บทความวิชาการ
EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
ชื่อบทความ EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผุสดี บัวทอง
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 22 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหา 10 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 : Overview
ตอนที่ 2 : คำนิยาม และความหมายของ Medication Error ขั้นตอน (Prescribing error, Transcribing error)
ตอนที่ 3 : คำนิยาม และความหมายของ Medication Error ขั้นตอน ( Pre-dispensing error, Dispensing error, Administration error)
ตอนที่ 4 : Adverse Drug Event (ADE) การจัดระดับความรุนแรง
ตอนที่ 5 : Safe from High Alert Drug
ตอนที่ 6 : Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)
ตอนที่ 7 : Safe from Fatal Drug Interaction
ตอนที่ 8 : บทบาทคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ME/ADE
ตอนที่ 9 : การวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงระบบของ ME/ADE ที่มีระดับความรุนแรง E-I
ตอนที่ 10 : Pitfalls และประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ
คำสำคัญ
มาตรฐานสำคัญ, ความปลอดภัย, Medication Error, Adverse Drug Event
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครอบรมได้ที่ register.ha.or.th
เข้าเรียนได้ที่ halearningonline.ha.or.th
ค่าอบรม 1,399 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ 1 account
ติดต่อสอบถาม haonline@ha.or.th