บทความวิชาการ
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
ชื่อบทความ หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
ผู้เขียนบทความ รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการจ่ายยาลดไข้ แก้ปวดในร้านยา กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การจ่ายยาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสูด กับผู้บริโภค ทั้งด้านประสิทธิภาพ และการคำนึงถึงผลข้างเคียง จะเกิดขึ้น ซึ่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่า เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เป็นบุคคลกรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จึงต้องอัพเดตข้อมูลทางวิชาการ ทบทวนการจ่ายยากลุ่มแก้ปวด ลดไข้ อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปดูและให้คำปรึกษาประชาชนได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเกิดประโยชน์กับปรชาชนที่มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการในร้านยาเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
ยาลดไข้แก้ปวดในร้านยา, ยา NSAIDs, Neuropathic pain
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก ออนไลน์ www.pharcpa.com