การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 6 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 13 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 17 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 1 (2565)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 10 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบออนไลน์)
27 10 ม.ค. 2565 - 14 ม.ค. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 1 (กิจกรรมที่ 5-9 ปี 2565) (บันทึกข้อมูลซ้ำ)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35.25 10 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2565 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2022
19.5 11 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 13 ม.ค. 2565
Albumin use in Critically ill patients
online
1 13 ม.ค. 2565
ประชุมวิชาการ Challenging of rational drug use during the COVID-19 era in 2022
Online Meeting
2.75 14 ม.ค. 2565
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ "Pharmacy step forward" เภสัชกรรมก้าวไกล เภสัชไทยก้าวหน้า
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
4.5 14 ม.ค. 2565 - 15 ม.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 14 ม.ค. 2565
ร้านยาเดี่ยวจะเอาตัวรอดอย่างไรในยุคโควิด
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting
1.5 16 ม.ค. 2565
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 3)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 19 ม.ค. 2565 - 09 ก.ค. 2565
การอบรม “24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” โดย ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
13.5 19 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 20 ม.ค. 2565
สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในการรักษาการติดเชื้อโควิด
Online conference (Zoom)
2 20 ม.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 21 ม.ค. 2565
(Online)"Role of Semi Occlusive Ointment in the Treatment & Prevention in Diaper Dermatitis"
ถ่ายทอดสด
1 23 ม.ค. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ (Cardiac Network Forum) ครั้งที่ 13 เรื่อง วิถีใหม่หัวใจแข็งแรง (Save Your Heart Smart with New Normal)
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
6 26 ม.ค. 2565 - 29 ม.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 27 ม.ค. 2565
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบออนไลน์ Cisco Webex
10 27 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022”
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
9.25 27 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565
การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 Salf medication
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 27 ม.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 1
การประชุมออนไลน์
12 29 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ PharMOOC คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 29 ม.ค. 2565 - 19 ก.พ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564
Online
2 29 ม.ค. 2565
(Online)"Respiratory Solution Webinar"
ถ่ายทอดสด
2 30 ม.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง COVID-19 mRNA for children: what are the differences pharmacists should know?
Webinar
1 31 ม.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานด้านเภสัชกรรม (Professional Image and Personality for Pharmacy Career Success)
ณ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 03 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai University Nephrology Conference 2022"
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
9 03 ก.พ. 2565 - 04 ก.พ. 2565
ประชุมวิชาการโครงการอบรมเภสัชกรอาสา กับ ปัญหา Long Covid
ประชุมออนไลน์
2.5 03 ก.พ. 2565
(Online) "Pharmacist Series I: Deep Dive into Drug Quality"
ถ่ายทอดสด
2 05 ก.พ. 2565
การประเมินการแพ้ยา ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร และโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ประชุม online ผ่าน Zoom meeting
1.5 06 ก.พ. 2565
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Basic ADR Course)
ZOOM
27.75 07 ก.พ. 2565 - 11 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางการให้โภชนบำบัดในมุมมองของแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกและเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
ออนไลน์
2 08 ก.พ. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Alzheimer’s Disease : Drug Discovery "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 09 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Men Health and Skin Health
Online
2.5 11 ก.พ. 2565
Aesthetic Treatment with Energy-based Device, Botulinum Toxin, and Dermal Fillers for Facial Rejuvenation
on line
1.5 11 ก.พ. 2565
(Online) "EGb 761® ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู"
ถ่ายทอดสด
1.5 12 ก.พ. 2565
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ห้องประชุม 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
13 14 ก.พ. 2565 - 15 ก.พ. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 17 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Drug Interactions: From PK/PD to Patient Safety & Optimal Outcomes
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
15.25 17 ก.พ. 2565 - 19 ก.พ. 2565
(online) Filter Validation and regulatory requirement in sterilizing filtration
webinar
2 18 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง NSAIDs for Menstrual Migraine: Kill two birds with one stone!
webinar
1.5 19 ก.พ. 2565
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่”
แบบออนไลน์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3.25 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases: Update & Practical 2022
ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
(Online) "Update Health Trends in Elderly Population"
ถ่ายทอดสด
1 20 ก.พ. 2565
(Online) "UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย"
ถ่ายทอดสด
1 20 ก.พ. 2565
Workshop “Regulatory and Industry Perspectives on New Drug Development: Focusing on Non-New Chemical Entities (Non-NCE)”
10.25 22 ก.พ. 2565 - 23 ก.พ. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก
12 23 ก.พ. 2565 - 24 ก.พ. 2565
ทางเลือกใหม่ของยาคุมกำเนิดข Drug of Choice for Contraceptive
on line
1.5 23 ก.พ. 2565
ความรู้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพ RA - ชี้แจงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม RAPAT และการต่ออายุสมาชิกปี 2565
ZOOM Webinar
1.5 23 ก.พ. 2565
โครงการประชุมวิชาการ "พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2565)"
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.5 24 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2022”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
7.5 24 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2565
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.5 24 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565
ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมในการรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3" (3rd l-San stroke for Pharmacist)
ณ ห้องประชุม มิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.25 25 ก.พ. 2565
งานสัมมนาวิชาการ “Rational Antibiotic Use in Pharmacy”
ออนไลน์
1.5 25 ก.พ. 2565
การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 หลักการ แนวทางพัฒนาและการประเมิน RDU literacy
3 25 ก.พ. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 2
การประชุมออนไลน์
12.75 26 ก.พ. 2565 - 27 ก.พ. 2565
(online) Best practice to identify CQA and CPP in process validation
webinar
2.5 26 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
webinar
3 27 ก.พ. 2565
โครงการบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 27 ก.พ. 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
2 27 ก.พ. 2565
(Online) “Holistic approach on Skin Allergy (Case scenarios)”
ถ่ายทอดสด
2 27 ก.พ. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 28 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 6 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 28 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 17 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 28 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 13 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 28 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "If patient can’t tolerate ARV. How should we do? "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโฃก
1 02 มี.ค. 2565
(online) Endotoxin control and clearance in pharma & biopharma manufacturing
ZOOM application
2.5 03 มี.ค. 2565
(Online)“ECTOIN: A protective shield for allergy care”
ถ่ายทอดสด
1 05 มี.ค. 2565
(Online) เรื่องที่เภสัชร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)”
ถ่ายทอดสด
1 05 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022”
zoom
29.5 05 มี.ค. 2565 - 13 มี.ค. 2565
(Online) “Pharmacy Dual Class”
ถ่ายทอดสด
1.5 06 มี.ค. 2565
พฤติกรรม New normal จากสถานการณ์ Covid-19 กับโรคทางตา ที่ร้านยาจัดการได้
on line
1 06 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 22
on-site ที่อิมแพคเมืองทองธานี และมี online ผ่าน platform ของสถาบัน
17.5 09 มี.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex
13.5 10 มี.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565
การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
5 10 มี.ค. 2565 - 07 ก.ค. 2565
Overview of intravenous immune globullin (IVIG) therapy for pharmacists
webinar
1 10 มี.ค. 2565
โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดรูปแบบออนไลน์
18 11 มี.ค. 2565 - 13 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการ "Role of SGLT-2 Inhibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease
Zoom meeting
2.25 12 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Contraceptive benefits and options
1.5 13 มี.ค. 2565
(Online) Pharmacist role in PMS and Dysmenorrhea management
ถ่ายทอดสด
1.5 13 มี.ค. 2565
(Online) Pharmacy Practice in Aging Era
ถ่ายทอดสด
2 13 มี.ค. 2565
โครงการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล (Palliative care for pharmacists)
16.5 14 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 (Short course of Infectious Diseases 2022)
รูปแบบการประชุมแบบ Virtual Meeting
16.5 16 มี.ค. 2565 - 18 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านทางระบบออนไลน์
17 16 มี.ค. 2565 - 18 มี.ค. 2565
Role of Albumin in Liver Disease
Webinar
1 16 มี.ค. 2565
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุน การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้สม
แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
13.5 17 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 17 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “ Organ Transplantation in Post-pandemic Recovery Era” (Hybrid Meeting)
ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมเดอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (Hybrid Meeting)
16.75 17 มี.ค. 2565 - 19 มี.ค. 2565
(Online)Tip to treat ภูมิเเพ้ผิวหนังในร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 18 มี.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 18 มี.ค. 2565
โครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
2 18 มี.ค. 2565
(Online) "จากแนวทางสู่การปฏิบัติ – ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย"
ถ่ายทอดสด
1 19 มี.ค. 2565
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ครั้งที่ 1/2565 ประเด็นการเรียนรู้ : How to manage insomnia in digital life.
1.5 20 มี.ค. 2565
(Online) “Most common vaginal discharge in pharmacy community ” โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาว ที่พบบ่อยในร้านยา
ถ่ายทอดสด
2 20 มี.ค. 2565
ข้อเสื่อม และโรคทางตาที่ร้านยาจัดการได้
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
3 20 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application
การประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (online seminar)
5 20 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง What’s neuropathic pain and What’s an upcoming solution?
Webinar
1 21 มี.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น (แบบออนไลน์)
27 21 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 3
โรงพยาบาลสวนปรุง
30.75 21 มี.ค. 2565 - 01 เม.ย. 2565
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น/โรงแรมในต่างจังหวัด
116.75 22 มี.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 2 Colorectal Cancers
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 22 มี.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 Menopause Academic Conference 2021 เรื่อง “Standards & Innovations in Menopause”
ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
17.5 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2565
จัดการประชุมแบบ hybrid ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับออนไลน์
18.5 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 37)
รูปแบบออนไลน์ (ZOOM Webinar)
4.5 24 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565
การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี-วัณโรค
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
5 24 มี.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / Virtual meeting
3 25 มี.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 3
การประชุมออนไลน์
14 26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวณทางเภสัชกรรม
รูปแบบออนไลน์
10.25 26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Spreadsheets and Database Query
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
6 26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 “Update in Oncology Practices : Moving the Pharmacy Profession Forward in Chemotherapy”
จ.ภูเก็ต
6 26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Strategic management of common respiratory diseases
1.5 27 มี.ค. 2565
(Online) “Drug Quality: Critical Consideration in Pharmacotherapy แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการเลือกยาคุณภาพดีแก่คนไข้ พร้อมกรณีศึกษา
ถ่ายทอดสด
1.5 27 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการเรื่อง Practical Points in Diarrhea & Management of GERD and role of Alginate
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
2 27 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2022
24.75 28 มี.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.5 28 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
Evidence-based pharmacotherapy in heart failure and pharmacist's role in ASEAN countries
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ออนไลน์)
1 28 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse
zoom meeting
18 28 มี.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565
โครงการ "Workshop on data analysis technique for medical and public health research"
Zoom Webinar
16.5 28 มี.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565
ร้านยากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และช่องทางออนไลน์
3 29 มี.ค. 2565
Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
ออนไลน์
2 29 มี.ค. 2565
(online) Elemental impurities : The new regulatory compliance challenge in pharma and The breakthrough of the TOC analyzer in the pharmaceutical industry for validating cleaning
ZOOM application
2 29 มี.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Current guideline in managing patients with neuropathic pain and gaps of current treatment
Webinar
1.5 30 มี.ค. 2565
(Online) Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection
ถ่ายทอดสด
1.5 30 มี.ค. 2565
(online) The Principle of Biosimilar: Characterization Matters
ZOOM application
2 30 มี.ค. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (แบบออนไลน์)
อบรมแบบออนไลน์
13 31 มี.ค. 2565 - 01 เม.ย. 2565
การอบรมเรื่อง Systematic review and meta-analysis for evidence based herbal products
Online Seminar
5 31 มี.ค. 2565
(Online) Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron
ถ่ายทอดสด
1 31 มี.ค. 2565
โครงการอบรม เรื่อง 9th Conference on Drug Quality “Mutagenic Impurities in Pharmaceuticals: Threat, Impact, and Control”
Webinar
3 01 เม.ย. 2565
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2022” เรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences ครั้งที่ 2 (online)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.25 02 เม.ย. 2565
(Online) Allergic Skin Problems: Approaching in Summer Time
ถ่ายทอดสด
1 02 เม.ย. 2565
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานเภสัชกรรม ด้วย “Bootstrap Framework”
รูปแบบออนไลน์
9.5 03 เม.ย. 2565 - 04 เม.ย. 2565
(Online)หลักการใช้ยาระบายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 03 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในหัวข้อ " เภสัชวิทยาของยาเคมีบำบัด และ แนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 04 เม.ย. 2565
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 04 เม.ย. 2565 - 05 ส.ค. 2565
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 04 เม.ย. 2565 - 05 ส.ค. 2565
การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 (24 มีนาคม 2565)
3 04 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Basic cardiology "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 05 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ "เภสัชวิทยาของยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด การป้องกันและการรักษา"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 05 เม.ย. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 07 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 4 รอบที่ 5
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 07 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 6 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 07 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 13 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 07 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 17 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 07 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 : Rational Drug Use For Smart Pharmacist
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล
10.5 07 เม.ย. 2565 - 08 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 07 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 07 เม.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ “Moving forward on self-care path in digital new normalcy”
Webinar
2 08 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 08 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเคียง การป้องกันและการรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 08 เม.ย. 2565
โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Dashboard and Data Visualization
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
6 09 เม.ย. 2565 - 10 เม.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ Update in Infectious disease 2022
Online
6 09 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 11 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 11 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiac surgery/evidence base medicine "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 12 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 12 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 18 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 19 เม.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 3 Breast Cancer
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 20 เม.ย. 2565
ครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "Antidotes in Poisoning"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 20 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 20 เม.ย. 2565
(Online)"Respiratory Care for Pharmacy"
ถ่ายทอดสด
1.5 20 เม.ย. 2565
การวินิจฉัยภาวะตาแห้งในร้านขายยาชุมชน (Diagnosis of dry eye conditions in community pharmacy)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 20 เม.ย. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการด้านเภสัชกรรม (Professional English Communication in Pharmacy Service)
ณ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
12 21 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเพื่อให้คำปรึกษาด้านยาเบื้องต้นในผู้ป่วยจิตเวช
การอบรมแบบออนไลน์
10.5 21 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 22 เม.ย. 2565
(Online)“การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)”
ถ่ายทอดสด
2 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Let your gut smile by BIOFOS: expert experience with fructooligosaccharide used in constipation
Webinar
1 23 เม.ย. 2565
โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Statistics and Data Analysis
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
6 23 เม.ย. 2565 - 24 เม.ย. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter I : Community Acquired Infections
ระบบออนไลน์ Zoom คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.75 23 เม.ย. 2565 - 24 เม.ย. 2565
Update Status on Cannabis Legalization (การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564)
Hybrid
2 23 เม.ย. 2565
โครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 (Self Isolation)
ประชุมผ่านระบบ Zoom
4 23 เม.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร Pharmacy Practice for Health & Wellness ครั้งที่ 1 เรื่อง “Towards Better Care for Common Skin Problems”
6 24 เม.ย. 2565 - 06 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ The True Identity of “Office Syndrome” and “Fibromyalgia”
ออนไลน์
1.5 24 เม.ย. 2565
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
1 24 เม.ย. 2565
(Online) Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients
ถ่ายทอดสด
1 24 เม.ย. 2565
(Online) The Powerful of Pain Assessment & Treatment
ถ่ายทอดสด
2 24 เม.ย. 2565
Deal with post COVID-19 syndrome: Cough
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 24 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 25 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 26 เม.ย. 2565
(online) Rouging in pharmaceutical water systems
ZOOM application
2 26 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 27 เม.ย. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
7 27 เม.ย. 2565
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย (กรณีศึกษายากลุ่ม Devastating Disease)
Hybrid (Hyatt Erawan/online)
2.5 27 เม.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหลักในการรักษาโรคมะเร็ง และผลข้างเตียง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 28 เม.ย. 2565
ADCoPT webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง "Post operative drug hypersensitinity"
webinar
1.5 28 เม.ย. 2565
การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมจากการรักษาในโรงพยาบาลสู่การรักษาในชุมชน
1.5 28 เม.ย. 2565
การสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Online Conference)
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
6.5 29 เม.ย. 2565
โครงการ การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพ
ณ ห้องอบรมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
10 30 เม.ย. 2565 - 01 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8 “Pharmacotherapy for Geriatrics Care : What’s Pharmacist Should Know in Aging Society?”
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
6 30 เม.ย. 2565 - 01 พ.ค. 2565
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
7 04 พ.ค. 2565
โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Machine Learning and Data Modeling
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
6 07 พ.ค. 2565 - 08 พ.ค. 2565
การดูแลรักษาท้องผูกเรื้อรังอย่างไร...ให้ได้ผลดีและปลอดภัย
ออนไลน์
1 07 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Deep Dive Learning of Diabetic Peripheral Neuropathy management
Webinar
1 08 พ.ค. 2565
(Online)"The Pharmacist's Role in the Management of MCI/dementia" บทบาทของเภสัชกรในการจัดการ อาการหลงลืม (MCI)/ภาวะสมองเสื่อม (dementia)
ถ่ายทอดสด
1.5 08 พ.ค. 2565
ภาษีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการให้บริการและการชดเชยเมื่อร้านยาเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช.
สมาคมเภสัชรกรมชุมชน (ประเทศไทย)
2 08 พ.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 2 ปี 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
28 09 พ.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2565 (แบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต้นสังกัด
16 09 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 Plus
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระปกเกล้า
4.25 09 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาในกลุ่มโรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร้านยา
12 10 พ.ค. 2565 - 11 พ.ค. 2565
(online) Pharmaceutical Water, Steam and Process Gases as per new EU GMP Annex 1- 2022
ZOOM Application
2 10 พ.ค. 2565
Current Situation on Prescription of Carbapenems in Thailand
ออนไลน์
1 10 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
30 10 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Update antiepileptic drugs"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 11 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการ“DM & Tobacco Control” ภายใต้โครงการจัดประชุมวิชาการ “NCD & Tobacco Control: Let’s make It happen”
ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
3.25 11 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน
ห้องเรียนออนไลน์ สภาเภสัชกรรม
30 11 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 3
ห้องอบรมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
17.5 14 พ.ค. 2565 - 28 พ.ค. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ โมดูล 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
30 16 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง: การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28 17 พ.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “Medication Management System in the 21st Century: Shining a Spotlight on Hospital Pharmacists”
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพ ร่วมกับระบบออนไลน์
13.75 18 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565
Show & share: การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชน
Online
10 19 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 19 พ.ค. 2565
(Online) Topical NSAIDs and Nephrotoxicity: Is There a Safer Option for Older Patients?
ถ่ายทอดสด
1 19 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022 “Global year for Translating Pain Knowledge to Practice"
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
8.5 20 พ.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 3/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 20 พ.ค. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แต้มสี เติมสวย ด้วยเคล็ดไม่ลับ กับเครื่องสำอาง DIY”
Online Meeting
4 21 พ.ค. 2565
(Online)"Pharmacy Counselling in COVID Pandemic "
ถ่ายทอดสด
1.5 21 พ.ค. 2565
โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับบทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
6 21 พ.ค. 2565
(online) การผลิตและประกันคุณภาพตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ
ZOOM application
2.5 21 พ.ค. 2565
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
4.75 21 พ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ประจำปี 2565
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา
2 22 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมพัฒนาอาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2565 SAP (Social and Administrative Pharmacy) Instructors Capacity Building Workshop: Learn To Unlearn
โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ Monkham Village Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 22 พ.ค. 2565 - 23 พ.ค. 2565
(Online)"Update Pharmacy Practice in drugstore"
ถ่ายทอดสด
2 22 พ.ค. 2565
ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 22 พ.ค. 2565
(online) Cell Therapy Manufacturing: Overview and GMP consideration
ZOOM application
2.5 24 พ.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 4 Renal Cell Carcinoma (RCC)
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 25 พ.ค. 2565
การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
3 25 พ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Good Pharmacovigilance Practice for Pharmaceutical Industry 2022
26.5 26 พ.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online seminar
2.5 26 พ.ค. 2565
โครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex
12 26 พ.ค. 2565 - 27 พ.ค. 2565
WARFARIN THE INTERESTING CASE STUDIES (EP.4)
Online
1.5 26 พ.ค. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ ๔ ครั้งที่ 1/2565
6 27 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค Module 1
Online learning
22.25 27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
Online learning
23 27 พ.ค. 2565 - 03 มิ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 4
การประชุมออนไลน์
14.5 28 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "Practical Point in Internal Medicine"
ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5.25 28 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 “Hemophilia Management for Pharmacists : Collaborating in a New Era to Optimize Outcome”
โรงแรม เซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ต แอนด์ สปา กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
5.5 28 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II : Hospital Acquired Infections
รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องส่ง PSUIC ม.สงขลานครินทร์
12.75 28 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
คำแนะนำด้านโภชนาการช่วงโควิด-19 สำหรับเภสัชกรร้านยา” ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 28 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม 901 ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
21 28 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง "Improving your knowledge in oncology pharmacy practice: Part1: Obesity and Its effect on cancer patients and Using GCSF is simple but not easy"
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 28 พ.ค. 2565
(Online)How to Deal with Non-Severe GERD: From Diagnosis to Treatment
ถ่ายทอดสด
1 29 พ.ค. 2565
(Online)การประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้ง ในร้านขายยา
ถ่ายทอดสด
1.5 29 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2565
ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
3 29 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
Online ผ่าน Zoom Meeting
22.25 29 พ.ค. 2565 - 05 มิ.ย. 2565
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ :Update on Acne and Seborrheic Dermatitis treatment for community pharmacist
Webinar
1.5 30 พ.ค. 2565
การประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System) รูปแบบ Online Conference
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 30 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
การประชุมวิชาการภาคบรรยายเพื่อการอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 30 พ.ค. 2565 - 07 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 17
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
6.75 30 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (รอบการอบรมที่ 2)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
28 01 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่”
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
5.25 01 มิ.ย. 2565
อบรมงานวิจัยเชิ่งคุณภาพ : ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
Online (Zoom)
3 02 มิ.ย. 2565
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
ออนไลน์
6 06 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 US-Thai Pharmacy Consortium
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
6.5 07 มิ.ย. 2565 - 09 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic abnormalities, ADR/DI management, PK/PD applications)
ออนไลน์
18 08 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 The Science of Successful Ageing: From Physiopharmacological Perspectives and Beyond
อบรมแบบแอนไลน์ (Zoom)
7.25 08 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "Antipsychotics : What you need to know? "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 08 มิ.ย. 2565
(online) Sanitary process valves & instruments in water/steam system
ZOOM Application
2 08 มิ.ย. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565
3 08 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง Optimizing cancer care; learn for our patients (Online)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
10 09 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 6
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom webinar
12 11 มิ.ย. 2565 - 18 มิ.ย. 2565
(Online)“Pharmacy Practice”
ถ่ายทอดสด
2 11 มิ.ย. 2565
The Challenge in Acne Management
online
1 11 มิ.ย. 2565
(Online)“Care the skin bring on your goal” ดูแลทุกปัญหาผิว เพื่อเป้าหมายผิวสวย รักษาสิว ฝ้า รอยดำ และรักษาแผล
ถ่ายทอดสด
1.5 12 มิ.ย. 2565
(Online)"Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality"
ถ่ายทอดสด
2 12 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Startup Pharmacist 2022 : Design you innovation & Startup
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ZOOM
6 12 มิ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 29/2565 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care)
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ และ ในรูปแบบออนไลน์
27 13 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
23.5 13 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2022: The New Horizon of Internal Medicine
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17 14 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Cannabis Health Products and Skin Problem Solutions”
รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
4.5 16 มิ.ย. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)
ณ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
12 16 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 16 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacy Expert การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้และหอบหืดที่ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านยา
Webinar
1 17 มิ.ย. 2565
(online) High temperature HEPA filter : application and integrity test as Per EU GMP - Annex1-2022
ZOOM Application
1.5 17 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20
ผ่านทางระบบออนไลน์
13.5 18 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565
(Online)“Advice & Management of dental pain for community pharmacy”
ถ่ายทอดสด
1.5 18 มิ.ย. 2565
แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 19 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Startup Pharmacist 2022 : Design you innovation & Startup
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ZOOM
4.75 19 มิ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาความเสี่ยงในระบบยาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
23 20 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2565 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการบันทึกข้อมูลบริการ
ประชุมออนไลน์
3 21 มิ.ย. 2565
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
14.5 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” (วันที่ 14 มิ.ย.65)
6.5 22 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 Theme “80 ปี: วิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years: of Medical Sciences and Networking for Sustainable Development)”
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live
12.5 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
งานประชุมวิชาการนานาชาติ 5Th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) หัวข้อ “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”
รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom
12.5 23 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 5 Hodgkin’s and Non-Hodgkin’s lymphoma
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 24 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง Pharmacopoeia: Practices & Regulations (Virtual meeting)
Virtual meeting - ZOOM
3.5 24 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Common disease in Drugstore (Diarrhea, IBS and Insomnia treatment) for Community Pharmacist
Webinar
3 25 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 10 “The Navigating treatment to Improving the Value of Oncology Care”
โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
5 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
(Online)หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยาสาหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
ถ่ายทอดสด
6 25 มิ.ย. 2565
T-RPG webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง FAQ in kidney pharmacotherapy part 1
ZOOM Webinar
2 25 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Metabolic Syndrome: A Couple of Fats and Options to Beat Them
Webinar
1.5 26 มิ.ย. 2565
“Omega-3: What’s an Update on Current Clinical Application & Clinical benefits of Combine Oral Contraceptive (COC) in real-life practices: Use of oral contraceptives in clinical practices for common female problems.”
ออนไลน์
1.5 26 มิ.ย. 2565
Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients และ แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
2 26 มิ.ย. 2565
คุณลักษณะเฉพาะและชีวสมมูล สำหรับการประเมิณคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา (Specification and Bioequivalent for drug quality assessment)
Pullman Bangkok King Power
5 26 มิ.ย. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2565
ผ่านานระบบออนไลน์ Zoom Webinar
14 29 มิ.ย. 2565 - 01 ก.ค. 2565
เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 1 - Pharmacy Course for Drugstore EP.1: New Insight Into Antihistamine Treatment & Advising Patients on Prevention and Management of Sport Pain in Pharmacy
online
2 29 มิ.ย. 2565
Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics
ออนไลน์
2 30 มิ.ย. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 22 มิ.ย. 65)
6 30 มิ.ย. 2565
โครงการอบรมสัมมนาการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
3 30 มิ.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Hand-Foot-Mouth Disease and Benefits of Mucoadhesive Mouth Spray
Webinar
1.5 02 ก.ค. 2565
โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
13.5 02 ก.ค. 2565 - 03 ก.ค. 2565
(online) Concept and Concern on Elemental impurities
ZOOM Application
1.5 05 ก.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "Oral anticoagulant drugs"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 06 ก.ค. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์
9.5 06 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565
(Online)"ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"
ถ่ายทอดสด
2 06 ก.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และความปวดในร้านยา
12 07 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565
Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession”
อบรมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)
10.25 07 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565
การศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.5 07 ก.ค. 2565 - 09 ก.ค. 2565
การแพทย์แม่นยำ: หลักการและการประยุกต์ใช้สำหรับเภสัชกร (Precision Medicine: Principle and application for pharmacists)
Webinar
8.5 08 ก.ค. 2565 - 09 ก.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P)” ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “หัวข้อปัจจุบันของเภสัชศาสตร์แม่นยำทางเภสัชกรรมปฏิบัติ”
ออนไลน์
6 09 ก.ค. 2565
(Online)“24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique”
ถ่ายทอดสด
2 09 ก.ค. 2565
(Online)"โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ใ้ห้ได้ผล"
ถ่ายทอดสด
1 10 ก.ค. 2565
(Online)"เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"
ถ่ายทอดสด
1 10 ก.ค. 2565
The 4D of Neurology& Psychiatry: Depression, Dyskinesia, Dementia & Delirium
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
2.5 10 ก.ค. 2565
การประชุมวิชาการการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 44 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
6 11 ก.ค. 2565 - 12 ก.ค. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การจัดทำ Graphical Abstract สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์”
(รูปแบบ on site workshop) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
8 11 ก.ค. 2565 - 12 ก.ค. 2565
(online) Environmental monitoring program in pharma
ZOOM Application
1.5 12 ก.ค. 2565
โครงการอบรม เรื่อง 10th Conference on Drug Quality “Elemental impurities: From Principle to Implementation”
10 18 ก.ค. 2565 - 19 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 1 ก.ค. 65)
5 19 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่่ 6 ก.ค. 65)
3 19 ก.ค. 2565
Review of oral anticoagulants in clinical practice
โรงพยาบาลตากสิน
1 19 ก.ค. 2565
การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
2 19 ก.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.75 20 ก.ค. 2565
(Online)“Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?”
ถ่ายทอดสด
3 20 ก.ค. 2565
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ การศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 และ ห้องปฏิบัติการชั้น 9 - 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12.5 20 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-bases Conference 2022 “Suandok the Series: EP1”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.25 21 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการเรื่อง กฏ ระเบียบ การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง
2 21 ก.ค. 2565
Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022
รูปแบบออนไลน์ (online)
11.25 21 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
เภสัชกรต้องรู้ ตอนที่ 2 - Pharmacy Course for Drugstore EP.2 : The Role of Bilastine in Urticaria &Skin Diseases & Advising Multimodal Pain Strategy for Sport Injury
Online
2 22 ก.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 6 CNS Cancer
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 22 ก.ค. 2565
การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565 : เรื่อง Regulatory Science Excellence for Quality Part Preparation
ZOOM Webinar
2.5 22 ก.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 22 ก.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 22 ก.ค. 2565
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ “Outcome-Based Education”
Online Seminar
2.5 23 ก.ค. 2565
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 - Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists.
โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
7.75 23 ก.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565
(Online)การรักษามะเร็งสมัยใหม่กับการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Modern Cancer Therapy with Precision Medicine for Pharmacist)
ถ่ายทอดสด
6 23 ก.ค. 2565
การสัมมนา "เมื่อกัญชาเสรี เภสัชกรจะต้องรับมืออย่างไร"
Zoom
2.5 24 ก.ค. 2565
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประสานเครือข่ายเฝ้าระวังด้านยาตลอดห่วงโซ่การกระจายยา
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทและสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
15.75 24 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly? และ Rationale use of oral bronchodilator for cough
ออนไลน์ zoom webinar
2 24 ก.ค. 2565
(Online)รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล
ถ่ายทอดสด
1 24 ก.ค. 2565
(Online)"เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"
ถ่ายทอดสด
1.5 24 ก.ค. 2565
CHULA-PHARMA-TALK เรื่อง Evusheld: The answer for those not responding to the covid vaccines.
Webinar
1.5 25 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Research in the VUCA World” งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA (ห้อง 1)
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุม online
6.5 25 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Research in the VUCA World” งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA (ห้อง 4)
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุม online
6.5 25 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
การพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
โรงแรม ฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง
16 25 ก.ค. 2565 - 26 ก.ค. 2565
(online) Preservative and taste masking for liquid formulation
ZOOM Application
2 27 ก.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 5
การประชุมออนไลน์
14.5 30 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์
30 30 ก.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565
Knee Osteoarthritis Solutions, Stepwise step by step
ออนไลน์
1 31 ก.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "Pitfalls of children”s prescribing"
โรงพยาบาลพุทธชินราช
1 03 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ และสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (SICMPH 2022)
ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่านทางระบบออนไลน์
11 03 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2022 (UBPHAR 2022): Update on chronic diseases and pharmacotherapy (Online)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.75 04 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13 เภสัชเคมีเพื่อคุณภาพยา : จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์ (Pharmaceutical Chemistry for Drug Quality : From Active Pharmaceutical Ingredients to Products)
ผ่านทางระบบออนไลน์
9.25 04 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565
Common Musculoskeletal Disorders : Basic Diagnosis and Management Approach
ออนไลน์ ระบบZoom
1 04 ส.ค. 2565
(Online)“Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing: Pharmaceutical Procurement Process”
ถ่ายทอดสด
2 05 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมทางสมุนไพร: สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงมือทำ
6 06 ส.ค. 2565
(Online)"Making Right Choices of Rhinitis Allergies and Superficial Fungal infection in Primary Care"
ถ่ายทอดสด
2 06 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update สถานการณ์ และ การใช้ยาใหม่ในผู้ป่วยโควิด 19
จัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์
2.5 06 ส.ค. 2565
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “เภสัชกรรมทันยุคกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2”
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร และการประชุมแบบออนไลน์
2 07 ส.ค. 2565
(Online)"การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย"
ถ่ายทอดสด
1 07 ส.ค. 2565
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยาขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดชัยภูมิ
ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิต จ.ชัยภูมิ
5 08 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4 08 ส.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 11 ส.ค. 2565
Antiviral Treatments for COVID-19 and its management
online
1 11 ส.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 เรื่อง MDCU congress 2022 “75th Anniversary: The Stories of Success”
10.5 17 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ: แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12.75 17 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 Empowering competency of pharmacotherapist in patient care
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 17 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
โครงการ การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
ห้องอบรมออนไลน์ (Zoom) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
13 18 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ณ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผ่านทางระบบออนไลน์
84.25 18 ส.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการเชื้อราทางการแพทย์ในวาระ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์
ผ่านระบบออนไลน์ Synchronous ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Asynchronous ผ่านวีดีโอในระบบ Facebook กลุ่มปิด
5 19 ส.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565
(Online)"SPCC (Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference) Integrated pharmacy services management: a system you can design"
ถ่ายทอดสด
10 19 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 7 Prostate Cancer
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 19 ส.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
30 20 ส.ค. 2565 - 17 ธ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม
7.5 21 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาวที่พบบ่อยในร้านยา Most common vaginal discharge in pharmacy community
โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่
2 21 ส.ค. 2565
บรรยายพิเศษในหัวข้อ PPls role in managing patients with acid-related diseases
โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น
1 21 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรเขตสุขภาพที่5 การใช้ยาต้านจุลชีพ ยาลดความดันโลหิตสูงและยารักษาภาวะโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม
ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรีและแบบออนไลน์)
5.75 23 ส.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar (virtual classroom)
2.5 23 ส.ค. 2565
โครงการอบรม “Data Driven Policy” กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
7 24 ส.ค. 2565
(online) Best Practice in Cleanroom Contamination Control
ZOOM Application
2 24 ส.ค. 2565
การประชุมอบรม การควบคุมคุณภาพยาแพทย์แผนไทย
6 24 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง The 4th Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
9.25 25 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 25 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ โมดูล 2 และ 3
18 25 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
การอบรมวิชาการ : Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ประจำปี 2565
โรงแรม ริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
5.5 25 ส.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Pharmacogenomics in Cardiology “The essentials for pharmacogenomics” ครั้งที่ 1 เรื่อง Understanding the principles of pharmacogenetics/pharmacogenomics
1 26 ส.ค. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 21 HIV/AIDS Workshop 2022 VIRTUAL CONFERENCE เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
7.5 27 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 “Pharmacotherapy for Geriatrics Care II: Brain age and other bodily 'ages': Implications for Pharmacological Management”
โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน โฮเทล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6 27 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Acute Migraine: Responses to Treatment Acute Migraine Headache การตอบสนองต่อการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลัน
Webinar
1.5 28 ส.ค. 2565
(Online)"Effective Management of Headaches"
ถ่ายทอดสด
1 28 ส.ค. 2565
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
ออนไลน์
1 28 ส.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤตสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18.25 29 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
21.25 30 ส.ค. 2565 - 05 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Update on Pain Management under ongoing Covid19 in Community Pharmacy.
Webinar
1 31 ส.ค. 2565
OC choice and matching in real-life practice
webinar
1 31 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 (จัดวันที่ 22/7/65)
6.5 31 ส.ค. 2565
(Online)"รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล"
ถ่ายทอดสด
1 04 ก.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Principal to practice in clinical pharmacy”
รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom
6 04 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565
ครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " If patient can’t tolerate ARV. How should we do?"
โรงพยาบาลพุทธชินราช
1 07 ก.ย. 2565
(online) Supplier Qualification
ZOOM Application
2 09 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการประจำปี 2565 : สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เรื่อง Regulatory Big Change in Global Health Authority, Industry, Professional and Technology
โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
4 09 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Knowing Long Covid-19 and How the Rapid Test Move Us Forward.
Webinar
1.5 10 ก.ย. 2565
(Online)The Derma Day (DD) – วันดีดี
ถ่ายทอดสด
3.5 10 ก.ย. 2565
Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 13 ก.ย. 2565 - 14 ก.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar (virtual classroom)
2.5 13 ก.ย. 2565
(Online)““แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการ ในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล”
ถ่ายทอดสด
1.5 14 ก.ย. 2565
How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?
ออนไลณ์ zoom webinar
1 14 ก.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ 2022 Integrated Pharmacotherapy “The Passion Driven Care” ครั้งที่ 1 Solid organ transplant (SOT) pharmacist; Overview of SOT and the challenge of optimizing care.
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
2 14 ก.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 8 Acute Myeloid Leukemia (AML)
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 16 ก.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 16 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง บทบาทเภสัชกรในการจัดการผู้ป่วยอาการหลงลืม-ภาวะสมองเสื่อม
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง บทบาทเภสัชกรในการจัดการผู้ป่วยอาการหลงลืม-ภาวะสมองเสื่อม
1.5 17 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 12 “New generation of biologic therapies: Understanding the development and potential of biologics across therapeutic areas”
โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่
5 17 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565
(Online)“Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH”
ถ่ายทอดสด
2 17 ก.ย. 2565
(Online)To beat common women's enemies with the right oral contraceptives
ถ่ายทอดสด
1.5 17 ก.ย. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการตรวจติดตามวัดระดับยา
รูปแบบ Hybrid
5 17 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการสมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาสุขภาพยอดฮิต! ของชีวิตคนเมือง
ณ.โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
3 18 ก.ย. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ควรรู้สำหรับเภสัชกรชุมชน”
ณ ห้องประชุม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2.5 18 ก.ย. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2565
โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
4 18 ก.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ "Basic cardiology "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 19 ก.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 20 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 13
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และ ZOOM Webinar
18 21 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 21 ก.ย. 2565
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
ออนไลน์ zoom webinar
1 21 ก.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Drug Use in Special Populations”
4.5 22 ก.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 22 ก.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 22 ก.ย. 2565
(Online)“Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”
ถ่ายทอดสด
1 22 ก.ย. 2565
การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทย
6 22 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 เรื่อง "An Odyssey to Human Rabies Zero Death"
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
9.5 22 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการ 71 ปี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Health & Care Cocktails”
ณ ห้องประชุมมเหสักข์ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6.25 23 ก.ย. 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Cardiac surgery/evidence base medicine "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 23 ก.ย. 2565
การอบรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”โดยเภสัชกรชุมชน
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
6 24 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Season Change: Time to manage upcoming respiratory disease in COVID - 19 endemic
Webinar
1.5 25 ก.ย. 2565
การประชุมวิสามัญ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประทศไทย) และ งานวันเภสัชกรโลกและสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2565
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
5 25 ก.ย. 2565
บอกลาปัญหาตกขาวและการดูแลกรดไหลย้อนในร้านขายยา
ระบบ ONLINE
2 27 ก.ย. 2565
(online) Outsource Qualification
ZOOM Application
2 27 ก.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ Pharmacogenomics in Cardiology : “The essentials for pharmacogenomics” ครั้งที่ 2 เรื่อง “Pharmacogenomics in Drug Allergy”
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
1 30 ก.ย. 2565
ประชุมวิชาการทางไกลชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย (3rd ACT MYCOLOGY)
ผ่านานระบบออนไลน์ Zoom Webinar
2.25 01 ต.ค. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร"
รร.เดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรี
10 01 ต.ค. 2565 - 02 ต.ค. 2565
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านระบบ Zoom Meeting
21.5 02 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565
Seminar for Pharmaceutical Industry XII
โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน จังหวัดสมุทรปราการ และอาคารเรียน มฉก.2 ชั้น 5
12 04 ต.ค. 2565 - 05 ต.ค. 2565
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom)
4.75 04 ต.ค. 2565
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่1 ครั้งที่2
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านทางออนไลน์ โดยระบบ Zoom
30 04 ต.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเภสัชกรรมและกลไกเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.5 05 ต.ค. 2565 - 06 ต.ค. 2565
(Online)“ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral problems in Thai People)”
ถ่ายทอดสด
1.5 05 ต.ค. 2565
การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)
Online Seminar
2 06 ต.ค. 2565
(Online)"Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy"
ถ่ายทอดสด
1 08 ต.ค. 2565
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
4 08 ต.ค. 2565
(Online)“Overcoming Winter Allergy and Pain”
ถ่ายทอดสด
2 09 ต.ค. 2565
(Online)“Dyspepsia and Constipation Management in Community Pharmacy”
ถ่ายทอดสด
1 09 ต.ค. 2565
ถอดบทเรียนคดีฟ้องร้องการฉีดยา Diclofenac" ข้อระวังและข้อควรปฎิบัติสำหรับเภสัชกรชุมชน
ออนไลน์ zoom webinar
2 09 ต.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
โรงแรม Grand Fortune Hotel, Rama 9
3 10 ต.ค. 2565
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 48 “Moving forward beyond a pandemic”
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
14.5 13 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน ..ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxants, Proton pump inhibitors
ออนไลน์ Zoom
2 16 ต.ค. 2565
งานประชุมหัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 9 Bladder Cancer
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 17 ต.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน
6.75 18 ต.ค. 2565
BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
12.25 18 ต.ค. 2565 - 21 ต.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
โรงแรม Grand Fortune Hotel, Rama 9
3 18 ต.ค. 2565
การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
12.25 19 ต.ค. 2565 - 21 ต.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 20 ต.ค. 2565
Pharma QC Sterility Testing
ZOOM Application
1.5 20 ต.ค. 2565
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ: อนาคตของการผลิตยา? (3D Printing technology: Future of pharmaceutical manufacturing?)
conference room1 hall 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
1 21 ต.ค. 2565
(Online)เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 1 (Anti-aging for Pharmacy - Module 1 )
ถ่ายทอดสด
12 22 ต.ค. 2565 - 12 พ.ย. 2565
Hygienic design for non sterile products
ZOOM Application
2 28 ต.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 1
On line
3 28 ต.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 13 “Understanding Psychopharmacology of Affective Disorders to Improve Treatment Outcomes in the Post pandermic Era”
โรงแรม แกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค อ.เบตง จ.ยะลา
4.5 29 ต.ค. 2565
(Online)"Recent Update on the Treatment of Constipation
ถ่ายทอดสด
1 29 ต.ค. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
โรงแรม Grand Fortune Hotel Bangkok และออนไลน์
4.5 30 ต.ค. 2565
Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
zoom webinar
1 30 ต.ค. 2565
Effective Managing Allergy and Pain in Drugstore
ออนไลน์
2 30 ต.ค. 2565
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) การดูแลและป้องกันปัญหารอยดำจากสิว (DERMATOLOGICAL ACNE DARK MARKS CORRECTION & PREVENTION)
Webinar
1 31 ต.ค. 2565
การอบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข” ครั้งที่ 17 หลักสูตรเบื้องต้น
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
8.25 31 ต.ค. 2565 - 01 พ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕
ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5 31 ต.ค. 2565 - 01 พ.ย. 2565
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring) รอบที่ 1
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 01 พ.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
30 01 พ.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566
การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชนวัตกรรมและบทบาทต่อสังคม” สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.)
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
2.5 02 พ.ย. 2565
การอบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข” ครั้งที่ 17 หลักสูตรปฏิบัติการ
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
11.25 02 พ.ย. 2565 - 04 พ.ย. 2565
งานอบรม 2022 Integrated Pharmacotherapy “The Passion Driven Care” ครั้งที่ 2 “ Reversing Anticoagulation and Peri-Operative Management”
รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
2 03 พ.ย. 2565
(Online)"Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality"
ถ่ายทอดสด
2 05 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาอย่างปลอดภัย: อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ Medication Safety: The Preventable Adverse Drug Reactions
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
5.5 06 พ.ย. 2565
(Online)"Pharmacy Practice Update"
ถ่ายทอดสด
2.5 06 พ.ย. 2565
แพ้ยาข้ามกัน ..ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity : Beta-lactams และ Cross Reactivity : Quinolones and Sulfonamides
Zoom webinar
2 06 พ.ย. 2565
(Online)“Denture care advices in community pharmacists”
ถ่ายทอดสด
1 09 พ.ย. 2565
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์
4 09 พ.ย. 2565
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง "Disruptive Innovation in Cancer Care"
ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย
10 10 พ.ย. 2565 - 11 พ.ย. 2565
งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022: Essential Knowledge for Kidney Disease Management
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
12.75 10 พ.ย. 2565 - 11 พ.ย. 2565
บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้เภสัชกรช่วย
Virtual meeting (Zoom meeting)
2 12 พ.ย. 2565
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”
ผ่านระบบออนไลน์
6 12 พ.ย. 2565
(Online)“การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม”
ถ่ายทอดสด
1 13 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ " Beginning of The Next Normal : ก้าวสู่ชีวิตปกติ "
ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธขินราช พิษณุโลก (ห้องสร้อยระย้า)
2.5 16 พ.ย. 2565 - 18 พ.ย. 2565
How Pharma packaging materials impact your product quality
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 16 พ.ย. 2565 - 17 พ.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ 2022 Integrated Pharmacotherapy “The Passion Driven Care” ครั้งที่ 3 “Update Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021”
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
2 16 พ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 17 พ.ย. 2565
งานประชุมหัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 10 Lung Cancer
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
3 17 พ.ย. 2565
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2565 "103 ปี โรงพยาบาลชลบุรี “ทิศทางโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขสู่ Smart Healthcare, Innovation and Research for Smart Hospital"
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลชลบุรี
4.5 17 พ.ย. 2565 - 18 พ.ย. 2565
Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
ออนไลน์ zoom
1 18 พ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2565
Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
5 18 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 03/2565
ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ตึก 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดนครสวรรค์
4 19 พ.ย. 2565
การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fifth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference
ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
8.5 19 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางรักษาผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านยา
โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่
2 20 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการส่งสริมความรู้คู่ร้านขายยา เรื่อง “Update Hypertension and Diabetes guideline”
ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ ทาน่า
2 20 พ.ย. 2565
งานประชุมใหญ่ประจำปีชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2565
โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต
2 20 พ.ย. 2565
Matching Anti-androgen Contraceptives with Women’s Needs
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
3 20 พ.ย. 2565
(Online)"Synergistic Cares of Neuropathy"
ถ่ายทอดสด
2 20 พ.ย. 2565
Pharmacy Course for Drugstore EP.9: Supplement for anti - aging and wellness
ออนไลน์
2 20 พ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 1
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
24 21 พ.ย. 2565 - 25 พ.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ Pharmacogenomics in Cardiology : “The essentials for pharmacogenomics” ครั้งที่ 3 เรื่อง “Pharmacogenomics in Cardiology I (CYP2C19 & SLCO1B1”
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
1 22 พ.ย. 2565
Understanding the link between COPD and lung cancer – Advantage of early detection
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 23 พ.ย. 2565
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 2565
โรงแรมแรมแบรนท์ สุขุมวิท
5 23 พ.ย. 2565
โครงการอบรม เรื่อง 11th Conference on Drug Quality: “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Quality Requirement beyond Specification”
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
11 24 พ.ย. 2565 - 25 พ.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 1
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
8.75 24 พ.ย. 2565 - 25 พ.ย. 2565
Antibiotic Smart Use: “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ออนไลน์ zoom
1 24 พ.ย. 2565
โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรภาคกลาง ประจำปี 2565
โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
9 24 พ.ย. 2565 - 25 พ.ย. 2565
งานประชุม หัวข้อ 2022 Integrated Pharmacotherapy “The Passion Driven Care” ครั้งที่ 4 “Pharmacist - managed care for inpatients with anticoagulants : Case study and clinical decision making”
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
2 25 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / ZOOM Webinar (Hybrid)
5.25 25 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" Professional Practice Seminar 2566
ณ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 26 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการ One Day in Pain Medicine
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5.25 26 พ.ย. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 14 “Current Concept of Nutrition Supplements: Implications for Clinical Practice”
โรงแรมอัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่
5 26 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมไมด้า ถ.งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 26 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง ข้อเสื่อม โรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในร้านขายยา
Webinar
1.5 27 พ.ย. 2565
(Online) สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !!
ถ่ายทอดสด
1.5 27 พ.ย. 2565
(Online)Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients
ถ่ายทอดสด
1 27 พ.ย. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition)
ณ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
14.25 28 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร ประจำปี 2565
5 29 พ.ย. 2565
Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission
zoom webinar
2 29 พ.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
30 01 ธ.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
QSMI CENTENARY CONFERENCE
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ และประชุมออนไลน์
10.5 01 ธ.ค. 2565 - 02 ธ.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)
ณ โรงแรม WINTREE CITY RESORT จังหวัดเชียงใหม่
16 07 ธ.ค. 2565 - 09 ธ.ค. 2565
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.5 07 ธ.ค. 2565 - 09 ธ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 08 ธ.ค. 2565
Pharm SWU CPE Webinar “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”
อบรมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)
2 09 ธ.ค. 2565
ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 1/2566
ประชุมผ่านระบบออนไลน์
3 09 ธ.ค. 2565
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ TaWai for Health สำหรับเภสัชกรชุมชน
ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
1.5 11 ธ.ค. 2565
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer (NAPA2022) “Power of Personalized Health and Wellness”
โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 15 ธ.ค. 2565 - 17 ธ.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Bumrungrad Pharmacy Conference 2022 Colourful Vibes, Make Today Great
(รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team)
10 16 ธ.ค. 2565 - 17 ธ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 2
On line
3 16 ธ.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565
ประชุมวิชาการโรคลมชัก ครั้งที่ 35 เรื่อง ลมชักฉันรักเธอ (Vertual Meeting)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.25 17 ธ.ค. 2565
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 15 What Type of Evidence Will be Needed for Quality Drugs Selection in the Future?
โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต
4.5 17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565
(Online)"Better Food & Beyond Drug For Better Life"
ถ่ายทอดสด
1.5 17 ธ.ค. 2565
โรคกรดไหลย้อน ในร้านขายยา
โรงแรม บุรีศรีภูบูติกหาดใหญ่
1.25 18 ธ.ค. 2565
(Online)"Winter preparation for drug store"
ถ่ายทอดสด
2 18 ธ.ค. 2565
การประชุมวิชาการเรื่อง Point of Practice in Pediatric Pharmacotherapy
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
2 18 ธ.ค. 2565
งานประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแห่งประเทศไทย ปี 2565 Asthma and COPD Management Transformation in Post COVID Era.
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ
9.5 19 ธ.ค. 2565 - 20 ธ.ค. 2565
งานประชุม หัวข้อ Pharmacogenomics in Cardiology : “The essentials for pharmacogenomics” ครั้งที่ 4 เรื่อง “Pharmacogenomics in Cardiology II (CYP2C9 & VKORC1)”
การบรรยายผ่าน Microsoft Team
1 23 ธ.ค. 2565

» 550 รายการ