บทความวิชาการ
การทบทวนรายการยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Medication review for patient safety)
ชื่อบทความ การทบทวนรายการยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Medication review for patient safety)
ผู้เขียนบทความ ภก.ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก และ ภญ.อ. มาริสา เสนงาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-001-03-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 24 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การทบทวนรายการยา (Medication review) เป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมควรทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ การทบทวนรายการยาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ การทบทวนใบสั่งยา หรือ prescription review ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของใบสั่งยาต่าง ๆ ก่อนส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามทั้งกระบวนการทบทวนรายการยาและใบสั่งยายังไม่มีแนวทางที่เป็นสากล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการทบทวนใบสั่งยาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 2) ประเมินใบสั่งยาเพื่อค้นหาความคลาดเคลื่อนในใบสั่งยาและปัญหาด้านยา 3) แก้ไขปัญหาที่พบร่วมกับผู้สั่งจ่าย และ 4) ส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย เภสัชกรสามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งจ่ายยาและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้แก้ผู้ป่วยได้ ดังนั้นเภสัชกรทุกท่านควรรู้และเข้าใจในรากฐานของกระบวนการดังกล่าว และหมั่นทบทวนความรู้รวมถึงติดตามเนื้อหาและวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ประเมินความเหมาะสมของใบสั่งยาตามบริบทของสถานที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน นอกจากนี้ในการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าว ไม่เพียงแต่สามารถนำไปพัฒนางานได้เพียงเท่านั้น แต่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
คำสำคัญ
การทบทวนรายการยา,การทบทวนใบสั่งยา