บทความวิชาการ
Management of GERD and role of Alginate
ชื่อบทความ Management of GERD and role of Alginate
ผู้เขียนบทความ อ.นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-010-04-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมาก จากการสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล และจำนวนผู้ที่โทรมาขอคาปรึกษากับกรมสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 20-40 รายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600 รายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 630 รายในเดือน เม.ย.63 ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือหลอดอาหารจะทางานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ซึ่ง สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ป่วยจานวนมากที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จะมาใช้ บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ป่วย เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ ที่ www.pharcpa.com