บทความวิชาการ
ยาสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่สูง
ชื่อบทความ ยาสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่สูง
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-05-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 22 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่สูงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยการเดินทางไปยังพื้นที่ที่สูงกว่า 2,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากอากาศเบาบาง อาจทำให้้เกิด acute mountain sickness และสามารถพัฒนาไปเป็น high altitude pulmonary edema และ high altitude cerebral edema จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยอาการเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยยา ร่วมกับการวางแผนการเดินทาง และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
พื้นที่สูง, โรคแพ้พื้นที่สูง, Acute mountain sickness