บทความวิชาการ
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อบทความ การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับสำหรับเภสัชกรชุมชน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-016-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 15 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการนอนไม่หลับเป็นความผิดปกติของการนอนหลับที่พบได้บ่อย อาการคือหลับยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่อง หรือตื่นเช้าเกินไป อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ หรือเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษาอาการนอนไม่หลับมีหลายวิธี วิธีที่ไม่ใช้ยา เช่น การปรับสภาพแวดล้อมการนอน การบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ (CBT-I) และการรักษาด้วยยาซึ่งมีหลายชนิด เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines, Antihistamines, Melatonin นอกจากนั้นยังมียาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ หลายชนิดที่ช่วยการนอนหลับ เภสัชกรชุมชนควรศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างรอบด้านเพื่อให้คำแนะนำได้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เมื่อพบผู้ป่วยที่มีปัญหานอนไม่หลับควรประเมินอาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอันดับแรก หากยังไม่ดีขึ้นอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในร้านยาที่เหมาะสมหรือแนะนำผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
นอนไม่หลับ, Insomnia