บทความวิชาการ
Drug-induced liver injury: a brief overview for pharmacists
ชื่อบทความ Drug-induced liver injury: a brief overview for pharmacists
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-006-04-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 04 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Drug-induced liver injury (DILI) เป็นการบาดเจ็บของตับที่เกิดจากยา และเป็นปัญหาที่พบได้เป็นระยะในการปฏิบัติงานของเภสัชกร รูปแบบของการเกิด DILI นั้นมีความหลากหลาย เช่น intrinsic, idiopathic, hepatocellular, cholestatic หรือ mixed DILI และอาจมีความจำเพาะกับการใช้ยาบางชนิด ดังนั้นเภสัชกรจึงควรทราบความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมไปถึงระยะเวลาในการก่อปัญหา และเมื่อเกิดปัญหา DILI ขึ้น เภสัชกรควรทำการประสานรายการยา สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จัดทำไทม์ไลน์สำหรับยาที่สงสัยทั้งหมด เพื่อทำการประเมินโอกาสในการเป็นสาเหตุของยาที่ซักประวัติได้ทั้งหมด (causality assessment) จากการใช้เครื่องมือ เช่น CIOMS-RUCAM ร่วมกับการประเมินผู้ป่วย ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความจำเป็นในการวินิจฉัยเพิ่มเติมก่อนจะสรุปความเห็นและดำเนินการป้องกันปัญหา DILI ซ้ำจากยาชนิดเดิม
คำสำคัญ
Drug-induced liver injury, causality assessment, hepatotoxicity, liver failure
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe