บทความวิชาการ
ไข้หวัดใหญ่และยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดจำหน่ายในปัจจุบัน
ชื่อบทความ ไข้หวัดใหญ่และยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดจำหน่ายในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ประภัสสร ทับทวี
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-002-03-2565
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ มีการระบาดอย่างสม่ำเสมอทุกปี และก่อให้เกิดการระบาดทั่วโลกมาแล้วหลายครั้ง ทำให้มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากไวรัสมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบปัญหาการดื้อยาไวรัสไข้หวัดใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะยาต้านไวรัสชนิดยับยั้งการทำงานของ M2 protein ได้แก่ amantadine และ rimantadine ซึ่งปัจจุบันพบอัตราการดื้อยาที่สูงมาก นักวิจัยทั่วโลกจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ยาหลักที่เลือกใช้ในปัจจุบัน คือ ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase ส่งผลให้เชื้อไวรัสไม่สามารถออกจากเซลล์เจ้าบ้านเพื่อแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้ ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ zanamivir (relenza®), oseltamivir (tamiflu®), peramivir (rapivab®) และ laninamivir (inavir®) โดยปัจจุบันยา laninamivir ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase ยังคงเป็นยาทางเลือกแรก ทำให้มีอัตราการใช้ที่สูงขึ้น จึงเพิ่มความเสี่ยงในการดื้อยาในอนาคตมากขึ้น อีกทั้งยังมียากลุ่มใหม่ที่มีเป้าหมายการออกฤทธิ์ที่วงจรชีวิตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการทำงานของ viral polymerase ทำให้หยุดการเพิ่มจำนวนของไวรัส ได้แก่ baloxavir, marboxil (xofluza®) และ favipiravir (avigan®) ยา favipiravir นั้นปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายเพื่อรักษาการติดเชื้อจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น การพัฒนาและคิดค้นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโรค เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
คำสำคัญ
ไข้หวัดใหญ่ ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ การดื้อยา