บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
Cefiderocol ทางเลือกสำหรับแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
2.5   24 พ.ย. 2565 23 พ.ย. 2566
โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0.5   22 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2566
การทดสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility Test)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดย รศ. ภญ. ดร. มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2   21 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2566
วิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้งานทางเภสัชกรรม (Enzyme engineering for pharmaceutical applications)
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย นศภ. สุรพิชญ์ รัตน์เถลิงศักดิ์ และ อ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ
3   16 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2566
ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
3   14 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2566
แนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อตาม Surviving sepsis guideline ฉบับ พ.ศ. 2564 สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย อ.ภญ.ธนภรณ์ วงศ์นาวา และ อ.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล
3   14 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2566
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity : Beta-lactams และ Cross Reactivity : Quinolones and Sulfonamides
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
1   08 พ.ย. 2565 07 พ.ย. 2566
ความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ. 2564
สถาบันหลัก: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร และภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากูร
2   03 พ.ย. 2565 02 พ.ย. 2566
การดูแลรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน (บทความวิชาการ 5)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2   01 พ.ย. 2565 31 ต.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดชนิดไคเมอริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ทีเซลล์ (คาร์-ที-เซลล์) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง
3   01 พ.ย. 2565 31 ต.ค. 2566
ประสิทธิผลของหม่อนในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์
2.5   01 พ.ย. 2565 31 ต.ค. 2566
Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
0.5   01 พ.ย. 2565 31 ต.ค. 2566
กระเทียมบ่มสกัด (aged garlic extract)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย กนกพร อะทะวงษา
2   30 ต.ค. 2565 29 ต.ค. 2566
เห็ดเผาะ...อร่อยดีและมีประโยชน์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.กฤติยา ไชยนอก
2.5   30 ต.ค. 2565 29 ต.ค. 2566
ประสิทธิภาพของการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย พ.ท. หญิง พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์
2   30 ต.ค. 2565 29 ต.ค. 2566
แนวทางการรักษาและการปฏิบัติตัวต่อภาวะลองโควิด (Long COVID)
สถาบันหลัก: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
โดย นศภ.สิรภพ ยืนยง นศภ.สุวิชชา สาสีดา และภก.อนวัช มิตรประทาน
2.5   21 ต.ค. 2565 20 ต.ค. 2566
ความก้าวหน้าของระบบนำส่งรูปแบบนิโอโซม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย ผศ. ดร. ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
3   21 ต.ค. 2565 20 ต.ค. 2566
เภสัชวิทยาคลินิกและบทบาทของ EGb 761 ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุนและเสียงดังในหู (บทความวิชาการ 4)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   20 ต.ค. 2565 19 ต.ค. 2566
ถอดบทเรียนคดีฟ้องร้องการฉีดยาDiclofenac
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ. ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ,ภก.จรัญวิทย์ แซ่พัว ,ภก.เกียรติศักดิ์ ปานรังศรี ,ภก.อลงกต แสงจันทร์ฉาย
1   19 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2566
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxants, Proton pump inhibitors
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์,รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
1   19 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2566
การดูแลแผลในช่องปากสำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก.จุมพล งามยิ่งสุรัติ ศูนย์ยา มฉก.
2.5   19 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2566
เหลียนฮัวชิงเวิน:สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2.5   17 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2566
การใช้ Caffeine Citrate ชนิดสารละลายสำหรับหยดทางหลอดเลือด สำหรับรักษาภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย ภก.ปฐวี เดชชิต และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
2.5   17 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2566
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยากระตุ้นตัวรับเปปไทด์ตัวเหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 ในการลดน้ำหนัก (Efficacy and safety of glucagon-like peptide 1 receptor agonists for weight loss)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช
3   06 ต.ค. 2565 05 ต.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย รองศาสตราจารย์ วรี ติยะบุญชัย, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   05 ต.ค. 2565 04 ต.ค. 2566
เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิกสำหรับการคิดค้นและพัฒนายา (Metabolic engineering for drug discovery and drug development)
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย นศภ.ซอบารียะฮ์ บาราเฮง เเละอ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ
3.5   05 ต.ค. 2565 04 ต.ค. 2566
การให้คำแนะนำและรักษาโรคนอนไม่หลับในร้านขายยา
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
0.5   03 ต.ค. 2565 02 ต.ค. 2566
Update on New COVID-19 Variants and Management of Post-COVID-19 Symptoms
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
0.5   03 ต.ค. 2565 02 ต.ค. 2566
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อาจารย์นายแพทย์อัมรินทร์ สุวรรณ
0.5   01 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566
แนวทางการทำงานของกองอาหารที่สนับสนุนผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ในการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 
โดย ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์ , ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
2   30 ก.ย. 2565 29 ก.ย. 2566
กฎหมายด้านอาหารที่น่าสนใจและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 
โดย ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์, ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
2.5   30 ก.ย. 2565 29 ก.ย. 2566
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ และการกำกับดูแล
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 
โดย ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์ , ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
2   30 ก.ย. 2565 29 ก.ย. 2566
How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ
0.5   19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2566
การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
1.25   16 ก.ย. 2565 15 ก.ย. 2566
โรคและยาด้านจิตเวชพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
1   16 ก.ย. 2565 15 ก.ย. 2566
การดูแลตนเองจากอาการหวัดคัดจมูก (บทความวิชาการ 3)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย อ. ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2566
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) รวมถึงแนวทางการรักษาและการป้องกันโรค
สถาบันหลัก: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
โดย นศภ.คณิสรณ์ กิจบุตร นศภ.ผกาพันธุ์ พัฒนพรภิรมย์ และภก.อนวัช มิตรประทาน
2.5   11 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2566
การจำลองกลศาสตร์ของไหลในอุปกรณ์นำส่งยายาสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจชนิดผงแห้ง
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
3   07 ก.ย. 2565 06 ก.ย. 2566
เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย อ. ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
3   06 ก.ย. 2565 05 ก.ย. 2566
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
0.5   05 ก.ย. 2565 04 ก.ย. 2566
ท้องผูกเรื้อรังและการใช้ยาระบาย
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   05 ก.ย. 2565 04 ก.ย. 2566
การใช้และความปลอดภัยของฮอร์โมนสำหรับเปลี่ยนกายภาพ ทางเพศ ในหญิงข้ามเพศ (Use and safety of hormone treatment for transforming physical sexual appearance in transgender women)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย รศ. ดร. ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
2.5   05 ก.ย. 2565 04 ก.ย. 2566
A Journey of Celecoxib from Pain to Cancer, Psychiatry, and COVID-19 (วารสารยาน่ารู้ 3และบทความวิชาการ 2)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   18 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2566
น้ำผลไม้และอันตรกิริยาต่อยาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5   11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2566
ยาเม็ดคุมกำเนิดรูปแบบ 24/4 regimen
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ดร.ภญ.อลิศรา แสงวิรุณ สุจริต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2566
เภสัชวิทยาของยาต้านไวรัสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเพื่อรักษาโรค COVID-19 (Pharmacology of antiviral drugs approved for treatment of COVID-19)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
3.5   09 ส.ค. 2565 08 ส.ค. 2566
การกำหนดปริมาณ Elemental impurities ตามตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร. ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.5   08 ส.ค. 2565 07 ส.ค. 2566
Knee Osteoarthritis Solutions, Stepwise step by step
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พ.ต.อ. นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ
0.5   08 ส.ค. 2565 07 ส.ค. 2566
Common Musculoskeletal Disorders : Basic Diagnosis and Management Approach
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น ภาควิชาโรคข้อและกระดูก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0.5   08 ส.ค. 2565 07 ส.ค. 2566
Rationale use of oral bronchodilator for cough
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0.5   01 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2566

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 1086 รายการ