การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 12 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
[WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
Online via Zoom
3 09 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุม สำนักงานกลักประกันสุขาภแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
6 10 ม.ค. 2564
กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 1
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
31.5 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้น การอบรมครั้งที่ 23 "23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
10 14 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ม.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 1
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.5 16 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "พื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้"
Webinar
1.5 19 ม.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 2)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 20 ม.ค. 2564 - 10 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" เรื่อง Professional Practice Seminar 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.5 21 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564
(Online) PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask)
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
(Online) Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
(Online) “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา”
3.5 26 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*1502 เพื่อป้องกันการแพ้ยา carbamazepine"
Webinar
1.5 26 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.75 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
9 28 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
11.25 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 30 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย) Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical care: Routine pharmacy practice to Clinical research for exce
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 01 ก.พ. 2564 - 02 มิ.ย. 2564
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
30 01 ก.พ. 2564 - 02 มิ.ย. 2564
เภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
12 01 ก.พ. 2564 - 02 ก.พ. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGx and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*5801 เพื่อป้องกันการแพ้ยา allopurinol"
Webinar
1.5 02 ก.พ. 2564
Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 04 ก.พ. 2564 - 05 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13/2564 เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.25 05 ก.พ. 2564
(Online) Pharmacy Academic Day
ถ่ายทอดสด
4 07 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Updated favipiravir and remdesivir: What is the pharmacist’s role?
Webinar
1 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง ศิลปะการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริหารด้านเภสัชกรรม (The Art of Interpersonal Communication in Pharmacy Management)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 17 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (4th l-San Stroke for Pharmacist)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 18 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.75 18 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา”
ณ. ห้องมงกุฏเพชร1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.5 21 ก.พ. 2564
(Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief
ถ่ายทอดสด
1 21 ก.พ. 2564
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Telepharmacy Update EP1: No Pain You Gain
ออนไลน์
1.5 21 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
4 21 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Box Warnings (Pil-Box) ผ่านระบบออนไลน์
ผ่านระบบออน์ไลน์
15 22 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2564
(Online)แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
ถ่ายทอดสด
2.5 23 ก.พ. 2564
(Online) Gut Health: A Perspective from Experts
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Important of Glucovigilance during COVID 19 pandemic
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 23 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Sleep and Stress in Covid-19 situation for Community Pharmacist” เครียด ภูมิคุ้มกันตก นอนไม่หลับ หมอยาช่วยได้
Webinar
1 24 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
ออนไลน์
2 24 ก.พ. 2564
(online) Updates on Covid-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation
webinar
2 24 ก.พ. 2564
การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar) เรื่อง สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง (Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
Webinar
6 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 25 ก.พ. 2564
การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ออนไลน์
1.5 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” (เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นปี 2565)
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4 27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564
(Online) เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฎิชีวนะ
ถ่ายทอดสด
1 28 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ครั้งที่ 1 (Ambulatory Medicine Vol. 1”
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6.25 06 มี.ค. 2564
(Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
ถ่ายทอดสด
1 06 มี.ค. 2564
(online) Creating an Effective Validation Master Plan (VMP)
webinar
2 06 มี.ค. 2564
(Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
ถ่ายทอดสด
1 07 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Scientific and expert approach on quality of antibiotic in drugstore and patient focus
Webinar
1 10 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 10 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy (ประชุมแบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564 (Short course of infectious diseases 2021)
ผ่านทางระบบออนไลน์
12 13 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564
(Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถ่ายทอดสด
1.5 13 มี.ค. 2564
(Online) แนวทางการดูแลผู้ป่วย ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 14 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และโรงแรมในต่างจังหวัด
11.25 15 มี.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
(online) Contamination Control Strategy in Pharma and Biopharma Manufacturing
Webinar
2 15 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ หัวข้อ “Challenges in Health Promotion and Innovation” (รูปแบบออนไลน์)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 16 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
Webinar
1.5 17 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (ประชุมแบบ Online และแบบ Onsite)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
18.75 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
Virtual Conference
18 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
0 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2 17 มี.ค. 2564
(Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management
ถ่ายทอดสด
3 19 มี.ค. 2564
(Online) หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 21 มี.ค. 2564
(Online) Allergy and Pain Management
ถ่ายทอดสด
3 21 มี.ค. 2564
การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ครั้งที่ 1/2564
6 21 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Probiotic yeast: New area research on immunity
Webinar
1 25 มี.ค. 2564
(Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ถ่ายทอดสด
2 25 มี.ค. 2564
(Online)The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy
ถ่ายทอดสด
1.5 27 มี.ค. 2564
(Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง
ถ่ายทอดสด
1 28 มี.ค. 2564
Telepharmacy Summit 2021-การเตรียมพร้อ้มของเภสัชกรต่อการให้บริกการเภสัชกรรมทางไกล
online
1 28 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)” (ประชุมแบบออนไลน์)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.75 29 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter I Community Acquired Infections
ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564
(Online)How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?
ถ่ายทอดสด
1 26 เม.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ระบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 28 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
(online) New Terminal Panel HEPA filter for Life Science
Webinar
1.5 28 เม.ย. 2564
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training
ประชุมออนไลน์
12.5 29 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 14/2564 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II : Hospital Acquired Infections
ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 15 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical implementations
ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น
8.5 19 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2021)
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
11 23 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "The New ME: Multidisciplinary Expertise"
ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารคลินิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
10 28 มิ.ย. 2564 - 29 มิ.ย. 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
3 05 ก.ย. 2564

» 87 รายการ