บทความวิชาการ
บทบาทของวิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีในระบบภูมิคุ้มกัน และผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The immunomodulatory roles of vitamin D, vitamin C and zinc and their implications in COVID-19)
ชื่อบทความ บทบาทของวิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีในระบบภูมิคุ้มกัน และผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The immunomodulatory roles of vitamin D, vitamin C and zinc and their implications in COVID-19)
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-002-02-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.พ. 2565
วันที่หมดอายุ 07 ก.พ. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ กระตุ้นกระบวนการอักเสบ ทำลายระบบทางเดินหายใจและอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแสดงที่รุนแรงและการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะอ้วน เป็นต้น การดูแลด้านโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อต้านการติดเชื้อไวรัส สารอาหารรอง (micronutrients) ได้แก่ วิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (innate immunity) และระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive immunity) และเกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือลดอาการแสดงในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (respiratory tract infections) มีรายงานพบระดับของวิตามินดีและธาตุสังกะสีใสเลือดในผู้ป่วยโรค COVID-19 ต่ำกว่าคนสุขภาพดี รายงานการศึกษาวิจัยประเมินการใช้วิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีในการป้องกันหรือเสริมการรักษา (adjuvant therapy) ในผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยเฉพาะการศึกษาในระดับคลินิกในรูปแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (randomized controlled trial) ส่วนใหญ่ยังมีผลการศึกษาที่ค่อนข้างขัดแย้งถึงประสิทธิภาพของการใช้วิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสี ในการลดความรุนแรงของอาการแสดง ระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค COVID-19 จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานคุณภาพดีเพียงพอที่สนับสนุนการใช้วิตามินดี วิตามินซี หรือธาตุสังกะสีในการป้องกันหรือเสริมรักษาสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับคลินิกที่มีการออกแบบมาอย่างดีและมีขนาดตัวอย่างเพียงพอเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้วิตามินดี วิตามินซี หรือธาตุสังกะสีในผู้ป่วยโรค COVID-19 ต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ
วิตามินดี, วิตามินซี, ธาตุสังกะสี, ระบบภูมิคุ้มกัน, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe