บทความวิชาการ
ยาห้าราก
ชื่อบทความ ยาห้าราก
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-03-2565
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 16 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาห้าราก เป็นตำรับยาไทยที่มีสรรพคุณในการลดไข้ ประกอบด้วย รากของสมุนไพร จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รากคนทา รากชิงชี่ รากเท้ายายม่อม รากมะเดื่ออุทุมพร และรากย่านาง นำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำสมุนไพรหรือตำรับยาไทยมาใช้ในโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยาห้ารากเป็นตำรับยาหนึ่งที่มีการนำมาศึกษาผลต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19
คำสำคัญ
ยาห้าราก