บทความวิชาการ
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนลูกผสมเอฟซี
ชื่อบทความ เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนลูกผสมเอฟซี
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ, ปร.ด. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-002-06-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 05 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โปรตีนลูกผสมเป็นชีวเภสัชภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่ใช้สำหรับการรักษาโรคจำเพาะบางชนิด เนื่องจากแนวโน้มของจำนวนยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและปริมาณการใช้ยาในกลุ่มนี้มีมากขึ้น ดังนั้นการศึกษายาในกลุ่มดังกล่าวจึงมีความสำคัญ โครงสร้างของโปรตีนลูกผสมประกอบด้วยอย่างน้อย 2 โดเมนหลัก โดเมนส่วนแรกเป็นเปปไทด์ปฏิบัติการ ในขณะที่โดเมนส่วนที่สองเป็นเปปไทด์หรือโปรตีนที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ กลไกการออกฤทธิ์ของยาอาศัยการทำงานร่วมกันของโดเมนหลักทั้งสองที่เชื่อมต่อกัน ชีวเภสัชภัณฑ์แต่ละชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้วมีลักษณะของการออกแบบโครงสร้างที่แตกต่างกันและเฉพาะตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบว่าต้องการให้โปรตีนลูกผสมนั้นมีครึ่งชีวิตเพิ่มขึ้น, สามารถนำยาไปสู่เป้าหมาย, เพื่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ หรือข้อที่กล่าวมาทั้งหมด การพัฒนาของยาใหม่บางชนิดอาจใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนบางเรซิดิวจากยาเดิมเพื่อทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ
ชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนลูกผสมเอฟซี