บทความวิชาการ
การพัฒนาระบบการกระจายยาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการกระจายยาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-004-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 29 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบการกระจายยาผู้ป่วยใน มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่การกระจายยา และควบคุมยาจากแหล่งสำรองยาของหน่วยงานเภสัชกรรม และส่งต่อไปยังหน่วยบริการจนผู้ป่วยได้รับยาที่มีความเหมาะสม และปลอดภัยตามคำสั่งการใช้ยา ซึ่งระบบการกระจายยาที่ดีต้องมีการออกแบบกระบวนการสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องในระบบทั้งหมดร่วมด้วย เช่นการควบคุมการเก็บรักษายาในหน่วยที่มีการสำรองทุกจุด, การจัดการยาด่วน และยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการดำเนินงานนั้น ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่ดี หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องก็จะส่งผลกระทบต่อการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย จึงต้องมีการกำหนดนโยบาย หรือมาตราสำคัญที่มาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่การสั่งใช้ยาของแพทย์ การจัดและจ่ายยาของเภสัชกรไปจนถึงการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วยโดยพยาบาล และสนับสนุนการดำเนินการของระบบกระจายยาผู้ป่วยในให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการรักษา และสร้างความปลอดภัยจากการใช้ยาในผู้ป่วย
คำสำคัญ
การกระจายยาในโรงพยาบาล, มาตรฐาน, ความปลอดภัย