บทความวิชาการ
บทบาทของยา sacubitril/valsartan ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ชื่อบทความ บทบาทของยา sacubitril/valsartan ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ผู้เขียนบทความ สุธีร์ ลิ้มเจริญ, พรวลัย บุญเมือง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-005-04-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 20 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยา sacubitril/valsartan หรือ Angiotensin Receptor - Neprilysin Inhibitor (ARNI) มีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวได้ลดลง โดยยามีผลช่วยลดการเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหัวใจ ช่วยลดการคั่งของน้ำและเกลือ รวมทั้งลดความดันโลหิต จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าการใช้ยา sacubitril/valsartan ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวได้ลดลง จะลดอัตราการตายจากทุกสาเหตุ และการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นแนวทางการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวในปัจจุบัน จึงแนะนำให้ใช้ sacubitril/valsartan แทนที่ยากลุ่ม Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs) หากได้รับยา ACEIs ร่วมกับยา beta-blockers และ Mineralocorticoid Receptor Antagonist (MRAs) อย่างเหมาะสมแล้วแต่ยังคงมีอาการจากภาวะหัวใจล้มเหลว และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น ภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง การทำงานของไตบกพร่อง และภาวะบวมชนิด angioedema อย่างใกล้ชิด
คำสำคัญ
ภาวะหัวใจล้มเหลว; ระบบนิวโรฮอร์โมน; ยากลุ่มยับยั้งตัวรับ angiotensin และยา กลุ่มยับยั้ง neprilysin