บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม
ผู้เขียนบทความ ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์, ธนาพร คุ้มสว่าง
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-004-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 17 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เส้นผมที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหนังกำพร้า ตามธรรมชาติเส้นผมจะมีการหลุดร่วงและงอกใหม่อยู่เสมอ กระบวนการหลุดร่วงและงอกใหม่ของเส้นผมมักมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณสารอาหาร พันธุกรรม เป็นต้น ปัญหาผมร่วงและผมบางอย่างฉับพลันที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง มักมีสาเหตุจากพันธุกรรมหรือเรียกว่าโรคผมบางแบบพันธุกรรม (androgenetic alopecia) ภาวะผมร่วงและผมบางชนิดนี้เกิดจากพันธุกรรมและฮอร์โมนแอนโดรเจน แนวทางการรักษาผมร่วงและผมบางในปัจจุบันมีทั้งการใช้ยา หวีเลเซอร์ รวมไปถึงการปลูกถ่ายเส้นผม บทความนี้มุ่งเน้นที่การรักษาด้วยยาเป็นหลัก ยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรม ได้แก่ ยา finasteride ชนิดรับประทานและยาทาเฉพาะที่ minoxidil เนื่องจากยา finasteride ชนิดรับประทานมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เช่น เวียนศีรษะ ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เป็นต้น จึงมีการศึกษาการใช้ยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ซึ่งมีหลายการศึกษาที่พบว่า การใช้ยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ช่วยรักษาผมบางผมร่วงได้ และสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา finasteride รูปแบบยารับประทานลงได้
คำสำคัญ
finasteride รูปแบบยาทา, ผมบางแบบพันธุกรรม