บทความวิชาการ
การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคริดสีดวงทวารหนักสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อบทความ การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคริดสีดวงทวารหนักสำหรับเภสัชกรชุมชน
ผู้เขียนบทความ ภญ.ทิพย์วิไล ทวีพันธุรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-02-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ก.พ. 2565
วันที่หมดอายุ 14 ก.พ. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคริดสีดวงทวารหนัก (hemorrhoidal disease หรือ hemorrhoids) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินอาหาร และเป็นปัญหาสำคัญที่นำผู้ป่วยมารับบริการที่ร้านยา หรือสถานพยาบาล ซึ่งส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ จากการศึกษาของ Riss และคณะ ปี ค.ศ. 2012 เป็นการศึกษาความชุกในการเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักในผู้ป่วยที่มารับการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งทวารหนักเป็นประจำ ผลการศึกษาพบว่าความชุกในการเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักคิดเป็นร้อยละ 39 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการโรคริดสีดวงทวารหนัก1 และพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 45-65 ปี การรักษา โรคริดสีดวงทวารหนักอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นองค์ความรู้ที่เภสัชกรควรมีความรู้ และความเข้าใจ เนื่องจากบทบาทเภสัชกรชุมชนในโรคริดสีดวงทวารหนัก สามารถเป็นด่านแรกที่ช่วยประเมิน เลือกใช้ยาในการรักษา ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรคริดสีดวงทวารหนัก และสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการโรคริดสีดวงทวารหนักรุนแรงไปรักษาที่สถานพยาบาลได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย บทความนี้เน้นถึงสาเหตุการเกิดโรคริดสีดวงทวารหนัก อาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัยโรคริดสีดวงทวารหนัก และการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักด้วยการใช้ยา
คำสำคัญ
โรคริดสีดวงทวารหนัก,แนวทางการรักษา,ยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก