บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
Updated on chronic heart failure management
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   10 เม.ย. 2563 09 เม.ย. 2564
Overview of Novel Coronavirus for Pharmacists
ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   09 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2564
การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
2.5   08 เม.ย. 2563 07 เม.ย. 2564
Cannabidiol และความผิดปกติทางจิตเวช
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
3.25   31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2564
Inhaled medication in COPD
ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5   26 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2564
อินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น
ภญ. นีรชา พลอินทร์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2   26 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2564
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, ภญ. พัทธวรรณ โตใหญ่
2.5   24 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2564
เภสัชกรกับกระบวนการทบทวนคำสั่งใช้ยา
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล, ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3.5   16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2564
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีตามข้อกำหนดในตำรายา
อรอุมา โต๊ะยามา, อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร
2.5   12 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2564
สมบัติทางสเตอริโอเคมีของยาและการควบคุมคุณภาพยาไครัล (Stereochemistry property of drug and quality control of chiral drug)
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
2.5   05 มี.ค. 2563 04 มี.ค. 2564
มุมมองของการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพไทย (ยาน่ารู้)
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2   01 มี.ค. 2563 28 ก.พ. 2564
การแทนยาฉีดด้วยยารับประทาน: มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่มีผลเสียต่อผู้ป่วย Parenteral-Oral Drug Switching: Economic benefit without sacrifying patient outcomes
ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง
2.5   01 มี.ค. 2563 28 ก.พ. 2564
บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
อ.ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ
3   28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2564
เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2564
Update and Review for Hyperlipidemia Management
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2564
Rituxiamb subcutaneous (Mobile CPE 2-63)
ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
2.5   31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2564
ดาวเรืองฝรั่งกับการรักษาแผล
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2   30 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2564
คุณประโยชน์....หญ้าหนวดแมว
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   30 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2564
เภสัชวิทยาคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone ที่มีการใช้บ่อยในร้านยา
กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2564
เวียนศีรษะ
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2   29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2564
การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม
ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง ,ปราณีต โอปณะโสภิต
2.5   10 ม.ค. 2563 09 ม.ค. 2564
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับเภสัชกรชุมชน Pharmaceutical Care in Depression for Community Pharmacist (Mobile CPE 1-63)
ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
3   07 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2564
EPIDIOLEX® สำหรับรักษาโรคลมชัก
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
3   03 ม.ค. 2563 02 ม.ค. 2564
ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
2.5   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration
ภญ. จารุบล ชัยชนะ, ภญ. ปัณรส แช่มชมดาว
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide จากฟ้าทะลายโจร และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์, ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
Physical Instability of Macromolecules
Soraya Surasarang, Ph.D.
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
การควบคุมคุณภาพยา: ข้อกำหนดปริมาณ Elemental Impurities ในตำรายาสหรัฐอเมริกา
ภญ.เมทินี นิ่มน้อย
2   30 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2563
แบคทีเรียลไลเสตกับการรักษาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ
ผศ.ดร.ภก.ทศธน เจริญรัตน์
3   29 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563
Betrixaban ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานสำหรับป้องกัน (Extended-duration thromboprophylaxis) VTE ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผศ.ดร.ภญ.ตุลยา โพธารส
2.5   29 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาล
บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข และชัชนินทร์ อัจลานนท์
3   27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
Dimeticone: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคเหา (Dimeticone: Efficacy and Safety in the Treatment of Head Louse Infestation)
ภญ.เพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์, อ.ดร.ภญ. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
3   27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
Transfusion Reaction
นศภ.นภัสวรรณ บุญมาทัต และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
โรคมาลาเรียกับการกลายพันธุ์ของหมู่เลือด (Malaria and blood groups mutation)
คุณ อภิวันท์ พิพัฒน์วนิชกุล และ คุณ กัลยา เกิดแก้วงาม
3   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
Leukodepletion of blood and preparation methods
นศภ.ปวันรัตน์ มอญเกิดแก้ว และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
Fresh Frozen Plasma (FFP): การเตรียม การปล่อยผ่าน การเก็บรักษา การขนส่งและข้อบ่งใช้
ภญ.ชนัญชิดา สิริโภคารักษ์ และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ยาต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs: DMARDs)
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
3.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ประสิทธิภาพของ GLP-1 Receptor Agonists กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ภญ.ชนินาถ สีแดงน้อย และ ภญ.จิตราพร ทองอันตัง
3.5   26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2563
ยายับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานสเฟอร์โปรตีน (Cholesteryl ester transfer protein inhibitor, CETP inhibitor)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
4   25 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2563
P2Y12 receptor inhibitors สำหรับการป้องกัน atherothrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์
2.5   25 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2563
การดูแลโรคตาแห้ง
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
ภาวะปากแห้ง (xerostomia)
กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง, สุภัสร์ สุบงกช
2.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (Systematic Search for Pharmaceutical Care Research)
ผศ.ดร.ภก.สมชาย สุริยะไกร
3   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ (The management of asymptomatic bacteriuria)
สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
เภสัชบำบัดในโรคความดันโลหิตสูงและอัพเดทแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน (Pharmacotherapy of hypertension and updated current hypertension guidelines)
ณัฐธยาน์ ชาวเมือง
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การนำส่งยาและอุปกรณ์สูดพ่นยาสำหรับโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Drug delivery and Inhaler devices used in asthma and chronic obstructive pulmonary disease)
พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์
3.5   24 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2563
การใช้ยาในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (Drug used in neuropathic pain)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
4   23 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2563
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease)
ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
3   23 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2563
เอนไซม์กับงานทางเภสัชกรรม (Enzyme and Pharmaceutics) ตอนที่ 1: ยาที่มีต้นกำเนิดจากเอนไซม์ (Part 1: Enzyme Derived Drugs)
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
2   22 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2563
ค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับประชากรของอาเซียน
ภก.ดร. พิสุทธิ เลิศวิไล
3   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
การติดตามระดับยาในเลือดของ Lamotrigine และ Levetiracetam ในผู้ป่วยเด็ก (Therapeutic Drug Monitoring of Lamotrigine and Levetiracetam in Pediatrics)
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
2.5   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา piperacillin/tazobactam เมื่อยืดระยะเวลาในการหยดยาทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
2.5   20 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2563
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพิกัดยาตรีผลา
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง
2.5   19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2563
Management of gout : Comparison of Clinical Practice Guidelines
อาจารย์ ภก. สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย
2.5   19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2563
ยา valbenazine กับการรักษา tardive dyskinesia
ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ
3   18 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2563
Selective Estrogen Receptor Modulators
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4   16 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2563
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี
2.5   14 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2563
การตรวจคัดกรองโรค (Screening of disease)
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
3.5   13 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Vaccine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงตามข้อแนะนำของ Centers of Disease Control and Prevention (CDC)
ภญ.อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ
2   13 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes)
อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร
3   09 ธ.ค. 2562 08 ธ.ค. 2563
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียว (Acceptance single sampling plan)
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
4   05 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2563
การจัดการปัญหาหูชั้นนอกอักเสบและขี้หูอุดตันในร้านยา
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล, พ.บ., วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   04 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2563
การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ Antimicrobial Use in Bacterial Urinary Tract Infections
ภญ.ศุภานันท์ ปึงเจริญกิจกุล ,ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
3.5   02 ธ.ค. 2562 01 ธ.ค. 2563
เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย: โรคท้องผูก (constipation) โรคท้องร่วง (diarrhea) และ โรคลำไส้แปรปรวน หรือ กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome)
รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์
4   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
สารอันตรายในเครื่องสำอาง
ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การปรับขนาดยา Insulin ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ภญ.ทิวากร กลั่นความดี, รศ.สุณี เลิศสินอุดม*
3   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การใช้ยาสเตตินเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
การควบคุมและกำกับดูแลยาทรามาดอลในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภญ.ชนานันทน์ โฉมงามดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2   28 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2563
Big Data กับการบริการผู้ป่วย และบริหารร้านยา
ภก.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ภญ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
2   27 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2563
การจัดการภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบในร้านยา
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง, พ.บ., วว.จักษุวิทยา, วว. (จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา) ภาควิชาจักษุวิท
2.5   22 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2563
กัญชา (Cannabis)
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
2.5   15 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2563
การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนของ American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America ค.ศ. 2019
อังศุนิตย์ พรคทาทัศน์ ภบ. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, พลัฏฐ์ การเมือง ภบ. (PharmD), ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภบ, PharmD
3   14 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2563
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง (severe cutaneous adverse reactions: SCARs)
อาจารย์ ภก. นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา
2.5   12 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2563
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
3   12 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2563
เลซิตินกับการลดอาการท่อน้ำนมอุดตันในหญิงให้นมบุตร
วิธู ดิลกธรสกุล, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชวิทยา) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   11 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2563
การเกิดอันตรกิริยาของกระเทียมกับยาแผนปัจจุบัน
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   30 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2563
ผักเบี้ยใหญ่: ผักพื้นบ้านไทยมากคุณค่า
กนกพร อะทะวงษา
2   30 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2563
บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
3.5   28 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2563
Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
3   25 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2563
Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria
ผศ.ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
2.5   18 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2563
New Antibacterial Agents in Thailand
รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
3   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
Update on Diabetes Mellitus management focus on GLP-1 RA and SGLT-2 inhibitor
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์กับโรคจอประสาทตาเสื่อม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2563
การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจร้านยา
สุชัญญา ดีเย๊าะ, บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
2.5   10 ต.ค. 2562 09 ต.ค. 2563
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Propylthiouracil และ Methimazole
ผศ.ดร.ภญ.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช และ ผศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2.5   10 ต.ค. 2562 09 ต.ค. 2563
“แคลเซียม” อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล
ภก.สรุจ เล็กสุขศรี และ ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
2   09 ต.ค. 2562 08 ต.ค. 2563
บทบาทของ Autophagy กับการรักษามะเร็ง
ภญ.อ.ดร วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
3.5   09 ต.ค. 2562 08 ต.ค. 2563
การรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (minor burns) ในร้านยา
เภสัชกรหญิง พิมพ์วรีย์ วรรณศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์เภสัชกรหญิง สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   04 ต.ค. 2562 03 ต.ค. 2563
ข้อมูลทั่วไปของน้ำผึ้ง (General information of honey)
อ.ภญ.ศุภลักษณ์ ไพศาล
2.5   04 ต.ค. 2562 03 ต.ค. 2563
Topical scar products
ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
2   03 ต.ค. 2562 02 ต.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง: ลักษณะผลิตภัณฑ์ หลักการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ภก. วิทวัส วิริยะบัญชา และ ภญ. จุฑามาศ พิสปิงคำ
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ระบบนำส่งยาที่ใช้สำหรับโรคเชื้อราแคนดิดาในช่องปากและคอหอย (Drug Delivery System for Oropharyngeal Candidiasis)
ปฏิญญา สว่างศรี และ รศ.ดร.ภก. ธวัชชัย แพชมัด
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
การนับคาร์โบโฮเดรต Carbohydrate count (วารสารยาน่ารู้)
ภญ.ผศ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
2.5   01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
Sedation in critically ill adults
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
2.5   12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2563
ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
เอกลักษณ์ อินทรักษา, อรพรรณ ใจอุตม์, ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
2   11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
2.5   10 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2563
การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, ดร.อาภา หวังเกียรติ
2   06 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2563
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 2. การปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia 2. Revision of other spe
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2.5   04 ก.ย. 2562 03 ก.ย. 2563
การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุ
อ. ภญ.สิรินุช พละภิญโญ, ภญ.หทัยทิพย์ หอมแสงประดิษฐ, ภญ.วาทินี ลิ้มเลิศมงคล, ภญ.ปานชีวัน อินอ่อน
2.5   04 ก.ย. 2562 03 ก.ย. 2563
Management of Delirium
ภญ. กฤตยา วรนิสรากุล, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
3.5   02 ก.ย. 2562 01 ก.ย. 2563
Alzheimer’s disease
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
โรคเก๊าท์ (Gout)
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3.5   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor toxicity
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง .. Cancer Nanotheranostics (วารสารยาน่ารู้)
ภญ.ดร.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
2.5   01 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2563
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 1. การปรับปรุงบททั่วไป <851> New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia I. Revision of general chapter <851>
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2.5   30 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2563
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   27 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2563
Thiamine, Alcohol and Wernicke-Korsakoff Syndrome
ภญ. ชนัฏธิดา เมืองคำ, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
4   26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2563
การศึกษาการใช้สารกันเสียและสีสังเคราะห์ในแผ่นแป้งโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุชาติ ถนอมวราภรณ์
2.5   23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2563
โรคฟันผุ: สาเหตุ การป้องกัน และผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันฟันผุ
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
2.5   20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2563
Certolizumab pegol สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
ภญ.ศตพร สามชัยวัฒนา และ อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
3   19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2563
โรคเอดส์และยาต้านเชื้อ HIV
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
1.5   13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2563
โรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูร้อน
ปรมินทร์ ผาแก้ว
2   13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2563
ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ
วรพงศ์ เรืองสงค์, ภ.บ. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
4   01 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2563
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์และการนำไปสู่การปฏิบัติ
ภก. สุนทร พุทธศรีจารุ
2.5   31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2563
ถั่วเหลืองกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
2   25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2563
อันตรกิริยาของโสมและยาแผนปัจจุบัน
พิชานันท์ ลีแก้ว
2   25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2563
หลักจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
2   21 ก.ค. 2562 20 ก.ค. 2563
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2563
การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
2.5   11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2563
Use of anticoagulant in special population
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
3   10 ก.ค. 2562 09 ก.ค. 2563
ปัปัญหาการใช้ยากินเสริมธาตุเหล็ก Oral Iron Replacement Therapy Problem
ภญ.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
1.5   10 ก.ค. 2562 09 ก.ค. 2563
การวัดค่าอรรถประโยชน์ (Utility measurement)
ภก.อ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
3   05 ก.ค. 2562 04 ก.ค. 2563
ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
ผศ.ดร.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์
3.5   04 ก.ค. 2562 03 ก.ค. 2563
การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3.5   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
ภก. อรรถพร ไศลวรากุล, รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
3   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ Medical literature evaluation
อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5   25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2563
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน
ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.5   24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2563
การจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
2.5   14 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2563
สารช่วยทางเภสัชกรรมในตำรับยาฉีด
ดร.ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว
2   04 มิ.ย. 2562 03 มิ.ย. 2563
ไมเกรน: 3 มิติ (Migraine: 3D) Mobile CPE 6
พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
2.25   27 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2563
Integrase inhibitors: A new era of ART regimen
อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
3   16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2563
การวิเคราะห์ Big Data เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ด้วยโปรแกรม SAS
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
2.5   14 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2563
Drugs induced hyperglycemia
ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.5   14 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2563
คุณประโยชน์...ถั่วดาวอินคา
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2563
อันตรกิริยาของพริกไทยกับยาแผนปัจจุบัน
อรัญญา ศรีบุศราคัม
3   13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2563
การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists
ภก.ดุรงค์กร พลทม
2   03 พ.ค. 2562 02 พ.ค. 2563
PM2.5: ผลกระทบต่อสุขภาพและกลไกการเกิดพิษ
ดร.ภก.วงศกร สุเชาว์อินทร์
2   01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563
ยาชีววัตถุ และยาชีววัตถุที่คล้ายคลึง: การผลิตและพัฒนาทางคลินิก (Biotherapeutics & Biosimilar: Manufacturing & Clinical Development) Mobile CPE 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
3.5   29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2563
PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2563
วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย: วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกไค (Pneumococcal vaccines)
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2.5   22 เม.ย. 2562 21 เม.ย. 2563
อาหารคีโตนกับการลดน้ำหนัก (Ketogenic diet and weight loss)
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2.5   18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2563
Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 เม.ย. 2563
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   09 เม.ย. 2562 08 เม.ย. 2563
การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ Microneedles for ocular drug delivery
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 2563
ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
2.5   05 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2563
Calcitonin gene-related peptide: เป้าหมายใหม่ของยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 2563
ปวริศ วงษ์ประยูร
2.5   02 เม.ย. 2562 01 เม.ย. 2563
การพัฒนาระบบนำส่งยาในผู้ป่วยเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภก. กษิตพงษ์ ฐานะวุฑฒ์ และ ภก. ศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
กัญชา: การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภญ.ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และภญ.ปวลี เนียมถาวร
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่ที่ปลอดภัยจริงหรือ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
3   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
กัญชากับการรักษาโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
2.5   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
การแบ่งระดับชั้นความสำคัญของสินค้าคงคลังและการให้บริการด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ต่าง ๆ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
2.5   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563
วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล,ภ.บ.
2   01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump inhibitors: เภสัชวิทยาและบทบาททางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2563
Development of cycloguanil and pyrimethamine derivative as dihydrofolate reductase inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563
ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล และ พ.ญ อัญญา โชติปฏิเวชกุล
2   20 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2563
แนวคิดเรื่อง Distribution Requirement Planning เพื่อการบริหารจัดการสต๊อก และต้นทุนสินค้าของร้านค้าส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2563
ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
2.5   18 มี.ค. 2562 17 มี.ค. 2563
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2563
ระบบอัตโนมัติทางเภสัชกรรม (Pharmacy Automation System: Pharmacy Robots) Mobile CPE 4
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   11 มี.ค. 2562 10 มี.ค. 2563
ยาเม็ดคุมกำเนิดกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2563
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   06 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2563
การใช้ยาและสมุนไพรที่กระตุ้นการหลั่งน้ำนมของสตรีให้นมบุตร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2563
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
2   06 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2563
เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ((Pharmacist in Palliative care)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มี.ค. 2563
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง
2   05 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2563
การให้คำแนะนำเรื่อง สารอาหาร และยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มี.ค. 2563
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   05 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2563
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ในการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2.5   22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2563
ผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดรูปแบบตัวพาที่มีขนาดนาโนเมตร (nanocarriers) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.พ. 2563
ผศ.ดร.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, ผศ.ดร.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
3.5   05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2563
ฟิล์มละลายเร็ว: ระบบนำส่งยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
3   31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2563
เห็ดหลินจือ...ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2563
อาร์ติโช๊ค -- globe artichoke
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563
กนกพร อะทะวงษา
2.5   25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2563
การรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563
อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ อ.ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง
2   16 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Data Analysis in Qualitative Research by Content Analysis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563
ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. ชญานี อิสรไกรศีล
2   16 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
การใช้ยาต้านจุลชีพในเด็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อมีการเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี และอาจารย์ เภสัชกรหญิง สิรนันท์ กลั่นบุศย์
2.5   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
ตับอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
งานบริการเภสัชกรรมในคลินิกหมอครอบครัว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง และภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2   14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2563
Calcitonin-Gene-Related Peptide (CGRP) Receptor Antagonist A Novel Target for Preventive Treatment of Episodic Migraine: Focus on Erenumab
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2563
ภก.ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ
4   09 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2563
ความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปแบบต่างๆ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ม.ค. 2563
ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ จิตรวาณิช
2   08 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2563
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา (Drug-Induced Hypokalemia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ม.ค. 2563
อาจารย์เภสัชกรสิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3   07 ม.ค. 2562 06 ม.ค. 2563
ฤทธิ์สมานแผลของบัวบก (Wound Healing Activity of Centella asiatica (L.) Urb.)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์
3   01 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย: แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ และภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2562
ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
2   31 ธ.ค. 2561 30 ธ.ค. 2562
การใช้ยา ergotamine อย่างเหมาะสม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562
ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
2.5   30 ธ.ค. 2561 29 ธ.ค. 2562
เลือดเทียม (Artificial Blood)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562
นศภ.ธีริศรา ตันเจริญลาภ และ ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
3   30 ธ.ค. 2561 29 ธ.ค. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ภ.บ. (เกียรตินิยม), ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ส.บ., ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), ศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
2.5   28 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2562
อาร์ทิมิสินินและอนุพันธ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข
2.5   28 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2562
แนวทางการรักษาและการป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile (Treatment guideline and prevention of diarrhea from Clostridium difficile infection)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
ผศ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S ฉบับปีพุทธศักราช 2561 (Revision of PIC/S Good Manufacturing Practice Guide PE 009-14)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสาร์คำ
3   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
การออกแบบการศึกษาความเข้ากันระหว่างยากับสารช่วยในยาเม็ด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling Procedures)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3.5   27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2562
วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
4   25 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2562
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายกลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) กับสถานการณ์การปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ภญ.สาลินี ณ ระนอง, ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล
2   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
การใช้ถุงบรรจุโลหิตที่มี Diversion pouch
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
เภสัชวิทยาของยาไทรอยด์ฮอร์โมนและยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
วิธู ดิลกธรสกุล, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ดร.ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
2.5   24 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
Cryoprecipitate และการทำ Pathogen reduction ในพลาสมาและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2562
นศภ.ศุภัชฌา พาณิชย์วรชัยกุล และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
2.5   23 ธ.ค. 2561 22 ธ.ค. 2562
โปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพบนสมาร์ทโฟน Mobile Health Applications on Smartphone
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2562
วีระโชติ ลาภผลอำไพ, พีรยศ ภมรศิลปธรรม
2.5   21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2562
การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี
3   21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2562
การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงตามแนวทางของสมาคม American College of Cardiology/American Heart Association 2018
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
4   19 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2562
การติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2562
กิรติ เก่งกล้า
3.5   18 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2562
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตามข้อกำหนดของ USP 41
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภญ.ปวีณา กำเหนิดนนท์, ภญ.วิภาพรรณ ไสยสมบัติ
2   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
บทความเรื่อง บทบาทของเภสัชบรรจุภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
3   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562
ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน1, ศุภานัน เดชะปักษ์2, สิริอร ภาคพิชเจริญ2, อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี3, ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์3
2   17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2562
เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น: chronic peptic ulcer (gastric ulcer, แผลเปื่อยกระเพาะอาหาร หรือ duodenal ulcer, แผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น) และ gastro-esophageal reflux disease (GERD, หลอดอาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์
4   14 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2562
พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่และการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก Novel mucoadhesive polymers and their application in transmucosal drug delivery
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2562
ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ*
3   13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2562
The anti-aging drug of Metformin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2562
ภก.ปารเมศ ถนอมกิจ และ ภก.อ.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
2   08 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2562
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
2.5   07 ธ.ค. 2561 06 ธ.ค. 2562
บทบาทของการใช้ยา peramivir ในปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2562
ภญ.พัชรพรรณ ผลบุญ
2.5   01 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2562
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2562
กนกกร เกิดผล, ภ.บ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์, ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม), ว.ภ. (เภสัชบำบัด)
3   01 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2562
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2562
ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร
1.75   30 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2562
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562
ดร. อังคนา วิชิต
3   28 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2562
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการใช้ยาในงานวิจัยการใช้ยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562
ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์
2   26 พ.ย. 2561 25 พ.ย. 2562
เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับยากันชักเฟนิโตอิน (Phenytoin)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
3   26 พ.ย. 2561 25 พ.ย. 2562
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2562
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
2   25 พ.ย. 2561 24 พ.ย. 2562
กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วงในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2562
ดร.ภญ. ปวีณา ว่องตระกูล
2.5   24 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการใช้ยาต้านเชื้อราสำหรับการติดเชื้อราที่ผิวหนังในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
2.5   23 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2562
คุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร (Multiple benefits of component in dietary fiber)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
3.5   21 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2562
โภชนาการ : แมกนีเซียม (Nutrition : Magnesium) (Mobile CPE 3)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2562
ภก.รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
2   19 พ.ย. 2561 18 พ.ย. 2562
ระบบนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2562
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   15 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2562
การตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 2562
เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
2   09 พ.ย. 2561 08 พ.ย. 2562
ยาคุมกำเนิดประโยชน์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   08 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2562
การส่งเสริมการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   08 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการใช้ยารักษาสิวในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 พ.ย. 2562
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
2.5   06 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2562
โรคมะเร็งปอด (Lung cancer)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562
อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5   01 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่ายโรคแพ้โปรตีนนมวัว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562
ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
2.5   01 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ ร่วมกับ นายชัชวาล สุวรรณภิภพ นายอดินันท์ อุสมัน
2.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
นวัตกรรมการย้อมคราบจุลินทรีย์ทางทันตกรรม Innovations of plaque disclosing in dental care
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
ภก.กิตติโชติ วรโชติกำจร ร่วมกับ นางสาวศิรดา ชูเดช นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์สามารถ
2   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
คีนัว (Quinoa)...อาหารเพื่อสุขภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
น้อยหน่า ผลไม้มากประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
พิชานันท์ ลีแก้ว
3.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
การศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562
ภญ.ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
3   30 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2562
หลักการพื้นฐานทางกาลเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับยาออกจากร่างกาย Basic concept of Chronopharmacokinetics involving to drug excretion
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562
ผศ.ดร.ภญ.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
2.5   30 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2562
โรคพยาธิ และ ยาถ่ายพยาธิ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562
ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
1.5   17 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562
Hypertensive management in pregnancy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   17 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562
การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสำหรับรับประทาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2562
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
2   12 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2562
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงวัยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง (Potentially Inappropriate Medication Use in Geriatric Patient with Chronic Kidney Disease)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2562
อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์, นศภ.แดนไกล ปุริมาตร, นศภ.ก้านเตย ตันทวีวงศ์
2.5   11 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2562
การออกแบบและพัฒนารูปแบบเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา และภญ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2.5   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
การทดสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (Analytical Method Validation)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภญ.นวพร อินทนชิตจุ้ย และ ภญ.พรธวัล เล้ารัตนานุรักษ์
3   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
บันทึกรุ่นผลิต: บูรณภาพของข้อมูล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล
2.5   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
สองโรคร้ายอันตรายถึงชีวิตในช่วงน้ำท่วม Cholera และ Leptospirosis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   28 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2562
พิษวิทยาของไอโซบิวทิลไนไตรท์ (A Toxicity of Isobutyl Nitrite)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562
ภก.ธนกร ศิริสมุทร
2.5   28 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2562
ปลาดิบ - ปัจจัยสำคัญต่อการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อนำดี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2562
ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2   27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2562
รากฐานจริยธรรมทางการแพทย์ในสังคมไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
2   25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2562
ประสิทธิผลของยา Plecanatide ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2562
ภญ.ศุภรดา ข่ายม่าน
2.5   22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2562
การรักษาหลอดเลือดดำขอดด้วยสารสกัดฟลาโวนอยด์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2562
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ
3   12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2562
โรคจากพังผืด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2562
อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   07 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2562
ยาฉีดและความเสี่ยงหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2562
ภญ.นาริณี ไข่สมบัติ
3.5   07 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2562
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยากลุ่ม “gliflozin”
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
มาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยา (The measures for control community pharmacy distribution)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ผศ.ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
2   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
วิธีการเบื้องต้นในการทดสอบสารมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562
ภก.ณัฐพนธ์ ทรงนาคา
3   05 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2562
โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2562
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   04 ก.ย. 2561 03 ก.ย. 2562
การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย. 2562
อ.ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
3   03 ก.ย. 2561 02 ก.ย. 2562
Managing Diabetes Through Nutritional Therapy : Role and Benefit of Targeted Nutrition (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย. 2562
ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
2   03 ก.ย. 2561 02 ก.ย. 2562
แนวทางการลดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาจากใช้ยาหลายรายการในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5   01 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2562
โรคผิวหนังจากเชื้อราที่พบบ่อย (วารสารยาน่ารู้)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   01 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2562
บทบาทของตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen receptors) และการเกิดโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2562
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4   31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2562
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2562
ดร.ภญ.สุภาณี ดวงธีรปรีชา
2   27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2562
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Asthma)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2562
ธีรพล ทิพย์พยอม, ภ.บ., Ph.D.
2.5   27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2562
Vasopressors in septic shock
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ส.ค. 2562
อ.ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
2.5   10 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2562
ยากลุ่ม androgen receptor antagonists สำหรับการรักษาผู้ป่วย prostate cancer
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
2   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
การจัดการความเสี่ยงของเชื้อดื้อยาในห่วงโซ่อาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
สายันต์ รวดเร็ว
3   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
สรุปหลักการการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและความแตกต่างจากการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ส.ค. 2562
วิทวัส วิริยะบัญชา และ อาภาสินี สานุพันธ
3.5   06 ส.ค. 2561 05 ส.ค. 2562
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2562
อ.ดร.ภญ.พิมพิกา กาญจนดำเกิง
3.5   02 ส.ค. 2561 01 ส.ค. 2562
การอ่านและการแปลผลงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
ดร.ภญ.พิมประภา กิจวิธี
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
พรรณ์พิมณ พินิจสถิล, ภ.บ.
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562
วรวิมล เชิดชูจิต, ภ.บ.
3   01 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2562
การใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มประชากรชายรักชาย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2562
ภญ.สุดารัตน์ บัวหอม
2.5   27 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2562
กระเจี๊ยบแดง.....กับโรคความดันโลหิตสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2562
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   26 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยารักษาเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2562
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   26 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
ประเด็นเพิ่มเติมของระบบการจัดการด้านยาในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2.5   18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2562
GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand (Mobile CPE)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
4   18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2562
วิกฤตเชื้อดื้อยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2562
ภญ.พัชราพรรณ กิจพันธ์ และ รศ.ดร.ภญ. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
1.5   16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2562
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา baricitinib ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะกำเริบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2562
ภญ.พิรญาณ์ คำเขียน
2.5   15 ก.ค. 2561 14 ก.ค. 2562
Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT2i) – Beyond glycemic control
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ค. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
3   06 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2562
แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Health-related quality of life questionnaires)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ค. 2562
ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
2   06 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2562
การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2562
การเลือกใช้เวชสำอางสำหรับภาวะผิวแห้งคันในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ค. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2.5   03 ก.ค. 2561 02 ก.ค. 2562
ความเสี่ยงต่อทารกจากการใช้ยาของสตรีมีครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ก.ค. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2   03 ก.ค. 2561 02 ก.ค. 2562
ความคงสภาพของยา (Drug stability)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ค. 2562
ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา
2   02 ก.ค. 2561 01 ก.ค. 2562
รูปแบบเมลาโทนินและทางเลือกที่ใช้ใน การรักษาอาการนอนไม่หลับ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุวิมล ยี่ภู่, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
2.5   23 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2562
ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ภก. กฤษณ์ สรวมชีพ, อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   18 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2562
อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
3   11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2562
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2562
ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี และ รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
2.5   11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2562
การเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับจากยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 มิ.ย. 2562
ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์
2   05 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2562
การเอนแคปซูเลชันยาด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น (Drug encapsulation by double emulsion technique)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภญ. ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล และภก. ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
2.5   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
ทฤษฎีและการปฏิบัติการศึกษาการซึมผ่าน (Permeation) ในหลอดทดลองเพื่อใช้จำแนกยาตามเกณฑ์บีซีเอส
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภก.ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ และภก.รศ.ดร.กอบธัม สถิรกุล
2.5   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ABC-VED ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ภบ. (บริบาลเภสัชกรรม), อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภม. (เภสัชกรรมคลินิก), อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3   01 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562
SGLT2 inhibitors และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562
ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
2.5   22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2562
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการรักษาโรคอ้วน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562
เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ
2.5   22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2562
Antimicrobial Resistance (AMR, การดื้อยาของเชื้อโรค)(Mobile CPE)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   21 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2562
Safinamide กับการรักษาโรคพาร์กินสัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562
ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ
2   21 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2562
Medication Reconciliation ผ่านแนวคิด 3P (Purpose-Process-Performance)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register): เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
3   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
คุณภาพบริการของงานบริการเภสัชกรรม ในมุมมองผู้รับบริการ (Service quality of pharmacy service in client’s perspective)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562
ภญ. ปภัสรา วรรณทอง และภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2   16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562
ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง: ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2562
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562
DASH DIET: กำแพงกั้นความดันโลหิตสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ค. 2562
ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
2   09 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2562
แนวทางการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 พ.ค. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   04 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2562
การใช้ Beta blockers ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ค. 2562
อ.ภก.จิตติพล ตันติวิท
1.5   03 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2562
Influenza in 2018: What will be changed?
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2562
รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.5   01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562
เทียนสัตตบุษย์…สมุนไพรในตำรายาไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   30 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2562
สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562
กนกพร อะทะวงษา
3   30 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2562
โรคซิฟิลิสและแนวทางการรักษา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2562
ภญ.ลาวัณย์ สันติชินกุล
2   26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2562
ภาพรวมเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง: ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดทีเซลล์ที่มีตัวรับแบบไคเมอริก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562
ภก.วิทวัส วิริยะบัญชา
3   24 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2562
การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562
ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ
2   23 เม.ย. 2561 22 เม.ย. 2562
แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ Pharmacy Practice Guideline for Smoking Cessation Counseling
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2562
อ.ภญ.พนัชกร เตชอังกูร
3.5   20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2562
การใช้ยาคุมอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างในผู้ป่วย Atrial Fibrillation ระยะเฉียบพลัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
3   11 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2562
Saw palmetto ทางเลือกในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 2562
เภสัชกร ภูมิรพี นันทวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
3   02 เม.ย. 2561 01 เม.ย. 2562
วารสารยาน่ารู้ (การติดเชื้อของช่องคลอด) Vaginitis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
(วารสารยาน่ารู้) เวชสำอางในการดูแลรักษาสิว (Cosmeceuticals for the Treatment of Acne Vulgaris)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2562
ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล, ภ.บ.
2.5   01 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกระดูกพรุน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562
ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2.5   16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสิว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562
ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
1.5   16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2562
หลักทั่วไปของการขอมีใบอนุญาต (สถานที่) ด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 มี.ค. 2562
เภสัชกร ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์
2   08 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2562
การชะลอโรคเบาหวานด้วยกิจกรรมกายภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2562
รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
2   02 มี.ค. 2561 01 มี.ค. 2562
ต้นทุนฐานกิจกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2562
ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. นฤชยา กณาพันธุ์
2.5   02 มี.ค. 2561 01 มี.ค. 2562
การระบุตัวลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ควรป้องกันได้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2562
ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
2   23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2562
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2562
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   07 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2562
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อหู (Drug induced ototoxicity)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2562
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
2.5   07 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2562
การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
พิชานันท์ ลีแก้ว
3   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
มะขามป้อม…เครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิวและผม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
ความแตกต่างของโรค Gastroesophageal reflux disease, Peptic Ulcer, Gastitis และ Dyspepsia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2562
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2   02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2562
ภาวะความผิดปกติของโพแทสเซียม (potassium disorders)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2562
ภก.ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์
2   01 ก.พ. 2561 31 ม.ค. 2562
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2562
อ. ภก. จิรวิชญ์ ยาดี, ภญ. สุชญา ประเสริฐปั้น, ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
2   09 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2562
บุหรี่ไฟฟ้า
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ม.ค. 2562
ภก. ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
2.5   09 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2562
กลไกการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของโปรไบโอติกส์และผลดีต่อสุขภาพจิต Mechanisms of neuropsychological effects of probiotics and beneficial effects on mental health
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 ม.ค. 2562
ปวริศ วงษ์ประยูร
2.5   03 ม.ค. 2561 02 ม.ค. 2562
ยาแผ่นแปะ Rotigotine
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, ภญ.ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ
2.5   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
การประเมินอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ, เภสัชกรหญิงอตินุช ตันศิริ และเภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล
3   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้)การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาในประเทศภูมิภาคเอเชีย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้)กระเทียมดำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ภญ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
2   01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
การวิจัยทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2561
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
2.5   31 ธ.ค. 2560 30 ธ.ค. 2561
มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบำบัดในระดับสากล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ภก.ธวัชชัย แซ่ลิ่ม
3.5   29 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2561
Comparison and evaluation of the current type 2 diabetes guidelines
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561
อ.ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร
3.5   29 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2561
USP Performance Verification Test (PVT) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
สุธนา ไพสิน, ศศิดา อยู่สุข
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
GLP the standard
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
Maneerattanamala Morin, Paveena Charoensit, Wathunya Hawhan
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ EQ-5D-5L
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
จันทนา พัฒนเภสัช
2   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
Transfusion ​with ​Crossmatch ​– ​Incompatible ​Blood
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
3.5   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
Critical Appraisal of Economic Evaluation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561
นสภ.นราช ประถมรัตน์, ดร. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   28 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2561
แนวทางการผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลตาม ASHP Guidelines on Compounding Sterile Preparations
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ และ ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
3.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
1.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
บรรจุภัณฑ์สำหรับยาปราศจากเชื้อ (Packaging of sterile products)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ภญ.ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
3.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอนติบอดีเพื่อการรักษา General Information of Therapeutic Antibodies
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
3   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
ไคโตซานและไตรเมธิลไคโตซานกับการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561
ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา
2.5   26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2561
การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
อมร สหเมธาพัฒน์, ปัณรส แช่มชมดาว
2   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
Chemotherapy dosing in special populations: Amputees and obese patients
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
ภญ.ณฐพร สารโกศล
3.5   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตอน 1 กระบวนการดำเนินการงานด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
2.5   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
ภาวะเออร์โกติสซึมจากยาเออร์โกตามีน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2561
กิติยศ ยศสมบัติ*†, สิรินุช พละภิญโญ*, ชัชนินทร์ อัจลานนท์** * คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
3   25 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2561
การใช้ยา Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภญ.จิตชนก พัวพันสวัสดิ์, ภญ.ธนพร สุวรรณวัชรกูล
3.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
2.75   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
Hemovigilance
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล และ นศภ.จารุเมธ เชิงสุวรรณวงศ์
2   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยถูกกัด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
1.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
สถานที่และการควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ภก. ดร. ถิรพิทย์ สุบงกช
2.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
การผลิตและการควบคุมคุณภาพยากัมมันตรังสี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ดร.ภญ. วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล
2.5   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
GOLD guideline 2017 for COPD Management
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
2   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
การประยุกต์ใช้ประเด็นอันตรกิริยาระหว่างยา Valproic acid กับยากลุ่ม Carbapenem ในทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร
3   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมแผ่นเซลล์ต่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.ศุภลักษณ์ ไพศาล
3   21 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2561
ยายับยั้งไซคลินดีเพนเดนท์ไคเนส 4/6 (Cyclin Dependent Kinases 4/6 Inhibitors)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ภญ.นิรชร คูชลธารา
3   20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงของยาเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น - Benefit Risk evaluation of Self-care medicine (OTC)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561
เภสัชกร ดร. นพดล อัจจิมาธีระ
3   20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2561
การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ดร. อังคนา วิชิต
2.5   19 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2561
Patient Safety Goals ในมุมมองเภสัชกร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   18 ธ.ค. 2560 17 ธ.ค. 2561
ความแตกต่างระหว่างโรคเริม งูสวัด อีสุกอีใสและ วัคซีนป้องกันสำหรับโรคงูสวัดและอีสุกอีใส
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
2.5   18 ธ.ค. 2560 17 ธ.ค. 2561
การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ภญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
2.5   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
ผลระยะยาวของยา Proton Pump Inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ภญ. อรนิภา วงศ์สีลโชติ
1.5   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
3   15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2561
การดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ภญ.ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ, ภญ.วิลาสินี กมลมิตร
3   14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2561
กระบวนการบำบัดโรคเสพยาสูบในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2561
อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
2.5   14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2561
การดูดซึมทางผิวหนัง(Percutaneous absorption)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
2.5   13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2561
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ, Ph.D.
2.5   12 ธ.ค. 2560 11 ธ.ค. 2561
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคผิวหนังอักเสบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2561
ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต
2.5   09 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2561
การวัดการภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   08 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2561
โรคจากความเย็น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ธ.ค. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
2.5   06 ธ.ค. 2560 05 ธ.ค. 2561
การนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ (Drug Delivery To Respiratory Systems)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ธ.ค. 2561
ดร. ภญ. นฤมล ช่างสาน
2.5   05 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2561
การบาดเจ็บที่ตับเนื่องจากยา (DRUG-INDUCED LIVER INJURY)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ปาจรีย์ ศรีอุทธา
2.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
มาตรการทางกฎหมายสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Legal Measures for Health Consumer Protection)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ระพีพรรณ ฉลองสุข
2.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยาในตลาดเกิดใหม่
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
ภก.พิชญภณ หนุนภักดี
1.5   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2561
สุธินี แต้โสตถิกุล
3   01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561
Drug-Induced Lupus
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
การคำนวณขนาดและอัตราเร็วการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
3   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   30 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2561
Amphetamine (or Amphetamine-like) - Related Disorders
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
3   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ phospholipids ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
2.5   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
โภชนบำบัดสำหรับภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้เล็กเจริญมากผิดปกติ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561
ดร.กมล ไชยสิทธิ์ พญ. วิภากรณ์ เพิ่มพูล พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ
2   28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2561
ระบบปรับอากาศ HVAC ที่ใช้กับห้องสะอาดสำหรับการผลิตยาในเชิงการตรวจสอบการออกแบบที่ดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภก. ธานี นันทศิรนาท และภก.นิติ สันแสนดี
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
เทคนิคการกลบรสและประเมินการกลบรสสำหรับยารูปแบบของแข็งในอุตสาหกรรมยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภญ. ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล และ ภก. ศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
3.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
สแตนเลสในอุตสาหกรรมยา (Stainless steel in pharmaceutical industry)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
ภญ. อรนุช กลิ่นเพชร
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 2 พื้นฐานทางกายภาพที่มีผลต่อสีผิวและการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561
จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
2.5   27 พ.ย. 2560 26 พ.ย. 2561
ไพโรเจนและการทดสอบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2561
ดร.ภญ.ธฤษิดา ปัญโญศักดิ์
2.5   24 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2561
พัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลวัคซีนในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2561
ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์
1.5   20 พ.ย. 2560 19 พ.ย. 2561
กระเจี๊ยบแดง : พืชสมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโรค
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2561
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   18 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2561
พืชกัญชา : ประโยชน์ โทษและข้อเสนอการพัฒนาการกำกับดูแล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
ภก. ชาญชัย เอื้อชัยกุล
2   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
2   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
ความแตกต่างของหมู่เลือดเก้าระบบ ในมนุษย์สามชาติพันธุ์หลัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2561
กัลยา เกิดแก้วงาม และ จินตนา ทับรอด
3   14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2561
การเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
2   08 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2561
การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 2561
รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
2   07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2561
การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 2561
ภญ. หทัยชนก ขาวสุข
2   07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2561
ขนาดอนุภาคนั้นสำคัญไฉน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 พ.ย. 2561
ผศ.ดร. ศุภางค์ คนดี
3   06 พ.ย. 2560 05 พ.ย. 2561
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตจากศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย. 2561
นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
1.5   03 พ.ย. 2560 02 พ.ย. 2561
รายการยาจำเป็นในการบริบาลบรรเทาผู้ป่วยระยะท้ายที่เภสัชกรควรทราบ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3   01 พ.ย. 2560 31 ต.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) การใช้ Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2561
อ.ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   31 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) Update เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์ (Update pharmacology of drugs used for management of hyperuricemia in gout)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2561
ผศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
2.5   31 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2561
ลูกซัด (Fenugreek)..เครื่องเทศมีประโยชน์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2561
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   30 ต.ค. 2560 29 ต.ค. 2561
กีวี...ผลไม้มากคุณค่า
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2561
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   30 ต.ค. 2560 29 ต.ค. 2561
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561
ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
2.5   27 ต.ค. 2560 26 ต.ค. 2561
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561
ภญ.นันทรัตน์ สุขรอด
1   27 ต.ค. 2560 26 ต.ค. 2561
Pharmacotherapy to delaying progression of chronic kidney disease เภสัชบำบัดเพื่อการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ. ภญ. สุธาบดี ม่วงมี
2   25 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2561
Overview of vasopressin antagonists
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2561
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล ภก. จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง
2.5   24 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2561
สมุนไพรเจียวกู่หลานกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์
2   24 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2561
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2561
อาจารย์ ดร.เมธี ศรีประพันธ์, อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล
3.5   19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2561
สถิติพื้นฐานสำหรับการอ่านงานวิจัย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2561
อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2   18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2561
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2561
ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์
4   14 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2561
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข่อย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2561
ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย
2   10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2561
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ต.ค. 2561
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
2   10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2561
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ: ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ต.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2   06 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2561
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2561
ภก.จิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล
2   27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2561
จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
2.5   27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2561
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์
3.5   14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2561
ยารักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่ม Bisphosphonates
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   07 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2561
Drug-induced weight gain
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.ย. 2561
ดร.ภญ.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
2   06 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2561
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2561
อ. ภก. กันต์ แดงสืบตระกูล
2.5   04 ก.ย. 2560 03 ก.ย. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดความอ้วน Phentermine/topiramate extended release (ER) capsule
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ย. 2561
รศ. ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
2   04 ก.ย. 2560 03 ก.ย. 2561
ยาลดน้ำหนักสูตรผสม naltrexone/bupropion
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.ปริยา สิทธิชัยสวัสดิ์
3   02 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2561
เภสัชวิทยาและผลด้านเภสัชบำบัดของยา nivolumab ในการรักษาผู้ป่วย lung cancer
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2561
ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
2   01 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2561
การควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2561
ภญ. ศุภกาน ศรีเพ็ชร์
2   31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2561
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อไต (Drug induced nephrotoxicity)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2561
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
1.5   28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2561
ยาต้านมะเร็งจากทะเล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2561
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
2.5   18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2561
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ส.ค. 2561
ภญ. ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
1.5   08 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2561
เรื่อง การจัดการปัญหาความผิดปกติทางเพศจากยาจิตเวช
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ส.ค. 2561
อ. ภก. ทวนทน บุญลือ
2.5   07 ส.ค. 2560 06 ส.ค. 2561
เรื่อง คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ส.ค. 2561
อ. ภก. ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ. ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
2   07 ส.ค. 2560 06 ส.ค. 2561
เภสัชเศรษฐศาสตร์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2561
ภก.พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์
2   02 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2561
ควรกินโปรตีนอย่างไร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค. 2561
ภ.ญ. ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ และ ภ.ญ. อธิชา สุดธนาพันธ์
2.5   02 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2561
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561
ชนัฏธิดา เมืองคำ
3   01 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2561
Valproate - induced Hyperammonemic Encecphalopathy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561
จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ
2   01 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2561
บริหารความเสี่ยง อย่างเรียบง่าย สไตล์ สรพ.
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
1.5   31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2561
เทียนตากบ...สมุนไพรในตำรายาไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผักเชียงดา และ Gymnema sylvestre
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
กนกพร อะทะวงษา
3   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในร้านยา และระบบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหลัก พื้นที่จังหวัดอ่างทอง กรณีศึกษา ภาวะ Ergotism
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2561
ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์
2   27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2561
การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ไพศาล พังจุนันท์
1.5   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
ลดความเสี่ยงจากการใช้ยาด้วยข้อมูล ADR (Adverse Drug reaction)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล และภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล
2   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
โรคไข้เลือดออกและวัคซีนไข้เลือดออก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561
ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
1.5   17 ก.ค. 2560 16 ก.ค. 2561
อาการปวดหัวไมเกรน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
ภก.ภูมิสิริ วุฒิวงค์
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
ระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลคุณภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
ตกลงกับผู้ป่วยดื้ออย่างไรให้ได้ผล (How to deal between Pharmacist and Stubborn patient)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2561
เภสัชกรหญิงปภัสรา วรรณทอง
2   12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2561
งานคุณภาพในงานประจำ ไม่ยากอย่างที่คิด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ค. 2561
ภญ.วณีนุช วราชุน
2   07 ก.ค. 2560 06 ก.ค. 2561
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) กับการใช้ประโยชน์ในระบบจัดการด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ค. 2561
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
2.5   04 ก.ค. 2560 03 ก.ค. 2561
การบริหารยา midazolam ทางจมูกเพื่อรักษาอาการชัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561
ภญ.กัลยรัตน์ สุสัณฐิตพงษ์
2   01 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
(วารสารยาน่ารู้) แนวทางปฎิบัติในการใช้ยาต้านอาเจียน ในการป้องกันอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting,CINV)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561
ภญ.ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์
2.5   01 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
ยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายชนิดกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2561
ภญ.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ
2   27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2561
เยื่อบุตาขาวอักเสบ: แบคทีเรีย ไวรัส การแพ้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2561
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
3   26 มิ.ย. 2560 25 มิ.ย. 2561
การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา (Medication Reconciliation and Medication Errors)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
2.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม: บทเรียน และโอกาส (Integrating Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care: Lessons and Opportunities)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2561
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
3.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
แนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2561
ระพีพรรณ ฉลองสุข
2.5   15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2561
โซฟอสบูเวียร์ : ข้อมูลปัจจุบันในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2561
กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
2.5   15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2561
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2561
ภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
3.5   13 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2561
สตรีวัยหมดประจำเดือนและแนวทางการรักษา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 มิ.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.อรรถการ นาคำ
1.5   09 มิ.ย. 2560 08 มิ.ย. 2561
การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก (Mucosal Drug Delivery)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 มิ.ย. 2561
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
1.5   07 มิ.ย. 2560 06 มิ.ย. 2561
“แปะก๊วย” สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
พิชานันท์ ลีแก้ว
3   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
ประโยชน์ของตำลึงกับการรักษาเบาหวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
ตำรับยาห้าราก จากบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ya-Ha-Rak Remedy from the Drug List in Herbal Medicinal Products)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุดารัตน์ หอมหวล
3.5   29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2561
มอก. มาอ่านกัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
ระบบนำส่งยาฉีดจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภญ.อ.ดร. ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
Mean kinetic temperature and GDP application
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561
ภก. กฤตกร ภูมิวงศ์พิทักษ์
2   26 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2561
การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Management of epilepsy in pregnancy
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2561
ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
4   18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2561
บทบาทเภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2561
อ.ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง
3.5   15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2561
Antimicrobial Dosing Concepts in Patients with Reduced Kidney Function
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร
2   03 พ.ค. 2560 02 พ.ค. 2561
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิด rVSV-ZEBOV
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2561
ภญ. จินตนา คูณหอม
2   01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561
การดูแลภาวะตาแห้ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2561
ภญ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
2.5   27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2561
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและแนวทางการรักษาทางเภสัชวิทยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร อรรถการ นาคำ
2   24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2561
ความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา
2   01 เม.ย. 2560 31 มี.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) ภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของยา amiodarone (Amiodarone-Induced Thyroid Dysfunctions)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2561
ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
3   01 เม.ย. 2560 31 มี.ค. 2561
Amiodarone: Pharmacology and Therapeutic Uses in Atrial Fibrillation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ทิศทางการศึกษาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ (Trend in cancer immunotherapy research and development)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
1.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ประสิทธิภาพของสมุนไพรขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
3   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
Amiodarone: Adverse Drug Reactions and Monitoring in Atrial Fibrillation
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
How to read medical paper
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
3   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
Critical Appraisal for Therapy Articles: Randomized Controlled Trial
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
ความคงสภาพและการกำหนดวันหมดอายุของยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
แนวทางการรักษาโรคอ้วน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2561
เภสัชกรหญิงหัฏฐญา เบญญาอภิกุล
3.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
การแพ้อาหารในเด็ก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ภก. ปริญญา ปั้นพล
2.5   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
เคมีของยา Omarigliptin (Medicinal Chemistry of Omarigliptin)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่
3.5   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Astaxanthin: Sources, extractions and commercial applications
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่
3   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Chitosan nanoparticles for nasal vaccine
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2561
ภก.อนวัช มิตรประทาน
3   30 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2561
Fosphenytoin sodium : อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยลมชัก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2561
ภก.ธนกร ศิริสมุทร
3   28 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
พอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical polymers)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2561
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
3   28 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
Prevention of recurrent MI
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2561
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   23 มี.ค. 2560 22 มี.ค. 2561
การใช้ยา ambrisentan ในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2561
ภญ.ปิยวดี สุขอยู่
3   21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2561
พืชกระท่อม (Kratom)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
3.75   16 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2561
PCSK9 inhibitors
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2561
ภก.พงศธร สุวรรณสภาพ
2.5   15 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2561
อาการผิดปกติทางกล้ามเนื้อที่เกิดเนื่องจากยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statin (statin-associated muscle symptoms: SAM)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 มี.ค. 2561
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ
3.5   09 มี.ค. 2560 08 มี.ค. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนัก lorcaserin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 มี.ค. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.นลินี เครือทิวา
3   07 มี.ค. 2560 06 มี.ค. 2561
ยา apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2561
อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, อ.ภก.ชัยศิริ เหลืองสินศิริ
3   06 มี.ค. 2560 05 มี.ค. 2561
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561
ภญ.ลักขณา สุวรรณน้อย
2   01 มี.ค. 2560 28 ก.พ. 2561
ปฏิกิริยาระหว่างยากับน้ำเกรปฟรุ้ต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561
ภก.ปริญญา ปั้นพล
2   27 ก.พ. 2560 26 ก.พ. 2561
การใช้ยาเพื่อป้องกันการชักในผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บทางสมอง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2561
ภก.นัทพล มะลิซ้อน
3.5   21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2561
การใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับ (Pharmacotherapy for Insomnia)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2561
ภญ. ไพรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
2   16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2561
วงแหวนสอดช่องคลอดคุมกำเนิด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 05 ก.พ. 2561
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
2.5   06 ก.พ. 2560 05 ก.พ. 2561
เคพกูสเบอร์รี่...ผลไม้โครงการหลวง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2561
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
3   31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2561
ประโยชน์ของเมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2561
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2.5   31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2561
การใช้ประยุกต์ใช้ไมโครแคปซูลในทางเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2561
ภก.ผศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา, ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2   30 ม.ค. 2560 29 ม.ค. 2561
โรคอ้วนกับการใช้ยา Liraglutide
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2561
ภญ.รุ้งนภา มีศรีผ่อง และ นศ.ภ.กุลจิรา ตู้จินดา
2.5   23 ม.ค. 2560 22 ม.ค. 2561
แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค. 2561
อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
1.5   05 ม.ค. 2560 04 ม.ค. 2561
การเพิ่มการละลายและการดูดซึมของยาละลายน้ำยากรูปแบบรับประทานโดยอาศัยระบบนำส่งยาชนิดไขมัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ม.ค. 2561
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
2   04 ม.ค. 2560 03 ม.ค. 2561
ยาต้านจุลชีพสำหรับใช้ภายนอกในรูปแบบไมโครอิมัลชัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 ม.ค. 2561
ภญ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
2   04 ม.ค. 2560 03 ม.ค. 2561
(วารสารยาน่ารู้) ผลกระทบของการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) ต่อการเข้าถึงยาในไทย(The impact of joining TPP on access to medicine in Thailand)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ภญ.ดร..สินีนาฏ กริชชาญชัย
4   01 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560
กลไกการออกฤทธิ์ของสุคนธบำบัดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
อุทัย โสธนะพันธุ์
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
โครงการประกันคุณภาพยา และ GREEN BOOK
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
Platelet Additive Solutions (PAS)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
2   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) I:แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) II: แบบจำลองมาร์คอฟ (Markov model) และการจัดการความไม่แน่นอน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
พระราชบัญญัติยา ปัจจุบันและอนาคต
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
2.5   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 1 การสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560
จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
2.5   30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
รู้จักกฎหมาย อาหารใหม่ (Novel Food)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
จารุณี อินทรสุข
1.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
สาเหตุและการแก้ไขภาวะการตอบสนอง ต่อยา levodopa ไม่สม่ำเสมอ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รัชนี รอดศิริ
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
พัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลวัคซีนในประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.กฤษดา ลิมปานานนท์
1.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
ผลของส้มโอต่อการดูดซึมของยา cyclosporin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภัควดี เสริมสรรพสุข, Ph.D.
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
คำถามที่พบบ่อยในการให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
รศ.ธีราพร ชนะกิจ
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
การจัดการกับโรคคออักเสบเฉียบพลัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.นิติ วรรณทอง
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
โคลซาปีนกับการเกิดกลุ่มอาการระยะคิวทียาว
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภก.นิติ วรรณทอง
2.5   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
Bacterial Infections in Blood and Blood components : A Review
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ภญ.พิณทิรา ตันเถียร
2   29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560
เทคโนโลยีนาโนคริสตัลสำหรับการตั้งตำรับและการนำส่งยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
ธีรทัศน์ กันโสม และ ปราณีต โอปณโสภิต
2.5   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
บนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 : ความท้าทายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
1.5   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
2   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
ความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางสูตินรีเวช Chemotherapy dose intensity in gynecologic malignancies
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.5   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2560
ภญ.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ และ มยุรี ดิษย์เมธาโรจน์
1.5   28 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2560
อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ดร.อธิป สกุลเผือก
2   27 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
การวินิจฉัยโรคเกาต์และแนวทางการรักษาภาวะข้ออักเสบเฉียบพลันในโรคเกาต์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ฐาปนี ใจปินตา
2.5   27 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
มะยม พืชมงคลของไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
พนิดา พานทอง
2.5   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
ความแก่ของผิวหนัง: กลไกการเกิดระดับโมเลกุล การป้องกัน/การรักษา และสารธรรมชาติที่ใช้ในการต่อต้านความแก่ของผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
นายธรรมนูญ รุ่งสังข์
2.5   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
ยากระตุ้นตัวรับเปปไทด์ตัวเหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Glucagon-like peptide 1 receptor agonists for type 2 diabetes mellitus)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม, ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
น้ำมันปลาจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสู่รูปแบบยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
ตำรับเซรุ่มแก้พิษงูในตำรายาของประเทศไทย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ภญ.ศศิวิมล พัฒเสมา
2.5   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
The latest algorithm for the treatment of osteoarthritis: from evidence-based medicine to real-life setting และ Non-alcoholic fatty liver (NAFLD): the silent-killer from metabolic syndrome
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
เรียบเรียงบทความวิชาการจากการถอดเทปบันทึกภาพการบรรยายโดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
การตรวจสอบอะฟลาทอกซินในยาสมุนไพรตามฟาร์มาโคเปีย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ดร. ภญ. กรวิกา จารุพันธ์
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
Buprenorphine Hydrochloride ในรูปแบบ Buccal Film
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล และ รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล
3   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
การจัดทำตำรายาของประเทศไทย ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย ตำราฟาร์มาโคเปีย ของสหรัฐอเมริกา ตำราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย และตำรายาของยุโรป
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ภญ. ธนิตา ปัทมจินดา
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
Pharmacotherapy of Diabetes Mellitus
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2560
ภญ. ภิญญาภัทร ธัญญ์สิน
2   22 ธ.ค. 2559 21 ธ.ค. 2560
Angiotensin Receptor Blocker/Neprilysin Inhibitor (ARNI): Novel Therapeutic Treatment in Heart Failure
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2560
ภญ.ธรกมล นราตรีคูณ
2   22 ธ.ค. 2559 21 ธ.ค. 2560
การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2560
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
3   22 ธ.ค. 2559 21 ธ.ค. 2560
เมแทบอลิซึมของยาในผิวหนัง วิธีการศึกษาวิจัยที่ทำนอกร่างกาย และผลต่อการบริหารยาทางผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2560
รองศาสตรจารย์ ดร ภก.ธีระ ฤทธิรอด, และ นศ.ภ.พลัง รังษา
1   21 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2560
เศรษฐศาสตร์ทางยาและผลลัพธ์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2560
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2.5   20 ธ.ค. 2559 19 ธ.ค. 2560
Review of Glucose lowering treatments
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2560
อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   19 ธ.ค. 2559 18 ธ.ค. 2560
การทดสอบสารไพโรเจนในผลิตภัณฑ์ยาฉีดปราศจากเชื้อ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2560
ภญ.ฐิติพร ภาคภูมิพงศ์, ภญ.นฤมล วระชุน, ภก.ธนกร หน้านวล, ภญ.กุลนันทน์ ชาแสงบง และ สุภาภรณ์ พระพุทธ
3   19 ธ.ค. 2559 18 ธ.ค. 2560
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสาหรับ กลุ่มชายรักชาย (Pre-exposure prophylaxis against HIV infection (PrEP) for men who have sex with men (MSM))
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2560
ภก.จิรวิชญ์ ยาดี, อ.ภญ.จตุพร สุวรรณกิจ, นายเวโรจน์ เหล่าโภคิน, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
2.5   19 ธ.ค. 2559 18 ธ.ค. 2560
น้ำยากันโลหิตแข็งและน้ำยาเสริมสำหรับเก็บเม็ดโลหิตแดง (Anticoagulant and additive solution for red cells preservation)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2560
ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
3.5   18 ธ.ค. 2559 17 ธ.ค. 2560
การพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์ทะเบียนและกฎหมายเภสัชภัณฑ์ (Development and Implementation of Pharmaceutical Regulatory Strategy)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ
3   16 ธ.ค. 2559 15 ธ.ค. 2560
Pharma 3.0 คุณเตรียมความพร้อมหรือยัง?
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ภก.ผศ.ดร. บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
2   16 ธ.ค. 2559 15 ธ.ค. 2560
การควบคุมการปลดปล่อยยาด้วยระบบปั๊มออสโมซิสชนิด ดัน-ดึง (Controlled Drug Release by Push-Pull Osmotic Pump)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เกตุจินดา
3.5   13 ธ.ค. 2559 12 ธ.ค. 2560
A review of Emergency contraception pills (ECP)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 ธ.ค. 2560
รศ.สุณี เลิศสินอุดม
2   10 ธ.ค. 2559 09 ธ.ค. 2560
วัคซีนผู้สูงอายุ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2560
อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
1.5   09 ธ.ค. 2559 08 ธ.ค. 2560
การทดสอบการละลายของยากินในรูปของแข็ง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2560
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. สมพล ประคองพันธ์
3   08 ธ.ค. 2559 07 ธ.ค. 2560
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแบบ extended-cycle (24/4) regimen
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ธ.ค. 2560
เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ และ เภสัชกรหญิงนฤมล อังคเศกวิไล
2.5   02 ธ.ค. 2559 01 ธ.ค. 2560
Pharmacotherapy of schizophrenia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
2   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
การดูแลผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิริยาแพ้แบบ Anaphylaxis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์
2   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
(วารสารยาน่ารู้) บทบาทของยา Spironolactone ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา (Resistant Hypertension)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติและการบริบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
COMMON PITFALL IN WARFARIN MANAGEMENT
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2.5   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
การประสานรายการยา MEDICATION RECONCILIATION อีกหนึ่งมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในระบบยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
อภิฤดี เหมะจุฑา ภ.บ.,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทิกา ซื่อตรง ภ.บ.,ภ.ม.
2   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
คุณลักษณะและบทบาทของเภสัชกร: โอกาสพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560
ดร.ภญ อารยา ศรีไพโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1   01 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2560
ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2560
อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
1.5   23 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2560
การรักษาอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2560
อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
1.5   22 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2560
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการออกฤทธิ์ของยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2560
อ.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช
4   11 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2560
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2560
ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี
2   11 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรและบริษัทยา ในแง่การป้องกันการทุจริตและติดสินบน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2560
คุณศุภณัฐ ศุภชลัสถ์
2   11 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2560
Continuous Glucose Monitoring (CGM)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 พ.ย. 2560
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   08 พ.ย. 2559 07 พ.ย. 2560
บทบาทของยากลุ่มเมลาโทนินและอนุพันธ์ในโรคนอนไม่หลับ(Role of melatonin and derivatives in insomnia disorder)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย. 2560
ทวนธน บุญลือ 1ว.ภ. (เภสัชบำบัด)อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5   02 พ.ย. 2559 01 พ.ย. 2560
Review of Anti-hypertensive treatments
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2560
อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   01 พ.ย. 2559 31 ต.ค. 2560
ดอกไม้ในพิกัดเกสร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2560
กนกพร อะทะวงษา
3   27 ต.ค. 2559 26 ต.ค. 2560
การอ่านและการแปลผลงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560
สุรศักดิ์ เสาแก้ว
2.5   13 ต.ค. 2559 12 ต.ค. 2560
มาตรฐานและข้อกำหนดทั่วไปของยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2560
ภญ.รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี
3   11 ต.ค. 2559 10 ต.ค. 2560
เทคโนโลยีอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมยา: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2560
ภก. ณัฐพล คงถาวร และ ภก.ดร. นิติ สันแสนดี
2   11 ต.ค. 2559 10 ต.ค. 2560
ผลของมะระขี้นกในรักษาโรคเบาหวาน: กลไกการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค. 2560
ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์, ผศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร
4   02 ต.ค. 2559 01 ต.ค. 2560
การดูแลและรักษาแผลเป็น (scar)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2560
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
2.5   30 ก.ย. 2559 29 ก.ย. 2560
ฮอร์โมนฝังใต้ผิวหนังคุมกำเนิด (Contraceptive subdermal implants)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2560
รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
2.5   27 ก.ย. 2559 26 ก.ย. 2560
การเสริมแมกนีเซียม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2560
ภญ.ดร. อรนิภา วงศ์สีลโชติ และ ภญ. วิชญาภา จงพล
2.5   23 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2560
Pharmacovigilance : ศัพท์ที่ควรรู้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2560
ภญ. วิมล สุวรรณเกษาวงษ์
3   20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2560
ตัววัดทางเภสัชระบาดวิทยา (Measures in pharmacoepidemiology)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2560
อ.ดร.ภก. ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และ ภก.ณัฐปฎล นุชสุข
2.5   15 ก.ย. 2559 14 ก.ย. 2560
ความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2560
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และนายณรรฐนน กาญจนถม
2.5   14 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2560
ผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากยารักษาโรคจิต (Cardiovascular Effects of Antipsychotic Drugs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2560
อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการันย์
2.5   14 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2560
ท้องเสียที่เกิดจากยา (Drug induced diarrhea)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 ก.ย. 2560
ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
1.5   09 ก.ย. 2559 08 ก.ย. 2560
แนวทางการรักษาสิวในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 07 ก.ย. 2560
ภญ. ไพรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
1.5   08 ก.ย. 2559 07 ก.ย. 2560
อินโฟกราฟิกและการประยุกต์ในงานสุขภาพและเภสัชกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ย. 2560
จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
2.5   07 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2560
Pharmacogenetics: Basic Concept for Pharmacists
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560
ดร.อาจารย์ เภสัชกร ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.5   01 ก.ย. 2559 31 ส.ค. 2560
Pharmacotherapy in hypertension
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2.5   01 ก.ย. 2559 31 ส.ค. 2560
Pharmacotherapy in Hyperchloresterolemia
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560
ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
2   01 ก.ย. 2559 31 ส.ค. 2560
Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560
ภญ.จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี
1.5   01 ก.ย. 2559 31 ส.ค. 2560
แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือดก่อนการทำหัตถการ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560
ภญ.วิภา ธรรมทินโน
3   01 ก.ย. 2559 31 ส.ค. 2560
Inhaled Insulin
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2560
ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส
2.5   25 ส.ค. 2559 24 ส.ค. 2560
ยากลุ่ม Direct-Acting Antivirals (DAAs) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2560
ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
4   19 ส.ค. 2559 18 ส.ค. 2560
(ยาน่ารู้) ความหลากหลายทางองค์ประกอบของสารสำคัญและข้อควรระวังของพรอพอลิส Chemical Diversity of the Active Constituents and Precaution of Propolis
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2560
ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2   15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2560
แก้วมังกร...ผลไม้ชื่อมงคล
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2560
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
3   27 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2560
โกจิเบอร์รี่ ผลไม้บำรุงสายตาและช่วยชะลอความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2560
ผศ.ดร.วีณา นุกูลการ, น.ส.ธันย์ชนก ปักษาสุข
2   27 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2560
พัฒนาการของยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
2.5   26 ก.ค. 2559 25 ก.ค. 2560
Dizziness and Vertigo
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 06 ก.ค. 2560
อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภ. 20942 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   07 ก.ค. 2559 06 ก.ค. 2560
วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2560
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
1.5   01 ก.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560
การควบคุมคุณภาพยาเหน็บ : การปลดปล่อยตัวยาสำคัญ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2560
ธีระ ฤทธิรอด, พลัง รังษา, จันทิรา รอดเดช
3   30 มิ.ย. 2559 29 มิ.ย. 2560
ยากลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560
อ.ดร.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์, รศ.ดร.ภก. ศุภโชค มั่งมูล
3.5   21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2560
การสกัดน้ำมันระเหยง่ายโดยใช้ของไหลวิกฤติยิ่งยวด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 มิ.ย. 2560
ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์
2   09 มิ.ย. 2559 08 มิ.ย. 2560
ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์: กลุ่ม disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 09 พ.ค. 2560
รศ.ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
4   10 พ.ค. 2559 09 พ.ค. 2560
การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก (Pharmacological Treatment of Acute Gastroenteritis in Children)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2560
ภก.ทวนธน บุญลือ, ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
2   01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560
Monsel\'s solution กับการห้ามเลือด
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2560
จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี
1.5   01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560
การป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile ด้วยโปรไบโอติก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2560
ภก.เชาวลิต มณฑล
2.5   28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2560
มะระ: ความขมสยบ (เบา) หวาน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560
อรัญญา ศรีบุศราคัม
2.5   27 เม.ย. 2559 26 เม.ย. 2560
เสาวรส
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560
พิชานันท์ ลีแก้ว
2   27 เม.ย. 2559 26 เม.ย. 2560
การดูดซึมและการเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาเตรียมที่ให้ทางปาก (Absorption and Bioavailability Enhancement of Pharmaceutical Oral Dosage Forms)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2560
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3   12 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2560
การเหนี่ยวนำภาวะความดันโลหิตสูงจากยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์: กลไกทางเภสัชวิทยา ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 03 เม.ย. 2560
ดร.ภก. ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2   04 เม.ย. 2559 03 เม.ย. 2560
บทบาทของยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนในการรักษาภาวะขาดสุรา (Role of Benzodiazepines in the Management of Alcohol Withdrawal Syndrome)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2560
ภก.ทวนธน บุญลือ ,ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
3   01 เม.ย. 2559 31 มี.ค. 2560
วารสารยาน่ารู้
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2560
ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล (B.Pharm Clinical Pharmacy, MSc. Clinical Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
2   01 เม.ย. 2559 31 มี.ค. 2560
บทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับยีนของยาสเตียรอยด์พ่นจมูก ในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ : แนวทางการนำไปใช้สำหรับเภสัชกรชุมชน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2560
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1   01 เม.ย. 2559 31 มี.ค. 2560
Out of Specification (OOS)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560
ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล ภญ. สิริวรรณ ทิวทอง
2.5   23 มี.ค. 2559 22 มี.ค. 2560
การสร้างพื้นที่ออกแบบโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการออกแบบการทดลอง
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560
ภญ. พรทิพย์ เบญจศิริมงคล ภก.ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภญ.รศ.ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์
2.5   23 มี.ค. 2559 22 มี.ค. 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560
ภญ. ปราณี จาตุนิตานนท์ ภก. เรืองชัย กวีพรพจน์ ภก.ดร. นรภัทร ปีสิริกานต์
2   23 มี.ค. 2559 22 มี.ค. 2560
การสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 02 มี.ค. 2560
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
2   03 มี.ค. 2559 02 มี.ค. 2560
NASH (Nonalcoholic Steatohepatitis) (โรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2560
น.ต.หญิง พญ. ชนันทา หงส์ธนากร
1   29 ก.พ. 2559 28 ก.พ. 2560
ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2560
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
3.5   26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2560
บทบาทของเภสัชกรคลินิกผู้ป่วยนอกในการเตรียมผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2560
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ และนางแพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง พยาบาลวิชาชีพ
1   01 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2560
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะ ตากุ้งยิง ในร้านยา
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2560
ดร. ภก. ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1   01 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2560
เภสัชภัณฑ์ที่ให้ทางปากรูปแบบออกฤทธิ์นาน (Extended-Release Oral Pharmaceutical Products)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2560
จุฑาณี เขมาวาศน์, ประภัทร์ เปรมกิจวณิชกุล, จันทนา ห่วงสายทอง
3.5   31 ม.ค. 2559 30 ม.ค. 2560
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (consumer protection system in health)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2560
ระพีพรรณ ฉลองสุข
3.5   25 ม.ค. 2559 24 ม.ค. 2560