลี้ยง
3   19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2564
คุณค่าของดอกและเส้นใยเห็ดกระด้าง
ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ดร.นิรามัย ฝางกระโทก, ดร.จินตนา จุลทัศน์
2.5   19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2564
ผักพื้นบ้านสี่ชนิด เสริมภูมิคุ้มกัน และต้านจุลชีพ
ภญ.นริศา คำแก่น, ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล, ภญ.ลลิตา วีระเสถียร, ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์
2.5   19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2564
กินกระเทียม…เสริมภูมิคุ้มกัน
ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ, ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
2.5   19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2564
พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกสำหรับการนำส่งยาผ่านดวงตา
ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร , วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
2.5   14 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2564
การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์สำหรับการศึกษาทางคลินิก (Survival Analysis for Clinical Study)
ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
3   14 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2564
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์, ภญ. ฐิตวดี ประดับคำ, ภญ. วรรษา เจริญไวยเจตน์, ภญ. เบญจพร วีระพล
3   13 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2564
การงดอาหารเป็นช่วงกับการลดน้ำหนัก Intermittent fasting and weight loss
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2.5   13 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2564
สารป้องกันแสงแดดและวิธีการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์
3   06 พ.ค. 2563 05 พ.ค. 2564
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตอน 2 ข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
2.5   06 พ.ค. 2563 05 พ.ค. 2564
การทำแห้งและกำหนดค่าความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ
วิริยามาตย์ เจริญคุณธรรม1 อภิชัย ศุภสารสาทร1 อัศจรรย์ อาเมน1 ดวงพร อังศุประเวศ2พรรณิภา เอกไทยเจริญ2 และ สุภาพร ภูมิอมร
2   05 พ.ค. 2563 04 พ.ค. 2564
ร้านขายยาในเม็กซิโก
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2   05 พ.ค. 2563 04 พ.ค. 2564
แนวทางการพิจารณาขนาดยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (Drug Dosing for Treatment Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Patients..
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน
2   30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2564
อันตรกิริยาของฟ้าทะลายโจรกับยาแผนปัจจุบัน
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
2   25 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2564
ประโยชน์ของ “มะตูม”
พิชานันท์ ลีแก้ว
2.5   25 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2564
การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์
ดร.ภญ.วิริยาพร ศิริกุล* ภญ.อภิชญา ดวงรัตนประทีป ภญ.อัจฉราภรณ์ สุขเจริญ นศภ.น้ำทอง ชำนิจ
2   21 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2564
สารช่วยทางเภสัชกรรมที่เตรียมด้วยกระบวนการร่วมเพื่อใช้ในการตอกโดยตรง
รศ.ดร.ภก. กัมปนาท หวลบุตตาและ ดร.ภญ. ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2.5   15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2564
Updated on chronic heart failure management
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   10 เม.ย. 2563 09 เม.ย. 2564
Overview of Novel Coronavirus for Pharmacists
ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   09 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2564
การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
2.5   08 เม.ย. 2563 07 เม.ย. 2564
การใช้ยา chloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
กฤษณ์ สรวมชีพ, ภ.บ., ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, ภ.บ., Pharm.D., BCPS.
3   01 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2564
การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
พลัฏฐ์ การเมือง, ภ.บ., ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, ภ.บ., Pharm.D., BCPS.
3   01 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2564
เภสัชวิทยาของยารักษาวัณโรคระยะแฝง (Pharmacology of anti-tuberculosis drugs for treatment of latent tuberculosis infection)
ผศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
2.5   01 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2564
Cannabidiol และความผิดปกติทางจิตเวช
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
3.25   31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2564
Inhaled medication in COPD
ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5   26 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2564
อินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น
ภญ. นีรชา พลอินทร์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2   26 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2564
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, ภญ. พัทธวรรณ โตใหญ่
2.5   24 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2564
เภสัชกรกับกระบวนการทบทวนคำสั่งใช้ยา
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล, ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3.5   16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2564
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีตามข้อกำหนดในตำรายา
อรอุมา โต๊ะยามา, อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร
2.5   12 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2564
สมบัติทางสเตอริโอเคมีของยาและการควบคุมคุณภาพยาไครัล (Stereochemistry property of drug and quality control of chiral drug)
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
2.5   05 มี.ค. 2563 04 มี.ค. 2564
มุมมองของการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพไทย (ยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2   01 มี.ค. 2563 28 ก.พ. 2564
การแทนยาฉีดด้วยยารับประทาน: มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่มีผลเสียต่อผู้ป่วย Parenteral-Oral Drug Switching: Economic benefit without sacrifying patient outcomes
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564
ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง
2.5   01 มี.ค. 2563 28 ก.พ. 2564
บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2564
อ.ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ
3   28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2564
เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2564
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2564
Update and Review for Hyperlipidemia Management
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2564
Rituxiamb subcutaneous (Mobile CPE 2-63)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2564
ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
2.5   31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2564
ดาวเรืองฝรั่งกับการรักษาแผล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2   30 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2564
คุณประโยชน์....หญ้าหนวดแมว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   30 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2564
เภสัชวิทยาคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone ที่มีการใช้บ่อยในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2564
กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2564
เวียนศีรษะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2564
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2   29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2564
การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ม.ค. 2564
ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง ,ปราณีต โอปณะโสภิต
2.5   10 ม.ค. 2563 09 ม.ค. 2564
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับเภสัชกรชุมชน Pharmaceutical Care in Depression for Community Pharmacist (Mobile CPE 1-63)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ม.ค. 2564
ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
3   07 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2564
EPIDIOLEX® สำหรับรักษาโรคลมชัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ม.ค. 2564
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
3   03 ม.ค. 2563 02 ม.ค. 2564
ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
2.5   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563
ภญ. จารุบล ชัยชนะ, ภญ. ปัณรส แช่มชมดาว
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide จากฟ้าทะลายโจร และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563
ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์, ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
Physical Instability of Macromolecules
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563
Soraya Surasarang, Ph.D.
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การควบคุมคุณภาพยา: ข้อกำหนดปริมาณ Elemental Impurities ในตำรายาสหรัฐอเมริกา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563
ภญ.เมทินี นิ่มน้อย
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
แบคทีเรียลไลเสตกับการรักษาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภก.ทศธน เจริญรัตน์
3   29 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563
Betrixaban ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานสำหรับป้องกัน (Extended-duration thromboprophylaxis) VTE ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ.ตุลยา โพธารส
2.5   29 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2563
บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข และชัชนินทร์ อัจลานนท์
3   27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
Dimeticone: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคเหา (Dimeticone: Efficacy and Safety in the Treatment of Head Louse Infestation)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2563
ภญ.เพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์, อ.ดร.ภญ. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
3   27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
Transfusion Reaction
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
นศภ.นภัสวรรณ บุญมาทัต และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
โรคมาลาเรียกับการกลายพันธุ์ของหมู่เลือด (Malaria and blood groups mutation)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
คุณ อภิวันท์ พิพัฒน์วนิชกุล และ คุณ กัลยา เกิดแก้วงาม
3   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
Leukodepletion of blood and preparation methods
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
นศภ.ปวันรัตน์ มอญเกิดแก้ว และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
Fresh Frozen Plasma (FFP): การเตรียม การปล่อยผ่าน การเก็บรักษา การขนส่งและข้อบ่งใช้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
ภญ.ชนัญชิดา สิริโภคารักษ์ และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ยาต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs: DMARDs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
3.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ประสิทธิภาพของ GLP-1 Receptor Agonists กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563
ภญ.ชนินาถ สีแดงน้อย และ ภญ.จิตราพร ทองอันตัง
3.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ยายับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานสเฟอร์โปรตีน (Cholesteryl ester transfer protein inhibitor, CETP inhibitor)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2563
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
4   25 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2563
P2Y12 receptor inhibitors สำหรับการป้องกัน atherothrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2563
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์
2.5   25 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2563
การดูแลโรคตาแห้ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
ภาวะปากแห้ง (xerostomia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง, สุภัสร์ สุบงกช
2.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (Systematic Search for Pharmaceutical Care Research)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภก.สมชาย สุริยะไกร
3   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ (The management of asymptomatic bacteriuria)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
เภสัชบำบัดในโรคความดันโลหิตสูงและอัพเดทแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน (Pharmacotherapy of hypertension and updated current hypertension guidelines)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
ณัฐธยาน์ ชาวเมือง
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การนำส่งยาและอุปกรณ์สูดพ่นยาสำหรับโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Drug delivery and Inhaler devices used in asthma and chronic obstructive pulmonary disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563
พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การใช้ยาในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (Drug used in neuropathic pain)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2563
ผศ.ทวนธน บุญลือ
4   23 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2563
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
3   23 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2563
เอนไซม์กับงานทางเภสัชกรรม (Enzyme and Pharmaceutics) ตอนที่ 1: ยาที่มีต้นกำเนิดจากเอนไซม์ (Part 1: Enzyme Derived Drugs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
2   22 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2563
ค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับประชากรของอาเซียน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563
ภก.ดร. พิสุทธิ เลิศวิไล
3   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
การติดตามระดับยาในเลือดของ Lamotrigine และ Levetiracetam ในผู้ป่วยเด็ก (Therapeutic Drug Monitoring of Lamotrigine and Levetiracetam in Pediatrics)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
2.5   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา piperacillin/tazobactam เมื่อยืดระยะเวลาในการหยดยาทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
2.5   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพิกัดยาตรีผลา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง
2.5   19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2563
Management of gout : Comparison of Clinical Practice Guidelines
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ภก. สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย
2.5   19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2563
ยา valbenazine กับการรักษา tardive dyskinesia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ
3   18 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2563
Selective Estrogen Receptor Modulators
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4   16 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2563
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2563
ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี
2.5   14 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2563
การตรวจคัดกรองโรค (Screening of disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
3.5   13 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Vaccine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงตามข้อแนะนำของ Centers of Disease Control and Prevention (CDC)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2563
ภญ.อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ
2   13 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2563
อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร
3   09 ธ.ค. 2562 08 ธ.ค. 2563
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียว (Acceptance single sampling plan)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ธ.ค. 2563
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
4   05 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2563
การจัดการปัญหาหูชั้นนอกอักเสบและขี้หูอุดตันในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ธ.ค. 2563
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล, พ.บ., วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   04 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2563
การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ Antimicrobial Use in Bacterial Urinary Tract Infections
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ธ.ค. 2563
ภญ.ศุภานันท์ ปึงเจริญกิจกุล ,ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
3.5   02 ธ.ค. 2562 01 ธ.ค. 2563
แนวคิดการพัฒนายาเม็ด semaglutide กับการนำไปใช้ในทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2563
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก),อ.ภ. (เภสัชบำบัด), B.C.P.P., B.C.G.P. สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4   01 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 2563
เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย: โรคท้องผูก (constipation) โรคท้องร่วง (diarrhea) และ โรคลำไส้แปรปรวน หรือ กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์
4   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
สารอันตรายในเครื่องสำอาง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การปรับขนาดยา Insulin ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
ภญ.ทิวากร กลั่นความดี, รศ.สุณี เลิศสินอุดม*
3   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การใช้ยาสเตตินเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การควบคุมและกำกับดูแลยาทรามาดอลในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภญ.ชนานันทน์ โฉมงามดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2   28 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2563
Big Data กับการบริการผู้ป่วย และบริหารร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2563
ภก.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ภญ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
2   27 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2563
การจัดการภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2563
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง, พ.บ., วว.จักษุวิทยา, วว. (จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา) ภาควิชาจักษุวิท
2.5   22 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2563
กัญชา (Cannabis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2563
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
2.5   15 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2563
การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนของ American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America ค.ศ. 2019
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2563
อังศุนิตย์ พรคทาทัศน์ ภบ. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, พลัฏฐ์ การเมือง ภบ. (PharmD), ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภบ, PharmD
3   14 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2563
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง (severe cutaneous adverse reactions: SCARs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2563
อาจารย์ ภก. นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา
2.5   12 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2563
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
3   12 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2563
เลซิตินกับการลดอาการท่อน้ำนมอุดตันในหญิงให้นมบุตร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2563
วิธู ดิลกธรสกุล, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชวิทยา) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   11 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2563
การเกิดอันตรกิริยาของกระเทียมกับยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2563
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   30 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2563
ผักเบี้ยใหญ่: ผักพื้นบ้านไทยมากคุณค่า
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2563
กนกพร อะทะวงษา
2   30 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2563
บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2563
อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
3.5   28 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2563
Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2563
อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
3   25 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2563
Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
2.5   18 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2563
New Antibacterial Agents in Thailand
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563
รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
3   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
Update on Diabetes Mellitus management focus on GLP-1 RA and SGLT-2 inhibitor
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์กับโรคจอประสาทตาเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2563
สุชัญญา ดีเย๊าะ, บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
2.5   10 ต.ค. 2562 09 ต.ค. 2563
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Propylthiouracil และ Methimazole
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช และ ผศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2.5   10 ต.ค. 2562 09 ต.ค. 2563
“แคลเซียม” อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ต.ค. 2563
ภก.สรุจ เล็กสุขศรี และ ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
2   09 ต.ค. 2562 08 ต.ค. 2563
บทบาทของ Autophagy กับการรักษามะเร็ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ต.ค. 2563
ภญ.อ.ดร วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
3.5   09 ต.ค. 2562 08 ต.ค. 2563
การรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (minor burns) ในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ต.ค. 2563
เภสัชกรหญิง พิมพ์วรีย์ วรรณศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์เภสัชกรหญิง สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   04 ต.ค. 2562 03 ต.ค. 2563
ข้อมูลทั่วไปของน้ำผึ้ง (General information of honey)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ต.ค. 2563
อ.ภญ.ศุภลักษณ์ ไพศาล
2.5   04 ต.ค. 2562 03 ต.ค. 2563
Topical scar products
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ต.ค. 2563
ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
2   03 ต.ค. 2562 02 ต.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง: ลักษณะผลิตภัณฑ์ หลักการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563
ภก. วิทวัส วิริยะบัญชา และ ภญ. จุฑามาศ พิสปิงคำ
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ระบบนำส่งยาที่ใช้สำหรับโรคเชื้อราแคนดิดาในช่องปากและคอหอย (Drug Delivery System for Oropharyngeal Candidiasis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563
ปฏิญญา สว่างศรี และ รศ.ดร.ภก. ธวัชชัย แพชมัด
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
การนับคาร์โบโฮเดรต Carbohydrate count (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563
ภญ.ผศ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
Sedation in critically ill adults
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2563
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
2.5   12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2563
ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2563
เอกลักษณ์ อินทรักษา, อรพรรณ ใจอุตม์, ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
2   11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ก.ย. 2563
เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2.5   10 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2563
การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ย. 2563
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, ดร.อาภา หวังเกียรติ
2   06 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2563
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 2. การปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia 2. Revision of other spe
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2563
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2.5   04 ก.ย. 2562 03 ก.ย. 2563
การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2563
อ. ภญ.สิรินุช พละภิญโญ, ภญ.หทัยทิพย์ หอมแสงประดิษฐ, ภญ.วาทินี ลิ้มเลิศมงคล, ภญ.ปานชีวัน อินอ่อน
2.5   04 ก.ย. 2562 03 ก.ย. 2563
Management of Delirium
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2563
ภญ. กฤตยา วรนิสรากุล, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
3.5   02 ก.ย. 2562 01 ก.ย. 2563
Alzheimer’s disease
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
โรคเก๊าท์ (Gout)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3.5   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor toxicity
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง .. Cancer Nanotheranostics (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563
ภญ.ดร.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
2.5   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 1. การปรับปรุงบททั่วไป <851> New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia I. Revision of general chapter <851>
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2563
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2.5   30 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2563
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   27 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2563
Thiamine, Alcohol and Wernicke-Korsakoff Syndrome
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2563
ภญ. ชนัฏธิดา เมืองคำ, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
4   26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2563
การศึกษาการใช้สารกันเสียและสีสังเคราะห์ในแผ่นแป้งโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2563
สุชาติ ถนอมวราภรณ์
2.5   23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2563
โรคฟันผุ: สาเหตุ การป้องกัน และผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันฟันผุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2563
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
2.5   20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2563
Certolizumab pegol สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2563
ภญ.ศตพร สามชัยวัฒนา และ อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
3   19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2563
โรคเอดส์และยาต้านเชื้อ HIV
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2563
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
1.5   13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2563
โรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูร้อน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2563
ปรมินทร์ ผาแก้ว
2   13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2563
ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2563
วรพงศ์ เรืองสงค์, ภ.บ. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
4   01 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2563
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์และการนำไปสู่การปฏิบัติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563
ภก. สุนทร พุทธศรีจารุ
2.5   31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2563
ถั่วเหลืองกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
2   25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2563
อันตรกิริยาของโสมและยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563
พิชานันท์ ลีแก้ว
2   25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2563
หลักจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
2   21 ก.ค. 2562 20 ก.ค. 2563
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2563
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2563
การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2563
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
2.5   11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2563
Use of anticoagulant in special population
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ก.ค. 2563
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   10 ก.ค. 2562 09 ก.ค. 2563
ปัปัญหาการใช้ยากินเสริมธาตุเหล็ก Oral Iron Replacement Therapy Problem
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ก.ค. 2563
ภญ.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
1.5   10 ก.ค. 2562 09 ก.ค. 2563
การวัดค่าอรรถประโยชน์ (Utility measurement)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ค. 2563
ภก.อ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
3   05 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2563
ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์
3.5   04 ก.ค. 2562 03 ก.ค. 2563
การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3.5   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563
ภก. อรรถพร ไศลวรากุล, รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
3   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ Medical literature evaluation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563
อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2563
ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.5   24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2563
การจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
2.5   14 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2563
สารช่วยทางเภสัชกรรมในตำรับยาฉีด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 มิ.ย. 2563
ดร.ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว
2   04 มิ.ย. 2562 03 มิ.ย. 2563
ไมเกรน: 3 มิติ (Migraine: 3D) Mobile CPE 6
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2563
พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
2.25   27 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2563
Integrase inhibitors: A new era of ART regimen
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
3   16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2563
การวิเคราะห์ Big Data เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ด้วยโปรแกรม SAS
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
2.5   14 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2563
Drugs induced hyperglycemia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563
ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.5   14 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2563
คุณประโยชน์...ถั่วดาวอินคา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2563
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2563
อันตรกิริยาของพริกไทยกับยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2563
อรัญญา ศรีบุศราคัม
3   13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2563
การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ค. 2563
ภก.ดุรงค์กร พลทม
2   03 พ.ค. 2562 02 พ.ค. 2563
PM2.5: ผลกระทบต่อสุขภาพและกลไกการเกิดพิษ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2563
ดร.ภก.วงศกร สุเชาว์อินทร์
2   01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563
ยาชีววัตถุ และยาชีววัตถุที่คล้ายคลึง: การผลิตและพัฒนาทางคลินิก (Biotherapeutics & Biosimilar: Manufacturing & Clinical Development) Mobile CPE 5
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
3.5   29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2563
PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2563
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2563
วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย: วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกไค (Pneumococcal vaccines)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2563
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2.5   22 เม.ย. 2562 21 เม.ย. 2563
อาหารคีโตนกับการลดน้ำหนัก (Ketogenic diet and weight loss)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2.5   18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2563
Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 เม.ย. 2563
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   09 เม.ย. 2562 08 เม.ย. 2563
การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ Microneedles for ocular drug delivery
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 2563
ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
2.5   05 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2563
Calcitonin gene-related peptide: เป้าหมายใหม่ของยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 2563
ปวริศ วงษ์ประยูร
2.5   02 เม.ย. 2562 01 เม.ย. 2563
การพัฒนาระบบนำส่งยาในผู้ป่วยเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภก. กษิตพงษ์ ฐานะวุฑฒ์ และ ภก. ศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
กัญชา: การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภญ.ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และภญ.ปวลี เนียมถาวร
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่ที่ปลอดภัยจริงหรือ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
กัญชากับการรักษาโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
2.5   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
การแบ่งระดับชั้นความสำคัญของสินค้าคงคลังและการให้บริการด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ต่าง ๆ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
2.5   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล,ภ.บ.
2   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump inhibitors: เภสัชวิทยาและบทบาททางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2563
Development of cycloguanil and pyrimethamine derivative as dihydrofolate reductase inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563
ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล และ พ.ญ อัญญา โชติปฏิเวชกุล
2   20 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2563
แนวคิดเรื่อง Distribution Requirement Planning เพื่อการบริหารจัดการสต๊อก และต้นทุนสินค้าของร้านค้าส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2563
ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
2.5   18 มี.ค. 2562 17 มี.ค. 2563
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2563
ระบบอัตโนมัติทางเภสัชกรรม (Pharmacy Automation System: Pharmacy Robots) Mobile CPE 4
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   11 มี.ค. 2562 10 มี.ค. 2563
ยาเม็ดคุมกำเนิดกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   06 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2563
การใช้ยาและสมุนไพรที่กระตุ้นการหลั่งน้ำนมของสตรีให้นมบุตร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2563
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
2   06 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2563
เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ((Pharmacist in Palliative care)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มี.ค. 2563
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง
2   05 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2563
การให้คำแนะนำเรื่อง สารอาหาร และยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มี.ค. 2563
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   05 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2563
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ในการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2.5   22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2563
ผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดรูปแบบตัวพาที่มีขนาดนาโนเมตร (nanocarriers) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.พ. 2563
ผศ.ดร.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, ผศ.ดร.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
3.5   05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2563
ฟิล์มละลายเร็ว: ระบบนำส่งยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
3   31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2563
เห็ดหลินจือ...ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2563
อาร์ติโช๊ค -- globe artichoke
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563
กนกพร อะทะวงษา
2.5   25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2563
การรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563
อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ อ.ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง
2   16 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Data Analysis in Qualitative Research by Content Analysis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563
ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. ชญานี อิสรไกรศีล
2   16 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
การใช้ยาต้านจุลชีพในเด็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อมีการเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี และอาจารย์ เภสัชกรหญิง สิรนันท์ กลั่นบุศย์
2.5   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
ตับอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
งานบริการเภสัชกรรมในคลินิกหมอครอบครัว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง และภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
Calcitonin-Gene-Related Peptide (CGRP) Receptor Antagonist A Novel Target for Preventive Treatment of Episodic Migraine: Focus on Erenumab
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2563
ภก.ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ
4   09 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2563
ความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปแบบต่างๆ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ม.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ จิตรวาณิช
2   08 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2563
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา (Drug-Induced Hypokalemia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ม.ค. 2563
อาจารย์เภสัชกรสิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3   07 ม.ค. 2562 06 ม.ค. 2563
ฤทธิ์สมานแผลของบัวบก (Wound Healing Activity of Centella asiatica (L.) Urb.)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์
3   01 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย: แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ และภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2562
ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
2   31 ธ.ค. 2561 30 ธ.ค. 2562
การใช้ยา ergotamine อย่างเหมาะสม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562
ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
2.5   30 ธ.ค. 2561 29 ธ.ค. 2562
เลือดเทียม (Artificial Blood)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562
นศภ.ธีริศรา ตันเจริญลาภ และ ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
3   30 ธ.ค. 2561 29 ธ.ค. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ภ.บ. (เกียรตินิยม), ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ส.บ., ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), ศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
2.5   28 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2562
อาร์ทิมิสินินและอนุพันธ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข
2.5   28 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2562
แนวทางการรักษาและการป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile (Treatment guideline and prevention of diarrhea from Clostridium difficile infection)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
ผศ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S ฉบับปีพุทธศักราช 2561 (Revision of PIC/S Good Manufacturing Practice Guide PE 009-14)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสาร์คำ
3   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
การออกแบบการศึกษาความเข้ากันระหว่างยากับสารช่วยในยาเม็ด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling Procedures)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
4   25 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2562
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายกลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) กับสถานการณ์การปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ภญ.สาลินี ณ ระนอง, ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล
2   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
การใช้ถุงบรรจุโลหิตที่มี Diversion pouch
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
เภสัชวิทยาของยาไทรอยด์ฮอร์โมนและยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
วิธู ดิลกธรสกุล, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
Cryoprecipitate และการทำ Pathogen reduction ในพลาสมาและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2562
นศภ.ศุภัชฌา พาณิชย์วรชัยกุล และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   23 ธ.ค. 2561 22 ธ.ค. 2562
โปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพบนสมาร์ทโฟน Mobile Health Applications on Smartphone
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2562
วีระโชติ ลาภผลอำไพ, พีรยศ ภมรศิลปธรรม
2.5   21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2562
การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี
3   21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2562
การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงตามแนวทางของสมาคม American College of Cardiology/American Heart Association 2018
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
4   19 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2562
การติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2562
กิรติ เก่งกล้า
3.5   18 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2562
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตามข้อกำหนดของ USP 41
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภญ.ปวีณา กำเหนิดนนท์, ภญ.วิภาพรรณ ไสยสมบัติ
2   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
บทความเรื่อง บทบาทของเภสัชบรรจุภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
3   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน1, ศุภานัน เดชะปักษ์2, สิริอร ภาคพิชเจริญ2, อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี3, ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์3
2   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น: chronic peptic ulcer (gastric ulcer, แผลเปื่อยกระเพาะอาหาร หรือ duodenal ulcer, แผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น) และ gastro-esophageal reflux disease (GERD, หลอดอาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์
4   14 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2562
พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่และการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก Novel mucoadhesive polymers and their application in transmucosal drug delivery
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2562
ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ*
3   13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2562
The anti-aging drug of Metformin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2562
ภก.ปารเมศ ถนอมกิจ และ ภก.อ.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
2   08 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2562
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
2.5   07 ธ.ค. 2561 06 ธ.ค. 2562
บทบาทของการใช้ยา peramivir ในปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2562
ภญ.พัชรพรรณ ผลบุญ
2.5   01 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2562
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2562
กนกกร เกิดผล, ภ.บ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์, ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม), ว.ภ. (เภสัชบำบัด)
3   01 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2562
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2562
ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร
1.75   30 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2562
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562
ดร. อังคนา วิชิต
3   28 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2562
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการใช้ยาในงานวิจัยการใช้ยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562
ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์
2   26 พ.ย. 2561 25 พ.ย. 2562
เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับยากันชักเฟนิโตอิน (Phenytoin)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
3   26 พ.ย. 2561 25 พ.ย. 2562
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2562
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
2   25 พ.ย. 2561 24 พ.ย. 2562
กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วงในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2562
ดร.ภญ. ปวีณา ว่องตระกูล
2.5   24 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการใช้ยาต้านเชื้อราสำหรับการติดเชื้อราที่ผิวหนังในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
2.5   23 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2562
คุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร (Multiple benefits of component in dietary fiber)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
3.5   21 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2562
โภชนาการ : แมกนีเซียม (Nutrition : Magnesium) (Mobile CPE 3)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2562
ภก.รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
2   19 พ.ย. 2561 18 พ.ย. 2562
ระบบนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2562
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   15 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2562
การตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 2562
เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
2   09 พ.ย. 2561 08 พ.ย. 2562
ยาคุมกำเนิดประโยชน์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   08 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2562
การส่งเสริมการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   08 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการใช้ยารักษาสิวในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
2.5   06 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2562
โรคมะเร็งปอด (Lung cancer)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562
อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5   01 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่ายโรคแพ้โปรตีนนมวัว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562
ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
2.5   01 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ ร่วมกับ นายชัชวาล สุวรรณภิภพ นายอดินันท์ อุสมัน
2.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
นวัตกรรมการย้อมคราบจุลินทรีย์ทางทันตกรรม Innovations of plaque disclosing in dental care
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
ภก.กิตติโชติ วรโชติกำจร ร่วมกับ นางสาวศิรดา ชูเดช นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์สามารถ
2   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
คีนัว (Quinoa)...อาหารเพื่อสุขภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
น้อยหน่า ผลไม้มากประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
พิชานันท์ ลีแก้ว
3.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
การศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562
ภญ.ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
3   30 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2562
หลักการพื้นฐานทางกาลเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับยาออกจากร่างกาย Basic concept of Chronopharmacokinetics involving to drug excretion
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562
ผศ.ดร.ภญ.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
2.5   30 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2562
โรคพยาธิ และ ยาถ่ายพยาธิ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
1.5   17 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562
Hypertensive management in pregnancy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   17 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562
การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสำหรับรับประทาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2562
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
2   12 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2562
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงวัยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง (Potentially Inappropriate Medication Use in Geriatric Patient with Chronic Kidney Disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2562
อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์, นศภ.แดนไกล ปุริมาตร, นศภ.ก้านเตย ตันทวีวงศ์
2.5   11 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2562
การออกแบบและพัฒนารูปแบบเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา และภญ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2.5   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
การทดสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (Analytical Method Validation)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภญ.นวพร อินทนชิตจุ้ย และ ภญ.พรธวัล เล้ารัตนานุรักษ์
3   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
บันทึกรุ่นผลิต: บูรณภาพของข้อมูล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล
2.5   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
สองโรคร้ายอันตรายถึงชีวิตในช่วงน้ำท่วม Cholera และ Leptospirosis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   28 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2562
พิษวิทยาของไอโซบิวทิลไนไตรท์ (A Toxicity of Isobutyl Nitrite)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562
ภก.ธนกร ศิริสมุทร
2.5   28 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2562
ปลาดิบ - ปัจจัยสำคัญต่อการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อนำดี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2562
ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2   27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2562
รากฐานจริยธรรมทางการแพทย์ในสังคมไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
2   25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2562
ประสิทธิผลของยา Plecanatide ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2562
ภญ.ศุภรดา ข่ายม่าน
2.5   22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2562
การรักษาหลอดเลือดดำขอดด้วยสารสกัดฟลาโวนอยด์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2562
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ
3   12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2562
โรคจากพังผืด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2562
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   07 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2562
ยาฉีดและความเสี่ยงหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2562
ภญ.นาริณี ไข่สมบัติ
3.5   07 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2562
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยากลุ่ม “gliflozin”
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
มาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยา (The measures for control community pharmacy distribution)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ผศ.ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
2   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
วิธีการเบื้องต้นในการทดสอบสารมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ภก.ณัฐพนธ์ ทรงนาคา
3   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   04 ก.ย. 2561 03 ก.ย. 2562
การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย. 2562
อ.ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
3   03 ก.ย. 2561 02 ก.ย. 2562
Managing Diabetes Through Nutritional Therapy : Role and Benefit of Targeted Nutrition (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย. 2562
ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
2   03 ก.ย. 2561 02 ก.ย. 2562
แนวทางการลดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาจากใช้ยาหลายรายการในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5   01 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2562
โรคผิวหนังจากเชื้อราที่พบบ่อย (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   01 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2562
บทบาทของตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen receptors) และการเกิดโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2562
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4   31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2562
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2562
ดร.ภญ.สุภาณี ดวงธีรปรีชา
2   27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2562
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Asthma)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2562
ธีรพล ทิพย์พยอม, ภ.บ., Ph.D.
2.5   27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2562
Vasopressors in septic shock
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ส.ค. 2562
อ.ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
2.5   10 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2562
ยากลุ่ม androgen receptor antagonists สำหรับการรักษาผู้ป่วย prostate cancer
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
2   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
การจัดการความเสี่ยงของเชื้อดื้อยาในห่วงโซ่อาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
สายันต์ รวดเร็ว
3   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
สรุปหลักการการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและความแตกต่างจากการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
วิทวัส วิริยะบัญชา และ อาภาสินี สานุพันธ
3.5   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2562
อ.ดร.ภญ.พิมพิกา กาญจนดำเกิง
3.5   02 ส.ค. 2561 01 ส.ค. 2562
การอ่านและการแปลผลงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
ดร.ภญ.พิมประภา กิจวิธี
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
พรรณ์พิมณ พินิจสถิล, ภ.บ.
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
วรวิมล เชิดชูจิต, ภ.บ.
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
การใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มประชากรชายรักชาย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2562
ภญ.สุดารัตน์ บัวหอม
2.5   27 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2562
กระเจี๊ยบแดง.....กับโรคความดันโลหิตสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2562
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   26 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยารักษาเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2562
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   26 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
ประเด็นเพิ่มเติมของระบบการจัดการด้านยาในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2.5   18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2562
GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand (Mobile CPE)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
4   18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2562
วิกฤตเชื้อดื้อยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2562
ภญ.พัชราพรรณ กิจพันธ์ และ รศ.ดร.ภญ. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
1.5   16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2562
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา baricitinib ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะกำเริบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2562
ภญ.พิรญาณ์ คำเขียน
2.5   15 ก.ค. 2561 14 ก.ค. 2562
Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT2i) – Beyond glycemic control
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ค. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
3   06 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2562
แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Health-related quality of life questionnaires)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ค. 2562
ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
2   06 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2562
การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2562
การเลือกใช้เวชสำอางสำหรับภาวะผิวแห้งคันในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ค. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2.5   03 ก.ค. 2561 02 ก.ค. 2562
ความเสี่ยงต่อทารกจากการใช้ยาของสตรีมีครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ค. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   03 ก.ค. 2561 02 ก.ค. 2562
ความคงสภาพของยา (Drug stability)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ค. 2562
ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา
2   02 ก.ค. 2561 01 ก.ค. 2562
รูปแบบเมลาโทนินและทางเลือกที่ใช้ใน การรักษาอาการนอนไม่หลับ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุวิมล ยี่ภู่, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
2.5   23 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2562
ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ภก. กฤษณ์ สรวมชีพ, อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   18 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2562
อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2562
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2562
ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี และ รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
2.5   11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2562
การเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับจากยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มิ.ย. 2562
ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์
2   05 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2562
การเอนแคปซูเลชันยาด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น (Drug encapsulation by double emulsion technique)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภญ. ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล และภก. ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
2.5   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
ทฤษฎีและการปฏิบัติการศึกษาการซึมผ่าน (Permeation) ในหลอดทดลองเพื่อใช้จำแนกยาตามเกณฑ์บีซีเอส
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภก.ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ และภก.รศ.ดร.กอบธัม สถิรกุล
2.5   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ABC-VED ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ภบ. (บริบาลเภสัชกรรม), อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภม. (เภสัชกรรมคลินิก), อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
SGLT2 inhibitors และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562
ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
2.5   22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2562
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการรักษาโรคอ้วน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562
เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ
2.5   22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2562
Antimicrobial Resistance (AMR, การดื้อยาของเชื้อโรค)(Mobile CPE)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   21 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2562
Safinamide กับการรักษาโรคพาร์กินสัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562
ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ
2   21 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2562
Medication Reconciliation ผ่านแนวคิด 3P (Purpose-Process-Performance)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register): เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
คุณภาพบริการของงานบริการเภสัชกรรม ในมุมมองผู้รับบริการ (Service quality of pharmacy service in client’s perspective)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง และภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง: ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2562
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562
DASH DIET: กำแพงกั้นความดันโลหิตสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ค. 2562
ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
2   09 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2562
แนวทางการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 พ.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   04 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2562
การใช้ Beta blockers ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ค. 2562
อ.ภก.จิตติพล ตันติวิท
1.5   03 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2562
Influenza in 2018: What will be changed?
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2562
รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.5   01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562
เทียนสัตตบุษย์…สมุนไพรในตำรายาไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   30 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2562
สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562
กนกพร อะทะวงษา
3   30 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2562
โรคซิฟิลิสและแนวทางการรักษา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2562
ภญ.ลาวัณย์ สันติชินกุล
2   26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2562
ภาพรวมเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง: ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดทีเซลล์ที่มีตัวรับแบบไคเมอริก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562
ภก.วิทวัส วิริยะบัญชา
3   24 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2562
การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562
ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ
2   23 เม.ย. 2561 22 เม.ย. 2562
แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ Pharmacy Practice Guideline for Smoking Cessation Counseling
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2562
อ.ภญ.พนัชกร เตชอังกูร
3.5   20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2562
การใช้ยาคุมอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างในผู้ป่วย Atrial Fibrillation ระยะเฉียบพลัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
3   11 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2562
Saw palmetto ทางเลือกในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 2562
เภสัชกร ภูมิรพี นันทวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
3   02 เม.ย. 2561 01 เม.ย. 2562
วารสารยาน่ารู้ (การติดเชื้อของช่องคลอด) Vaginitis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
(วารสารยาน่ารู้) เวชสำอางในการดูแลรักษาสิว (Cosmeceuticals for the Treatment of Acne Vulgaris)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล, ภ.บ.
2.5   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกระดูกพรุน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562
ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2.5   16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสิว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562
ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
1.5   16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2562
หลักทั่วไปของการขอมีใบอนุญาต (สถานที่) ด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 มี.ค. 2562
เภสัชกร ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์
2   08 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2562
การชะลอโรคเบาหวานด้วยกิจกรรมกายภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2562
รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
2   02 มี.ค. 2561 01 มี.ค. 2562
ต้นทุนฐานกิจกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2562
ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. นฤชยา กณาพันธุ์
2.5   02 มี.ค. 2561 01 มี.ค. 2562
การระบุตัวลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ควรป้องกันได้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2   23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2562
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   07 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2562
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อหู (Drug induced ototoxicity)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2.5   07 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2562
การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
พิชานันท์ ลีแก้ว
3   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
มะขามป้อม…เครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิวและผม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
ความแตกต่างของโรค Gastroesophageal reflux disease, Peptic Ulcer, Gastitis และ Dyspepsia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
ภาวะความผิดปกติของโพแทสเซียม (potassium disorders)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2562
ภก.ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์
2   01 ก.พ. 2561 31 ม.ค. 2562
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2562
อ. ภก. จิรวิชญ์ ยาดี, ภญ. สุชญา ประเสริฐปั้น, ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
2   09 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2562
บุหรี่ไฟฟ้า
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2562
ภก. ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
2.5   09 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2562
กลไกการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของโปรไบโอติกส์และผลดีต่อสุขภาพจิต Mechanisms of neuropsychological effects of probiotics and beneficial effects on mental health
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ม.ค. 2562
ปวริศ วงษ์ประยูร
2.5   03 ม.ค. 2561 02 ม.ค. 2562
ยาแผ่นแปะ Rotigotine
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, ภญ.ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ
2.5   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
การประเมินอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ, เภสัชกรหญิงอตินุช ตันศิริ และเภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล
3   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้)การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาในประเทศภูมิภาคเอเชีย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้)กระเทียมดำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ภญ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
2   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
การวิจัยทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2561
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
2.5   31 ธ.ค. 2560 30 ธ.ค. 2561
มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบำบัดในระดับสากล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ภก.ธวัชชัย แซ่ลิ่ม
3.5   29 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2561
Comparison and evaluation of the current type 2 diabetes guidelines
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561
อ.ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร
3.5   29 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2561
USP Performance Verification Test (PVT) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
สุธนา ไพสิน, ศศิดา อยู่สุข
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
GLP the standard
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
Maneerattanamala Morin, Paveena Charoensit, Wathunya Hawhan
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ EQ-5D-5L
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
จันทนา พัฒนเภสัช
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
Transfusion ​with ​Crossmatch ​– ​Incompatible ​Blood
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
3.5   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
Critical Appraisal of Economic Evaluation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
นสภ.นราช ประถมรัตน์, ดร. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
แนวทางการผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลตาม ASHP Guidelines on Compounding Sterile Preparations
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ และ ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
3.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
1.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
บรรจุภัณฑ์สำหรับยาปราศจากเชื้อ (Packaging of sterile products)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ภญ.ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
3.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอนติบอดีเพื่อการรักษา General Information of Therapeutic Antibodies
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
3   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
ไคโตซานและไตรเมธิลไคโตซานกับการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561
ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา
2.5   26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2561
การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
อมร สหเมธาพัฒน์, ปัณรส แช่มชมดาว
2   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
Chemotherapy dosing in special populations: Amputees and obese patients
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
ภญ.ณฐพร สารโกศล
3.5   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตอน 1 กระบวนการดำเนินการงานด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
2.5   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
ภาวะเออร์โกติสซึมจากยาเออร์โกตามีน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
กิติยศ ยศสมบัติ*†, สิรินุช พละภิญโญ*, ชัชนินทร์ อัจลานนท์** * คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
3   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
การใช้ยา Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภญ.จิตชนก พัวพันสวัสดิ์, ภญ.ธนพร สุวรรณวัชรกูล
3.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
2.75   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
Hemovigilance
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล และ นศภ.จารุเมธ เชิงสุวรรณวงศ์
2   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยถูกกัด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
1.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
สถานที่และการควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภก. ดร. ถิรพิทย์ สุบงกช
2.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
การผลิตและการควบคุมคุณภาพยากัมมันตรังสี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ดร.ภญ. วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล
2.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
GOLD guideline 2017 for COPD Management
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
2   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
การประยุกต์ใช้ประเด็นอันตรกิริยาระหว่างยา Valproic acid กับยากลุ่ม Carbapenem ในทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร
3   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมแผ่นเซลล์ต่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.ศุภลักษณ์ ไพศาล
3   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
ยายับยั้งไซคลินดีเพนเดนท์ไคเนส 4/6 (Cyclin Dependent Kinases 4/6 Inhibitors)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ภญ.นิรชร คูชลธารา
3   20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงของยาเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น - Benefit Risk evaluation of Self-care medicine (OTC)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561
เภสัชกร ดร. นพดล อัจจิมาธีระ
3   20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2561
การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ดร. อังคนา วิชิต
2.5   19 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2561
Patient Safety Goals ในมุมมองเภสัชกร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   18 ธ.ค. 2560 17 ธ.ค. 2561
ความแตกต่างระหว่างโรคเริม งูสวัด อีสุกอีใสและ วัคซีนป้องกันสำหรับโรคงูสวัดและอีสุกอีใส
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2.5   18 ธ.ค. 2560 17 ธ.ค. 2561
การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ภญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
2.5   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
ผลระยะยาวของยา Proton Pump Inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ภญ. อรนิภา วงศ์สีลโชติ
1.5   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
3   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
การดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ภญ.ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ, ภญ.วิลาสินี กมลมิตร
3   14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2561
กระบวนการบำบัดโรคเสพยาสูบในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
2.5   14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2561
การดูดซึมทางผิวหนัง(Percutaneous absorption)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
2.5   13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2561
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ, Ph.D.
2.5   12 ธ.ค. 2560 11 ธ.ค. 2561
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคผิวหนังอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2561
ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต
2.5   09 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2561
การวัดการภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   08 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2561
โรคจากความเย็น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ธ.ค. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
2.5   06 ธ.ค. 2560 05 ธ.ค. 2561
การนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ (Drug Delivery To Respiratory Systems)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ธ.ค. 2561
ดร. ภญ. นฤมล ช่างสาน
2.5   05 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2561
การบาดเจ็บที่ตับเนื่องจากยา (DRUG-INDUCED LIVER INJURY)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ปาจรีย์ ศรีอุทธา
2.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
มาตรการทางกฎหมายสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Legal Measures for Health Consumer Protection)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ระพีพรรณ ฉลองสุข
2.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยาในตลาดเกิดใหม่
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ภก.พิชญภณ หนุนภักดี
1.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
สุธินี แต้โสตถิกุล
3   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
Drug-Induced Lupus
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
การคำนวณขนาดและอัตราเร็วการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
3   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
Amphetamine (or Amphetamine-like) - Related Disorders
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ phospholipids ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2.5   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
โภชนบำบัดสำหรับภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้เล็กเจริญมากผิดปกติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ดร.กมล ไชยสิทธิ์ พญ. วิภากรณ์ เพิ่มพูล พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ
2   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
ระบบปรับอากาศ HVAC ที่ใช้กับห้องสะอาดสำหรับการผลิตยาในเชิงการตรวจสอบการออกแบบที่ดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภก. ธานี นันทศิรนาท และภก.นิติ สันแสนดี
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
เทคนิคการกลบรสและประเมินการกลบรสสำหรับยารูปแบบของแข็งในอุตสาหกรรมยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภญ. ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล และ ภก. ศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
3.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
สแตนเลสในอุตสาหกรรมยา (Stainless steel in pharmaceutical industry)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภญ. อรนุช กลิ่นเพชร
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 2 พื้นฐานทางกายภาพที่มีผลต่อสีผิวและการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
ไพโรเจนและการทดสอบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2561
ดร.ภญ.ธฤษิดา ปัญโญศักดิ์
2.5   24 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2561
พัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลวัคซีนในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2561
ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์
1.5   20 พ.ย. 2560 19 พ.ย. 2561
กระเจี๊ยบแดง : พืชสมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2561
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   18 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2561
พืชกัญชา : ประโยชน์ โทษและข้อเสนอการพัฒนาการกำกับดูแล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
ภก. ชาญชัย เอื้อชัยกุล
2   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
2   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
ความแตกต่างของหมู่เลือดเก้าระบบ ในมนุษย์สามชาติพันธุ์หลัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
กัลยา เกิดแก้วงาม และ จินตนา ทับรอด
3   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
การเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
2   08 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2561
การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 2561
รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
2   07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2561
การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 2561
ภญ. หทัยชนก ขาวสุข
2   07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2561
ขนาดอนุภาคนั้นสำคัญไฉน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 พ.ย. 2561
ผศ.ดร. ศุภางค์ คนดี
3   06 พ.ย. 2560 05 พ.ย. 2561
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตจากศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย. 2561
นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
1.5   03 พ.ย. 2560 02 พ.ย. 2561
รายการยาจำเป็นในการบริบาลบรรเทาผู้ป่วยระยะท้ายที่เภสัชกรควรทราบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3   01 พ.ย. 2560 31 ต.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) การใช้ Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2561
อ.ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   31 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) Update เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์ (Update pharmacology of drugs used for management of hyperuricemia in gout)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2561
ผศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
2.5   31 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2561
ลูกซัด (Fenugreek)..เครื่องเทศมีประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2561
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   30 ต.ค. 2560 29 ต.ค. 2561
กีวี...ผลไม้มากคุณค่า
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2561
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   30 ต.ค. 2560 29 ต.ค. 2561
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   27 ต.ค. 2560 26 ต.ค. 2561
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561
ภญ.นันทรัตน์ สุขรอด
1   27 ต.ค. 2560 26 ต.ค. 2561
Pharmacotherapy to delaying progression of chronic kidney disease เภสัชบำบัดเพื่อการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ. ภญ. สุธาบดี ม่วงมี
2   25 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2561
Overview of vasopressin antagonists
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล ภก. จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง
2.5   24 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2561
สมุนไพรเจียวกู่หลานกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์
2   24 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2561
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2561
อาจารย์ ดร.เมธี ศรีประพันธ์, อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล
3.5   19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2561
สถิติพื้นฐานสำหรับการอ่านงานวิจัย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2561
อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2   18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2561
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2561
ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์
4   14 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2561
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข่อย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2561
ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย
2   10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2561
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2561
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
2   10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2561
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ: ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ต.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2   06 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2561
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2561
ภก.จิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล
2   27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2561
จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
2.5   27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2561
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์
3.5   14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2561
ยารักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่ม Bisphosphonates
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   07 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2561
Drug-induced weight gain
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ย. 2561
ดร.ภญ.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
2   06 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2561
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2561
อ. ภก. กันต์ แดงสืบตระกูล
2.5   04 ก.ย. 2560 03 ก.ย. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดความอ้วน Phentermine/topiramate extended release (ER) capsule
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2561
รศ. ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
2   04 ก.ย. 2560 03 ก.ย. 2561
ยาลดน้ำหนักสูตรผสม naltrexone/bupropion
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.ปริยา สิทธิชัยสวัสดิ์
3   02 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2561
เภสัชวิทยาและผลด้านเภสัชบำบัดของยา nivolumab ในการรักษาผู้ป่วย lung cancer
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2561
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
2   01 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2561
การควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2561
ภญ. ศุภกาน ศรีเพ็ชร์
2   31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2561
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อไต (Drug induced nephrotoxicity)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2561
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
1.5   28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2561
ยาต้านมะเร็งจากทะเล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2561
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
2.5   18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2561
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ส.ค. 2561
ภญ. ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
1.5   08 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2561
เรื่อง การจัดการปัญหาความผิดปกติทางเพศจากยาจิตเวช
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ส.ค. 2561
อ. ภก. ทวนทน บุญลือ
2.5   07 ส.ค. 2560 06 ส.ค. 2561
เรื่อง คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ส.ค. 2561
อ. ภก. ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ. ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
2   07 ส.ค. 2560 06 ส.ค. 2561
เภสัชเศรษฐศาสตร์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2561
ภก.พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์
2   02 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2561
ควรกินโปรตีนอย่างไร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2561
ภ.ญ. ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ และ ภ.ญ. อธิชา สุดธนาพันธ์
2.5   02 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2561
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561
ชนัฏธิดา เมืองคำ
3   01 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2561
Valproate - induced Hyperammonemic Encecphalopathy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561
จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ
2   01 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2561
บริหารความเสี่ยง อย่างเรียบง่าย สไตล์ สรพ.
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
1.5   31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2561
เทียนตากบ...สมุนไพรในตำรายาไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผักเชียงดา และ Gymnema sylvestre
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
กนกพร อะทะวงษา
3   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในร้านยา และระบบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหลัก พื้นที่จังหวัดอ่างทอง กรณีศึกษา ภาวะ Ergotism
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์
2   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ไพศาล พังจุนันท์
1.5   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
ลดความเสี่ยงจากการใช้ยาด้วยข้อมูล ADR (Adverse Drug reaction)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล และภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล
2   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
โรคไข้เลือดออกและวัคซีนไข้เลือดออก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
1.5   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
อาการปวดหัวไมเกรน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
ภก.ภูมิสิริ วุฒิวงค์
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
ระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลคุณภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
ตกลงกับผู้ป่วยดื้ออย่างไรให้ได้ผล (How to deal between Pharmacist and Stubborn patient)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
เภสัชกรหญิงปภัสรา วรรณทอง
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
งานคุณภาพในงานประจำ ไม่ยากอย่างที่คิด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   07 ก.ค. 2560 06 ก.ค. 2561
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) กับการใช้ประโยชน์ในระบบจัดการด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ค. 2561
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
2.5   04 ก.ค. 2560 03 ก.ค. 2561
การบริหารยา midazolam ทางจมูกเพื่อรักษาอาการชัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561
ภญ.กัลยรัตน์ สุสัณฐิตพงษ์
2   01 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
(วารสารยาน่ารู้) แนวทางปฎิบัติในการใช้ยาต้านอาเจียน ในการป้องกันอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting,CINV)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561
ภญ.ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์
2.5   01 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
ยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายชนิดกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2561
ภญ.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ
2   27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2561
เยื่อบุตาขาวอักเสบ: แบคทีเรีย ไวรัส การแพ้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
3   26 มิ.ย. 2560 25 มิ.ย. 2561
การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา (Medication Reconciliation and Medication Errors)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
2.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม: บทเรียน และโอกาส (Integrating Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care: Lessons and Opportunities)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
3.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
แนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2561
ระพีพรรณ ฉลองสุข
2.5   15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2561
โซฟอสบูเวียร์ : ข้อมูลปัจจุบันในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2561
กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
2.5   15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2561
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2561
ภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
3.5   13 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2561
สตรีวัยหมดประจำเดือนและแนวทางการรักษา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 มิ.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.อรรถการ นาคำ
1.5   09 มิ.ย. 2560 08 มิ.ย. 2561
การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก (Mucosal Drug Delivery)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 มิ.ย. 2561
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
1.5   07 มิ.ย. 2560 06 มิ.ย. 2561
“แปะก๊วย” สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
พิชานันท์ ลีแก้ว
3   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
ประโยชน์ของตำลึงกับการรักษาเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
ตำรับยาห้าราก จากบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ya-Ha-Rak Remedy from the Drug List in Herbal Medicinal Products)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุดารัตน์ หอมหวล
3.5   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
มอก. มาอ่านกัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
ระบบนำส่งยาฉีดจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภญ.อ.ดร. ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
Mean kinetic temperature and GDP application
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภก. กฤตกร ภูมิวงศ์พิทักษ์
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Management of epilepsy in pregnancy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2561
ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
4   18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2561
บทบาทเภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2561
อ.ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง
3.5   15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2561
Antimicrobial Dosing Concepts in Patients with Reduced Kidney Function
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร
2   03 พ.ค. 2560 02 พ.ค. 2561
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิด rVSV-ZEBOV
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2561
ภญ. จินตนา คูณหอม
2   01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561
การดูแลภาวะตาแห้ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2561
ภญ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
2.5   27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2561
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและแนวทางการรักษาทางเภสัชวิทยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร อรรถการ นาคำ
2   24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2561
ความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา
2   01 เม.ย. 2560 31 มี.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) ภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของยา amiodarone (Amiodarone-Induced Thyroid Dysfunctions)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2561
ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
3   01 เม.ย. 2560 31 มี.ค. 2561
Amiodarone: Pharmacology and Therapeutic Uses in Atrial Fibrillation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ทิศทางการศึกษาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ (Trend in cancer immunotherapy research and development)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
1.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ประสิทธิภาพของสมุนไพรขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
3   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
Amiodarone: Adverse Drug Reactions and Monitoring in Atrial Fibrillation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
How to read medical paper
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
3   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
Critical Appraisal for Therapy Articles: Randomized Controlled Trial
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ความคงสภาพและการกำหนดวันหมดอายุของยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
แนวทางการรักษาโรคอ้วน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
เภสัชกรหญิงหัฏฐญา เบญญาอภิกุล
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
การแพ้อาหารในเด็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ภก. ปริญญา ปั้นพล
2.5   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
เคมีของยา Omarigliptin (Medicinal Chemistry of Omarigliptin)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่
3.5   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Astaxanthin: Sources, extractions and commercial applications
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่
3   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Chitosan nanoparticles for nasal vaccine
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ภก.อนวัช มิตรประทาน
3   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Fosphenytoin sodium : อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยลมชัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2561
ภก.ธนกร ศิริสมุทร
3   28 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
พอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical polymers)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2561
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
3   28 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
Prevention of recurrent MI
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2561
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   23 มี.ค. 2560 22 มี.ค. 2561
การใช้ยา ambrisentan ในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2561
ภญ.ปิยวดี สุขอยู่
3   21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2561
พืชกระท่อม (Kratom)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
3.75   16 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2561
PCSK9 inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2561
ภก.พงศธร สุวรรณสภาพ
2.5   15 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2561
อาการผิดปกติทางกล้ามเนื้อที่เกิดเนื่องจากยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statin (statin-associated muscle symptoms: SAM)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 มี.ค. 2561
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ
3.5   09 มี.ค. 2560 08 มี.ค. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนัก lorcaserin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 มี.ค. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.นลินี เครือทิวา
3   07 มี.ค. 2560 06 มี.ค. 2561
ยา apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2561
อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, อ.ภก.ชัยศิริ เหลืองสินศิริ
3   06 มี.ค. 2560 05 มี.ค. 2561
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561
ภญ.ลักขณา สุวรรณน้อย
2   01 มี.ค. 2560 28 ก.พ. 2561
ปฏิกิริยาระหว่างยากับน้ำเกรปฟรุ้ต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
2   27 ก.พ. 2560 26 ก.พ. 2561
การใช้ยาเพื่อป้องกันการชักในผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บทางสมอง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2561
ภก.นัทพล มะลิซ้อน
3.5   21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2561
การใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับ (Pharmacotherapy for Insomnia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2561
ภญ. ไพรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
2   16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2561
วงแหวนสอดช่องคลอดคุมกำเนิด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.พ. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
2.5   06 ก.พ. 2560 05 ก.พ. 2561
เคพกูสเบอร์รี่...ผลไม้โครงการหลวง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2561
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2561
ประโยชน์ของเมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2561
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2561
การใช้ประยุกต์ใช้ไมโครแคปซูลในทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2561
ภก.ผศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา, ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2   30 ม.ค. 2560 29 ม.ค. 2561
โรคอ้วนกับการใช้ยา Liraglutide
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2561
ภญ.รุ้งนภา มีศรีผ่อง และ นศ.ภ.กุลจิรา ตู้จินดา
2.5   23 ม.ค. 2560 22 ม.ค. 2561
แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค. 2561
อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
1.5   05 ม.ค. 2560 04 ม.ค. 2561
การเพิ่มการละลายและการดูดซึมของยาละลายน้ำยากรูปแบบรับประทานโดยอาศัยระบบนำส่งยาชนิดไขมัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ม.ค. 2561
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
2   04 ม.ค. 2560 03 ม.ค. 2561
ยาต้านจุลชีพสำหรับใช้ภายนอกในรูปแบบไมโครอิมัลชัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ม.ค. 2561
ภญ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
2   04 ม.ค. 2560 03 ม.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) ผลกระทบของการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) ต่อการเข้าถึงยาในไทย(The impact of joining TPP on access to medicine in Thailand)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ภญ.ดร..สินีนาฏ กริชชาญชัย
4   01 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560
กลไกการออกฤทธิ์ของสุคนธบำบัดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
อุทัย โสธนะพันธุ์
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
โครงการประกันคุณภาพยา และ GREEN BOOK
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
Platelet Additive Solutions (PAS)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) I:แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) II: แบบจำลองมาร์คอฟ (Markov model) และการจัดการความไม่แน่นอน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
พระราชบัญญัติยา ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
2.5   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 1 การสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
2.5   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
รู้จักกฎหมาย อาหารใหม่ (Novel Food)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
จารุณี อินทรสุข
1.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
สาเหตุและการแก้ไขภาวะการตอบสนอง ต่อยา levodopa ไม่สม่ำเสมอ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รัชนี รอดศิริ
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
พัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลวัคซีนในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.กฤษดา ลิมปานานนท์
1.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
ผลของส้มโอต่อการดูดซึมของยา cyclosporin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภัควดี เสริมสรรพสุข, Ph.D.
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
คำถามที่พบบ่อยในการให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
รศ.ธีราพร ชนะกิจ
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
การจัดการกับโรคคออักเสบเฉียบพลัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.นิติ วรรณทอง
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
โคลซาปีนกับการเกิดกลุ่มอาการระยะคิวทียาว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.นิติ วรรณทอง
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
Bacterial Infections in Blood and Blood components : A Review
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภญ.พิณทิรา ตันเถียร
2   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
เทคโนโลยีนาโนคริสตัลสำหรับการตั้งตำรับและการนำส่งยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
ธีรทัศน์ กันโสม และ ปราณีต โอปณโสภิต
2.5   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
บนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 : ความท้าทายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมด