บทความวิชาการ
การใช้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง
ชื่อบทความ การใช้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง
ผู้เขียนบทความ ภญ.ปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-009-05-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 18 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 17 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้ยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าโดยฉีดเข้าทางไขสันหลัง รวมทั้งฉีดผ่านช่องบนศีรษะที่เรียกว่า Ommaya reservoir เพื่อเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง เป็นการให้ยาสำหรับรักษาและป้องกันมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังเยื่อหุ้มสมองทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยคุณสมบัติของยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าที่ฉีดเข้าทางไขสันหลังต้องเป็นยาที่มีโครงสร้างโมเลกุลเล็ก มีค่า pH ระหว่าง 7.31-7.37 และค่า osmolarity ประมาณ 281-306 mOsm/kg นอกจากนี้ยาควรละลายในไขมันได้ดีจึงจะผ่านเข้าไปในสมองและไขสันหลัง เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายได้ ในปัจจุบัน methotrexate และ cytarabine เป็นยาเคมีบำบัดที่นิยมใช้ในการฉีดเข้าทางไขสันหลัง โดยอาจให้ร่วมกับยากลุ่ม glucocorticoid นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า topotecan และ thiothepa สามารถนำมาฉีดเข้าทางไขสันหลังได้เช่นกัน ทั้งนี้การเตรียมยาฉีดเข้าทางไขสันหลังต้องทำด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อโดยไม่มีสารกันเสียในตำรับยา เพื่อป้องกันความเป็นพิษที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกับผู้ป่วย
คำสำคัญ
ยาเคมีบำบัด, ยามุ่งเป้า, ฉีดเข้าทางไขสันหลัง
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe