บทความวิชาการ
การตลาดสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อบทความ การตลาดสำหรับเภสัชกรชุมชน
ผู้เขียนบทความ บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-004-04-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 03 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แนวคิดการตลาดถึงแม้ว่าโดยรวมแล้ว หลักการพื้นฐานยังมีเค้าโครงเดิม แต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มีความทันสมัยและใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรที่ดำเนินธุรกิจร้านขายยาก็เช่นเดียวกัน โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่เคยกระทำและปฏิบัติสืบต่อกันมาล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลัง แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดชึ้น รวมทั้งการแข่งขันด้านธุรกิจร้านขายยาและการพัฒนาการของศาสตร์ทั้งด้านเภสัชกรรมและการตลาด ย่อมส่งผลให้ความรู้เดิมๆ ที่เคยสอนถ่ายทอดกันมานั้น อาจไม่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพอีกต่อไป เภสัชกรชุมชนผู้ที่ดำเนินธุรกิจร้านขายยาย่อมจำเป็นต้องมีทักษะต้องเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพเภสัชกรรม และขาดไม่ได้เลยคือ ความรู้ด้านการตลาดใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับบทความนี้ จะกล่าวถึงหลักการตลาดสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งรวมความถึงสินค้าและการให้บริการต่างๆ โดยมีจุดยืนที่ว่า เมื่อเภสัชกรสามารถใช้หลักการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกภาคส่วนทั้งลูกค้าและเภสัชกรล้วนเป็นผู้ชนะ
คำสำคัญ
การประยุกต์การตลาด, การประกอบวิชาชีพ, เภสัชกรชุมชน, ธุรกิจร้านขายยา