บทความวิชาการ
Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel
ชื่อบทความ Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-001-02-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ก.พ. 2565
วันที่หมดอายุ 14 ก.พ. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หัวข้อการทดสอบ Content Uniformity เป็นหัวข้อทดสอบที่มีความซับซ้อนและยากแก่การติดตามอ่านเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมด อีกทั้ง ยากต่อการเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการคำนวณให้ถูกต้อง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้น หัวข้อดังกล่าวยังเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยา อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวข้อที่ไม่สามารดขาดหายไปได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทบทวน หรือพัฒนาองค์ความรู้ และยังได้ออกแบบวิธีการคำนวณ Content Uniformity ผ่านโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ถูกต้อง แม่นยำ ลดความผิดพลาด และพร้อมนำไปใช้งานในทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร ดังนั้น ในแง่มุมของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานนั้น การเข้ารับความรู้ตามโครงการดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการได้ศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จึงจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในกรณีที่ผู้สนใจเรียนนั้นประสงค์บันทึกหน่วยกิต
คำสำคัญ
Content Uniformity
วิธีสมัครสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรได้ที่ https://mooc.cmu.ac.th/th/course/7F4E18E0-EB7E-4FC2-A9EC-367416471076 เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศรับรองแล้ว ขอให้ส่งใบประกาศมาที่ Email: cpe.pharmcmu@gmail.com เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง