บทความวิชาการ
ความรู้พื้นฐานเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำชนิดอซิงโครนัส (Asynchronous induction motor) สำหรับเภสัชกร
ชื่อบทความ ความรู้พื้นฐานเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำชนิดอซิงโครนัส (Asynchronous induction motor) สำหรับเภสัชกร
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา ภก.พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ และ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-002-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์หลักที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตยา และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เภสัชกรอุตสาหการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำและสามารถสื่อสารกับวิศวกรผู้ดูแลเครื่องจักรได้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ คือ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำ หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำแบบเฟสเดียวและสามเฟส การคำนวณกำลังของมอเตอร์ การควบคุมรอบการหมุนของมอเตอร์ ลักษณะของแผ่นป้ายชื่อของมอเตอร์ (Name plate motor) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความสำคัญในการตรวจรับรอง สำหรับเรื่องระบบความปลอดภัยจะเน้นถึง ความหมายและประเภทของ Ingress protection (IP) ของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะระบุถึงความสามารถในการป้องกันฝุ่น น้ำ และความปลอดภัยด้านการป้องกันการระเบิดของมอเตอร์ตามมาตรฐาน IECEx
คำสำคัญ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหนี่ยวนำ มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียว มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส มอเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด