บทความวิชาการ
EL019 : Medication Reconciliation
ชื่อบทความ EL019 : Medication Reconciliation
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผุสดี บัวทอง
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-003-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 22 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย 12 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : Overview
ตอนที่ 2 : องค์ประกอบ/ขั้นตอนสำคัญของ Medication Reconciliation มีอะไรบ้าง
ตอนที่ 3 : Medication Reconciliation ขั้นตอน Verification
ตอนที่ 4 : Medication Reconciliation ขั้นตอน Clarification
ตอนที่ 5 : Medication Reconciliation ขั้นตอน Reconciliation
ตอนที่ 6 : Medication Reconciliation ขั้นตอน Transmission
ตอนที่ 7 : แบบการบันทึกข้อมูล
ตอนที่ 8 : Medication reconciliation กับ Discharged Counseling
ตอนที่ 9 : บทเรียนจากการนำสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลตัวอย่าง
ตอนที่ 10 : บทเรียนจากการนำสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลตัวอย่าง (ต่อ)
ตอนที่ 11 : การวัดผลลัพธ์ของ Medication Reconciliation
ตอนที่ 12 : Pitfall จากการเยี่ยมสำรวจ
คำสำคัญ
Medication Reconciliation
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครอบรมได้ที่ register.ha.or.th
เข้าเรียนได้ที่ halearningonline.ha.or.th
ค่าอบรม 1,399 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ 1 account
ติดต่อสอบถามได้ที่ haonline@ha.or.th