บทความวิชาการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุดเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโควิด-19
ชื่อบทความ หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุดเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโควิด-19
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มศว
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-015-04-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 23 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น จึงมักมาขอคำปรึกษาการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเภสัชกรร้านยาใกล้บ้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นิยมแนะนำให้ใช้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เช่น วิตามินซี วิตามินดี และซิงค์ จากงานวิจัยเชิงสำรวจและงานวิจัย meta-analysis พบว่าวิตามินซีไม่มีผลลดความเสี่ยงการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และไม่มีผลลดความรุนแรงของโควิด-19 ในขณะที่งานวิจัยเชิงสำรวจพบว่า โพรไบโอติกบางสายพันธุ์และวิตามินดีลดความเสี่ยงการติดเชื้อ อาหารจากพืชช่วยลดความรุนแรงของ โควิด-19 แต่ไม่พบว่าซิงค์มีผลลดความเสี่ยงการติดเชื้อ SARS-CoV-2 งานวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า ยาขมิ้นชันรูปแบบนาโน มะขามป้อม และโพรไบโอติกบางสายพันธุ์ ใช้เสริมการรักษามาตรฐาน ช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 หายเร็วขึ้น ดังนั้นเภสัชกรชุมชนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, โควิด-19