บทความวิชาการ
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต
ชื่อบทความ การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-010-06-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 15 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความเสี่ยงในการเกิดพิษจากยาหากได้รับยาในขนาดยาที่ไม่เหมาะสม ก่อนทำการปรับขนาดยาให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโรคไตเรื้อรัง การประมาณค่าการทำงานของไตด้วยการใช้สารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในร่างกายและข้อจำกัดในการใช้สารแต่ละชนิดมาใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการเลือกใช้สมการในการประมาณค่าการทำงานของไตให้เหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วย จากนั้นนำมาประยุกต์กับดัชนีการรักษาและคุณสมบัติของยาแต่ละชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านจุลชีพที่มีคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มยา แล้วจึงนำหลักการเหล่านี้มาปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตแต่ละราย เพื่อให้มีประสิทธิภาพการรักษาทางคลินิกและลดโอกาสการเกิดพิษจากยา
คำสำคัญ
การปรับขนาดยา, ผู้ป่วยโรคไต, เภสัชจลนศาสตร์, การประมาณค่าการทำงานของไต
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe