บทความวิชาการ
เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
ชื่อบทความ เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-002-04-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 07 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ (infective endocarditis; IE) มีความชุกเพิ่มขึ้น จากวิวัฒนการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพรักษาค่อนข้างยาก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมีปริมาณหนาแน่นบริเวณลิ้นหัวใจ เชื้อเจริญเติบโตช้า และเชื้ออยู่ภายใน biofilm ทำให้ยาเข้าถึงและออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ การรักษาการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจจึงควรใช้ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แพร่กระจายเข้าสู่ก้อน vegetation ได้ดี รักษาด้วยระยะเวลานานเพียงพอที่จะกำจัดเชื้อในก้อน vegetation เภสัชกรจึงมีบทบาทอย่างมากในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพ และการติดตามความปลอดภัยของยา
คำสำคัญ
เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ Modified Duke criteria Echocardiography