บทความวิชาการ
Updated Erectile Dysfunction สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อบทความ Updated Erectile Dysfunction สำหรับเภสัชกรชุมชน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-014-04-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 23 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Erectile Dysfunction (ED) คือความผิดปกติที่ทำให้องคชาติไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวต่อเนื่องได้ไม่นานพอ เป็นโรคที่มีพยาธิกำเนิดจากต้นเหตุได้ทั้ง จากสภาพจิตใจ จากระบบประสาท จากความผิดปกติของฮอร์โมน จากความผิดปกติของเส้นเลือดแดง - เส้นเลือดดำ รวมถึงต้นเหตุจากยา-สารเสพติดที่ผู้ป่วยใช้ การรักษา-ฟื้นฟูผู้ป่วย ED มีทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมและแก้ปัญหาทางจิตใจ การรักษาด้วยยา การใช้อุปกรณ์ช่วยและการผ่าตัด ในฐานะของการเป็นเภสัชกรชุมชนจะสามารถมีบทบาทในการให้การบริบาลผู้ที่มาใช้บริการในร้านยาได้โดย การใช้แบบสอบถาม Simplified IIEF เพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของ ED การให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยา โดยเฉพาะสำหรับยากลุ่ม PDE 5 inhibitor และยากลุ่ม PGE 1 analogue ซึ่งมีวิธีการใช้ รูปแบบการใช้ และพึงข้อระวังในการใช้ที่พิเศษหลายประการ
คำสำคัญ
องคชาติ, Erectile Dysfunction (ED), PDE 5 inhibitor, PGE 1, IIEF