การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ปี พ.ศ. 2567 Short Course Training Certificate in Pharmacy (Infectious Diseases and Antimicrobial Agents) 2024
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
30 02 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเภสัชกรรม”
ออนไลน์
32 03 ม.ค. 2567 - 24 ก.พ. 2567
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 05 ม.ค. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต ในหัวข้อ "Toxicology principles and case studies"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 08 ม.ค. 2567
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”
ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
17.75 08 ม.ค. 2567 - 10 ม.ค. 2567
อบรมเรื่องประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ฺ GMP 420
โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
28.5 08 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567
ประชุมวิชาการ เรื่อง ล้วงลึกงานวิจัย เข้าใจการออกแบบการศึกษาและสถิติที่ใช้
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
14.25 10 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเภสัชกร (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
12 11 ม.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานเภสัชกรรม ด้วย “Bootstrap Framework” (Online)
ออนไลน์
8.25 11 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยพิษวิทยาเบื้องต้น” Basic Clinical toxicology for medical provider 2024
ณ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 25
7.75 11 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต "Glycemic control in critically ill patients "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 15 ม.ค. 2567
เรื่อง Asthmatic attack: first aid and control in drugstore การดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อรับมือการจับหืดเฉียบพลันและควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องในร้านยา
ประชุมออนไลน์ ผ่าน application Zoom
1.25 16 ม.ค. 2567
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2567 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2024
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
19.25 16 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) annual meeting” ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ (Pullman Bangkok Hotel G) สีลม กรุงเทพมหานคร
16.5 17 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 5)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 17 ม.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567
26th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
11.75 17 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 เรื่อง “Hot topic in pediatric nutrition 2024”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
8.75 18 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม: มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน Service plan สาขาโรคไต
อิมแพค เมืองทองธานี
4.5 18 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
7.5 18 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
(Online)“Bright Vision, Mindful of Tears”
ถ่ายทอดสด
1.5 20 ม.ค. 2567
Complementary Medicines Research Update & Application
ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 21 ม.ค. 2567
(Online)"New Approach of Common Cold management: One for multi symptoms"
ถ่ายทอดสด
1 21 ม.ค. 2567
EP1 : การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะไมเกรน
zoom webinar
3 21 ม.ค. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต ในหัวข้อ " Pharmacoeconomic methodologies in critical care (cost effectiveness/cost minimization) ** for JC proposes "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 22 ม.ค. 2567
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน
โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
15 23 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist
zoom Online
8 23 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567
การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ “New Dawn in Cardiovascular Disease”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
20.75 24 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567
การพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ
โรงแรม แกรนด์ ริชม่อน นนทบุรี
30 24 ม.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
13 24 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567
งานประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแห่งประเทศไทย ปี 2567 “Moving forward in Asthma & COPD management”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ สุขุมวิท 11
14 24 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567
What’s New in New Zoster Vaccination ?
MS team
1 24 ม.ค. 2567
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5
Online
10 25 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567
Highlights of the 34th Regional Congress of the ISBT
ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 25 ม.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา รุ่นที่ 3 (Certificate short course training program in hematology pharmaceutical care)
30 26 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2568
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ 3 (Certificate short course Training Program in Oncology Pharmaceutical Care)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หอผู้ป่วยอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 20A กรุงเทพมหานคร
30 26 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2568
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 27 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 24 “Medicine and the future of healthcare: reflecting on the past to forge ahead”
โรงแรมริชแมน รีสอร์ท โฮเทล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 27 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Tele-pharmacy: Present Status and Future Perspectives”
ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
4 28 ม.ค. 2567
EP 2 :: การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะ Medication Overuse Headache
zoom webinar
3 28 ม.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
27 29 ม.ค. 2567 - 02 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ : บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ โรงแรมรีเจ้น ชะอำ-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13.5 30 ม.ค. 2567 - 02 ก.พ. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ปี 2567)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 31 ม.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสร้างพลังระดับบุคคลเพื่อเสริมการตัดสินใจด้วยตนเอง เน้นความสามารถของบุคคลในด้านบวก (Self-empowerment) ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 31 ม.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
อบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
16 31 ม.ค. 2567 - 06 ก.พ. 2567
ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
3 31 ม.ค. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง Developing Pharmaceutical Services by Design Thinking, Service Innovation and Value Proposition Canvas ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 19 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 8 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2567
ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 5 ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
6 01 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ "Basic Cardiology"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 01 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวณทางเภสัชกรรม ปีที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
10.25 01 ก.พ. 2567 - 02 ก.พ. 2567
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 5
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
30 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง Creative Thinking: คิดได้ ทำได้ ไม่กลัว Pain point ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 02 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ประชุมทบทวนการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล เรื่อง Oral anticoagulant use: A Practical guide to common clinical challenges
Hybrid Meeting
2.75 02 ก.พ. 2567 - 09 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ ฺ"Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 02 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ " การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด (asthma) และปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 02 ก.พ. 2567
หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
16 02 ก.พ. 2567 - 04 ก.พ. 2567
(Online)“Uniqueness and Non-contraceptive Benefits of Biphasic OCs”
ถ่ายทอดสด
1 03 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการเรื่อง Geriatric Neuropsychiatric Disorders: Common Problems and Pharmacological Approach โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
zoom meeting
2 03 ก.พ. 2567
(Online)“Pharmacy Practice in Drug Store #2”
ถ่ายทอดสด
2 04 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 05 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part III "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 06 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ " การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะตับแข็ง (cirrhosis) "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 06 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการ เรื่อง Meta-Analysis From Scratch to Publication
โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
13.75 07 ก.พ. 2567 - 09 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiac surgery/evidence base medicine "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 07 ก.พ. 2567
The Future of Weight Care ทางเลือกใหม่ในการดูแลน้ำหนัก
zoom webinar
1.5 07 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) และการบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 09 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความท้าทายของสังคมปัจจุบันและทักษะสำคัญสำหรับเภสัชกร: Time to Upskill for Future Pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Online
5 09 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024: Update in internal medicine
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13.5 13 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567
อัพเดทเทรนด์การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยาและโภชนเภสัช (Nutraceuticals) ในร้านยา
โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
2.5 13 ก.พ. 2567
โครงการประชุมวิชาการโรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่อง Cardio GJ “LOVE at first sight”
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 5 อาคารกาญจนาบริพัฒน์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
4.25 14 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 “Good Basic to Advanced Medical Technology for All”
ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี (onsite) และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom (Hybrid Meeting)
6 15 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ " ระบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 15 ก.พ. 2567
โครงการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาล
ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
10.5 15 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์เภสัชกรพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง “clinical supervision”
งานประชุมทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom webinar
3 16 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน (community acquired pneumonia; CAP) และปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia; HAP)"
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 16 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 17 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2 18 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการเรื่อง The Truth of ACNE
โรงแรม สุโกศล พญาไท กรุงเทพ
5 18 ก.พ. 2567
Holistic treatment for acne
Online webinar
1.5 18 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 19 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte imbalance disorder) และภาวะไม่สมดุลของกรดด่างในเลือด (acid-base imbalance disorder)"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 20 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy) และภาวะฉุกเฉินในโรคลมชัก (status epilepticus)"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 20 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การประเมินการทำงานของไตและการปรับขนาดยา"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 20 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี (วันสถาปนาคณะฯ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 20 ก.พ. 2567
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Molecular Probes for Imaging Research Network on Advancements in Next-Generation Theranostics: Small Scaffold Proteins, Nanomaterials, Molecular Targets & Targeted Alpha-Therapy
ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom meeting
4.75 21 ก.พ. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (HA Insights Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
โรงแรม Amari Airport Don Muang กรุงเทพมหานคร
16.25 21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) และภาวะฉุกเฉินโรคความดันโลหิตสูง (hypertensive crisis)"
โรงพยาบบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 21 ก.พ. 2567
Stop Obesity, Preventing NCDs: The Move to New Ecosystem
ศูนย์การประชุม ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
7.25 21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น ๙ อาคารศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา
18.5 21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
ความก้าวหน้าของยาชีววัตถุในมิติของเภสัชวิทยาคลินิก และการบริบาลทางเภสัชกรรม
12 21 ก.พ. 2567 - 22 ก.พ. 2567
Let‘s talk about obesity: Driving change in men’s health
MS Team
1 21 ก.พ. 2567
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์เภสัชกรพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง “Community pharmacy supervision”
งานประชุมทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom webinar
3 23 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection; UTI)"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 23 ก.พ. 2567
(Online)Parkinson 101 and Practical use of COMT inhibitor
ถ่ายทอดสด
1 23 ก.พ. 2567
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
5 23 ก.พ. 2567
(Online)Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use
ถ่ายทอดสด
1 25 ก.พ. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ และการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ออนไลน์
4 25 ก.พ. 2567
โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรร้านยา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และระบบทางไกล Zoom
3 27 ก.พ. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Pediatric Malignancies
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 28 ก.พ. 2567
งานประชุมวิชาการ The 9th NCARO Infectious Disease Pharmacists 2024: Therapeutic Stewardship in Infectious Diseases: a Continuum of Clinical Pharmacy Expertise
ณ ห้องคอนเวนชั่นบี และซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
18 28 ก.พ. 2567 - 01 มี.ค. 2567
Stepwise approach in Allergic Rhinitis and Urticaria
MS team
1 28 ก.พ. 2567
(online) Introduction to biological products, regulatory requirements and currently registered biological products in Thailand
ZOOM Application
2 29 ก.พ. 2567
ทิศทาง COVID – 19 ในอนาคต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 29 ก.พ. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ เทคนิคการสังเคราะห์หลักฐานทางวิชาการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดการด้านยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 01 มี.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
การอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
Online และ Onsiteณ โฟร์วิงส์ สุขุมวิท26 กรุงเทพมหานคร
15 01 มี.ค. 2567 - 05 ก.พ. 2567
การประชุมและอบรมทางวิชาการ 35th TASP Annual Scientific Meeting 2024 เรื่อง "The multiverse of pain management"
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
9.5 01 มี.ค. 2567 - 02 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”
ณ โรงแรม วี กรุงเทพมหานคร
3.75 02 มี.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเภสัชกรรม”
16 02 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
2.5 03 มี.ค. 2567
(Online)Obesity Master Class: The future of weight care
ถ่ายทอดสด
2 03 มี.ค. 2567
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
14.5 04 มี.ค. 2567 - 05 มี.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases: Update & Practical 2024
โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
16.5 04 มี.ค. 2567 - 06 มี.ค. 2567
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2
จังหวัดตรัง
7.5 04 มี.ค. 2567 - 05 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP)
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17.75 06 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024: Best Practices in Advancing Pharmacy Education in the Next Decades
Rangsit University and Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Thailand
11.25 06 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7 Utilizing drug quality together with pharmaceutical care to optimize therapeutic outcomes 2024
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 06 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
การอบรมพัฒนาความรู้เรื่องยาเคมีบำบัด สำหรับเภสัชกร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
18 06 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”
ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์
3.75 09 มี.ค. 2567
(Online)Update Topical Skin Disease and Treatment and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar
ถ่ายทอดสด
2.5 09 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสําหรับเภสัชกรเรื่อง “Bilastine ยาแก้แพ้รุ่นใหม่และกลยุทธ์การจัดการอาการปวดในร้านยา”
โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
2 10 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ขมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
7 10 มี.ค. 2567
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ห้อง BHIRAJ HALL1 (BH1) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
4 10 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (human immunodeficiency virus infection; HIV) และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic infection; OI)
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
2 11 มี.ค. 2567
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายผู้ให้การรักษาโรคเบาหวานในจังหวัดชลบุรี
ตึกเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี
13 11 มี.ค. 2567 - 12 มี.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านโรคติดเชื้อ ด้าน Strengthen Antibiotic Stewardship Program (ASP) ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23.5 11 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน (diabetes mellitus) และภาวะฉุกเฉินในโรคเบาหวาน (hyperglycemic crisis)"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 12 มี.ค. 2567
How to implement a Cleaning Validation Lifecycle
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11.75 12 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Regulatory Science Forum 2024 Navigating Digital Health Product Development in Southeast Asia Amid Evolving FDA Regulations Under The Support From The Reinventing University: Drug Discovery & Development
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.25 12 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
18 12 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 18 Menopause Academic Conference 2024 เรื่อง “META-Menopause (Most Effective Tactical Advantage)”
ณ โรงแรม Radisson BLU กรุงเทพมหานคร
17 13 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ " การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury; AKI)"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 13 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการเรื่อง Short Course of Infectious Diseases 2024
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
15.75 13 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Research Design, Statistics and Evaluating Oncology Literature
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 14 มี.ค. 2567
การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะไมเกรน และ Medication Overuse Headache
zoom webinar
6 14 มี.ค. 2567
(Online)Common Cutaneous Fungal Infection for Pharmacist
ถ่ายทอดสด
1 15 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”
ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์
2.5 16 มี.ค. 2567
The future forward of Drug Information Service in pharmaceutical care
online
30 16 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริการเภสัชสนเทศ) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ณ ศูนย์ข้อมูลยา งานวิชาการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 16 มี.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567
โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
6.5 16 มี.ค. 2567
(Online)“Calcium and Vitamin D Supplements on Bone Health Benefits, Risks and Current Recommendation”
ถ่ายทอดสด
1 16 มี.ค. 2567
(Online)Functional GI Disordars: GERD and Dyspepsia
ถ่ายทอดสด
1 17 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วันวัณโรคโลกสากล ประจำปี 2567 (World TB day 2024)
ห้องประชุมเลขที่ 1209 ชั้น 12 โซนเอ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
4 18 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 18 มี.ค. 2567
บทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment)
โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์
18.75 18 มี.ค. 2567 - 21 มี.ค. 2567
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 39) 39th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS39)
ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร (โรงแรมอมารี ประตูน้ำ)
3 19 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง “การดูแลปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง พร้อมอัพเดตความรู้อาหารทางการแพทย์”
ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม
3 19 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ The Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center EID Conference 2024
ห้องประชุมเลขที่ 1209 ชั้น 12 โซนเอ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 19 มี.ค. 2567
Practical implementation of computerized system validation: step by step
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11 19 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
โครงการการบริหารการเงินและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดในรูปแบบ online
38 20 มี.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 20 มี.ค. 2567
Next Level Protection: High Dose Vaccination from Theory to Real-World Experience
MS Team
1 20 มี.ค. 2567
Crash Course for Clinical Translation of Advanced Therapeutic Medicinal Products
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
10 21 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (deep vein thrombosis; DVT) และลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE)"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 21 มี.ค. 2567
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานบริการเภสัชกรรมด้วย “Joomla” (Online)
ออนไลน์
8.25 21 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2567
8.75 21 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 2566 (ครั้งที่ 56) Theme : "Cardiovascular Horizons : Envisioning a Heart-Healthy Future for Thailand 2024"
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.75 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”
การประชุมรูปแบบออนไลน์
3.75 23 มี.ค. 2567
Optimizing Medication for Post-ACS: Practical Points for Pharmacists in Ambulatory Care
2.5 23 มี.ค. 2567
DED - MGD - OA; the Chronic Diseases; WIN and HOT
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
2.5 24 มี.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ,โรคหัวใจล้มเหลวเเรื้อรัง และโรคหัวใจเล้มเหลวเฉียบพลัน"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 26 มี.ค. 2567
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines in NCDs and Infection
ห้องประชุม ME10314 ตึกโรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 3 และรูปแบบออนไลน์
10.75 26 มี.ค. 2567 - 27 มี.ค. 2567
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
21.5 26 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
Challenges in influenza immunization
MS Team
1 27 มี.ค. 2567
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเพื่อการเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างเภสัชกรผู้ให้บริการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ (Pharmacist specialized in providing smoking cessation services)
ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์
4 27 มี.ค. 2567
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3
7.5 28 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
โครงการ Cosmeceutical Utilization: from Theory to Experience (CUTE) ครั้งที่ 1
โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
6 29 มี.ค. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Adult Sarcomas
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 29 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”
ณ โรงแรม วี กรุงเทพมหานคร
3.75 30 มี.ค. 2567
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านยาด้วยเครื่องมือคุณภาพที่โดนใจ
4.25 30 มี.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการแผนกโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 1 “Appropriate Use of Antimicrobial Agents: A Syndromic Approach”
ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4.5 30 มี.ค. 2567
(Online)หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้
ถ่ายทอดสด
1 30 มี.ค. 2567
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist ครั้งที่ 3
zoom webinar
8 31 มี.ค. 2567
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 01 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 4)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
30 01 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
30 01 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
2024 Hospital Formulary Drug Selection
ณ ห้อง conference B รูปแบบ Onsite โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
4 01 เม.ย. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia)"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 02 เม.ย. 2567
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2567
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
9.5 04 เม.ย. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ประชุมวิชาการประจำปี 2567 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2024 “Evolution of Multidisciplinary Care”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 04 เม.ย. 2567
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถาบันประสาทวิทยา และผ่านระบบออนไลน์
13 04 เม.ย. 2567 - 05 เม.ย. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ระดับพื้นที่ ปี 2567 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเภสัชกร
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
49.5 09 เม.ย. 2567 - 25 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 10 เม.ย. 2567
อบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 9
ผ่านระบบ LMS
7 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
อบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 9
ผ่านระบบ LMS
4 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
อบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 8
ผ่านระบบ LMS
4 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
อบรมหลักสูตร “HPV DNA Self sampling” รุ่นที่ 2
ผ่านระบบ LMS
2 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1
สถานที่ถ่ายทอดสด: Dusit Princess Srinakarin Hotel
6 19 เม.ย. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 7 เรื่อง Introduction to Business Model Canvas (BMC) ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 19 เม.ย. 2567 - 31 พ.ค. 2567
กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า(ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภสท.)
5 20 เม.ย. 2567
พิธีเปิดสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต และงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ตทาวน์
2 21 เม.ย. 2567
GI Expert Program
โรงแรมในกรุงเทพฯ
3 21 เม.ย. 2567
How to manage Allergy and Cough for Community Pharmacist
Online
1.5 21 เม.ย. 2567
Impurity Management in Pharmaceutical Processes
Ambassador Hotel Bangkok
4 24 เม.ย. 2567
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4
7.5 25 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 26 เม.ย. 2567
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
ณ ห้อง ศร.1201 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
16 27 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ด้านการตรวจสอบความถูกต้อง
สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
30 27 เม.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น และโรงแรมในต่างจังหวัด
30 01 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567
อบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 01 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1 01 พ.ค. 2567
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ปี พ.ศ. 2567 Short Course Training Certificate in Pharmacy (Infectious Diseases and Antimicrobial Agents) 2024
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
0 01 พ.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 8 เรื่อง Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 02 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส
online
11.5 02 พ.ค. 2567 - 03 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 02 พ.ค. 2567
การพัฒนาระบบยาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
10.25 02 พ.ค. 2567 - 03 พ.ค. 2567
Validation for Environmental Monitoring
บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 25/10 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
5.5 02 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 9 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM) ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 03 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
(Online)“Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”
ถ่ายทอดสด
1 03 พ.ค. 2567
ยาลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าสำหรับร้านขายยา และ ORS WORLD DAY
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
3 05 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1 07 พ.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง Pharmacist’s focus on parenteral nutrition: what’s new and what’s next
10 08 พ.ค. 2567 - 09 พ.ค. 2567
พรบ.เครื่องมือแพทย์ ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ และกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์วิจัยทางคลินิก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
5 09 พ.ค. 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 11 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
(Online)Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine
ถ่ายทอดสด
1 11 พ.ค. 2567
งานประชุมวิชาการ 3 ทศวรรษ เภสัช มฉก.
อาคารเรียนรวมชั้น 5 (HCU 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.5 12 พ.ค. 2567
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3 12 พ.ค. 2567
(Online)Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment
ถ่ายทอดสด
1 12 พ.ค. 2567
(Online)Real-world management of scarring using topical silicone gel
ถ่ายทอดสด
1 12 พ.ค. 2567
รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน
ห้อง Crowne 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ
2.5 12 พ.ค. 2567
การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยาและสุขภาพ (ร่วมกับโครงการอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 13 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
31 13 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024
โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
28.25 13 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 21/2567
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
22.75 14 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
Seminar for Pharmaceutical Industry XIII ในหัวข้อ GMP and Pharmaceutical Utilities Supply: GMP กับระบบสนับสนุนในอุตสาหกรรมการผลิตยา
อาคารเรียนรวมชั้น 5 (HCU 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.5 14 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
(Online) Vaccine Manufacturing Process Validation and Blood Product - Plasma Derived Medicinal Products (PDMPs)
ZOOM Application
2 14 พ.ค. 2567
โครงการ Short Course Training Workshop เรื่อง Forecasting and Inventory Management for Pharmacists
Grand Richmond Hotel จังหวัดนนทบุรี
20 15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง Bridging the Gap: Innovation and Translations in Pharmacology
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
9.75 15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 15 พ.ค. 2567
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง "The Hospital Pharmacist of the Future: Specialization in Pharmacy Practice"
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
14.5 15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Acute Leukemias (AML, ALL)
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 16 พ.ค. 2567
โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
6 17 พ.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการ “Complementary Medicines Education”
Onsite: โรงแรม Pullman Bangkok King Power/ Online Seminar (virtual classroom)
2.5 17 พ.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 3/2567
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 17 พ.ค. 2567
งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตครั้งที่ 2/2567
โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต
4.75 19 พ.ค. 2567
(Online)"Pharmacy Forum 2024: New Update in Pharmaceutical Care for Community Pharmacist"
ถ่ายทอดสด
2 19 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1.5 21 พ.ค. 2567
อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ (การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 22 พ.ค. 2567 - 23 ส.ค. 2567
โครงการอบรม Health Products Regulation and Registration in Thailand: Landscape, Groundwork, and Challenges
โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
11.25 23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Clinical Trial Management and Monitoring Master Class 2024
คณะแพทยศาสตร์ มช.
8.75 23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : Smart Kidney (เรารักไต)
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
7 23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
Embarking on Digital Transformation: Practical and effective MES implementation and essential guide to CSV
Ambassador Hotel Bangkok SuKhumvit 11 Bangkok
4 23 พ.ค. 2567
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เรื่องยาและสารเสพติด: ยาเมทาโดน
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
11 23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ “โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
3 24 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25 “Ensuring Quality: A Deep Dive into Pharmaceutical Injectable Products”
โรงแรมซีซี รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
5.25 25 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
(Online)Clinical applications of Thiamidol
ถ่ายทอดสด
1 25 พ.ค. 2567
โครงการ CPA Pharmacy Business Bootcamp รุ่นที่ 1
ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง
3 25 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการเรื่อง Gastrointestinal Disease for Pharmacy Practice โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom webinar)
2 25 พ.ค. 2567
Brain Challenge : The Potential of Carnosine
อาคาร ภิรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา
1 26 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ เรื่อง Progesterone only pills: The comprehensive benefits beyond postpartum contraception
ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา
1 26 พ.ค. 2567
สัมมนาวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ปี 2567 หลักการใช้ยาในผู้สูงยาอายุ (Principles of Geriatric Drug Therapy) 
Online (Zoom meeting)
3 26 พ.ค. 2567
โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการควบคุมคุณภาพยาในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ: Module ที่ 1: Principle of quality system, quality management and control strategy for biological products
Rembrandt Hotel & Suites
24.5 27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
การพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (รุ่นที่ 1)
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6 27 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1.5 27 พ.ค. 2567
การอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพรอย่างไร...ให้มีคุณภาพ”
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5 28 พ.ค. 2567
การพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (รุ่นที่ 2)
ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6 28 พ.ค. 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (Hybrid Meeting)
16 29 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
Azole Therapy for Vaginal Candidiasis
MS team
1 29 พ.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2020-NU-CC 2024) " Heart failure 2024: The Continuity of Care "
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
9 30 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice (CAPP)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 30 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการนาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS): The Future of Health Science : Integrating AI, Big Data, and Inclusive Education for Universal Well-being
ณ อาคารศูนย์ฝึกทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.75 30 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5
7.5 30 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีที่ 1 (Certificate short course training program in pharmaceutical care
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2568
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขามะเร็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลวารินชำราบ
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่้ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
30 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
(Hybrid)“Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง”
(Hybrid)
1 02 มิ.ย. 2567
ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Making
โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่
18.5 05 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Evidence-based Practice: A Case Study Approach
online
16.5 05 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 Medical Sciences Innovations : From Lab to Life
ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
14 05 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22
โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และแบบ online ผ่านระบบ WebEx
13.25 06 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567
โครงการการประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ความก้าวหน้าด้านสมุนไพรชะลอวัยป้องกันโรคเรื้อรัง Recent trends in Anti-Ageing and Preventive Herbal Medicines
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
8.5 06 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Risk management plan (RMP): What, Why, and How?
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.5 07 มิ.ย. 2567
การจัดอบรมเรื่อง การเลือกใช้ยาสมุนไพรในร้านขายยาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)
5 08 มิ.ย. 2567
แนวทางการรักษาท้องผูก & ท้องเสีย สำหรับร้านขายยา
Crowne 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค
1.5 09 มิ.ย. 2567
เภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์เฉพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็ง มุ่งเน้นการประเมินผู้ป่วย และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ (Pharmacogenomics and Personalized Medicine in Cancer Patients: Focusing on Patient Assessment and ADR Management)
Online Zoommeeting
3 09 มิ.ย. 2567
(online) Reach HIGH STANDARDS on the determination of Extractables & Leachable (E&L)
ZOOM Aplication
1.5 10 มิ.ย. 2567
ประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
16.75 12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 4th ASEAN PharmNET 2024 Conference
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
10.75 12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Gynecologic Malignancies (Endometrial, Ovarian and Cervical cancers)
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 14 มิ.ย. 2567
(Online) "แนวทางการรักษาอาการท้องผูกที่ดื้อต่อการรักษา"
ถ่ายทอดสด
1 15 มิ.ย. 2567
(Online)หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้
ถ่ายทอดสด
1 15 มิ.ย. 2567
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Food Allergy & Urticaria Hacks in Drugstores แพ้อาหารและลมพิษ รับมืออย่างไรในร้านยา”
ประชุมออนไลน์ผ่าน application Zoom
1.5 17 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1.5 19 มิ.ย. 2567
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2567 หัวข้อ : “Drugs Therapy for Common Illnesses and Medical Nutrition Therapy in Community Pharmacy”
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
6 20 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
รูปแบบออนไลน์
1.5 21 มิ.ย. 2567
Pharmacy SWU: Scientific Meeting 2024 - Recent advances in neurological disorders
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบ online (ผ่านระบบ zoom)
6 22 มิ.ย. 2567
การประยุกต์ใช้ Nutraceutical สำหรับเภสัชกรร้านยา
MC Café & Restaurant อ.เมือง จ.สตูล
1.5 23 มิ.ย. 2567
โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการแก้ไขข้อบกพร่อง
โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม (On-site) และผ่านโปรแกรม zoom (On-line)
12 24 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2024
ผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
20.75 26 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
The 10th Siam University Pharmacy Conference 2024 (SiP2024): Common Pitfalls in Ambulatory Care Practice
ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
10.75 27 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ “โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
3 28 มิ.ย. 2567
โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)
การอบรมเป็นแบบบรรยายโดยในรูปแบบออนไลน์ WebEx
15 01 ก.ค. 2567 - 02 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ
ณ ห้องประชุมแผน สิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
16 03 ก.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 1-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี
12 03 ก.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567
โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)
การอบรมเป็นแบบบรรยายโดยในรูปแบบออนไลน์ WebEx
6 03 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 04 ก.ค. 2567
โครงการอบรม Analytical Method Validation for Pharmaceuticals : Principle and Practice
ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และ ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 05 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 1 วันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2567
ห้อง conference ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
16 06 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024)
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
18 10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการภาควิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 15 Quality Matter: Insight pharmacopeia and pharmaceutical impurity
โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
11 11 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง Chronic Leukemias (CLL, CML)
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 11 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี2567 “ บทบาทเภสัชกรกับการทำงานยุค Digital Transformation 2567”
ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
5 11 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
การประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2024
ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
8 11 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
The future forward of Drug Information Service in pharmaceutical care
ออนไลน์
30 13 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริการเภสัชสนเทศ)
ศูนย์ข้อมูลยา งานวิชาการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 13 ก.ค. 2567 - 01 พ.ย. 2567
โครงการ 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) "ก้าวสู่ความเป็นเลิศงานด้านบริบาลเภสัชกรรม :ยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน"
ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง
3 14 ก.ค. 2567
(Online)แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 14 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 19 ก.ค. 2567
โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อหลัก “Patient – Centered Care and Seamless Pharmacists”
โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา
6.75 20 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2024 for Beginner" (Online)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 24 ก.ค. 2567
ก้าวทันเครื่องสำอาง 4: Impact of cosmetic sustainability and new era of active ingredients
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
9.5 25 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ “โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
3 26 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2024 for Beginner" (Onsite)
โรงแรม THE TWIN TOWERS HOTEL กรุงเทพมหานคร
13 31 ก.ค. 2567 - 02 ส.ค. 2567
โครงการประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต ประจำปี 2567 “The 6th Thailand Hospital Compounding Pharmacy Annual Meeting 2024” “Future skill for digitalization of work for compounding pharmacist”
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 01 ส.ค. 2567 - 02 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 08 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ Siriraj Pharmacy Conference 2024 (SiPC 2024) “The Ascendant Leadership in Hospital Pharmacy”
อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10.25 14 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567
(Online)แนวทางการรักษาท้องผูกเรื้อรัง
ถ่ายทอดสด
1 17 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
โรงแรม Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre
2 18 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2024 Optimizing Medication Safety: From Evidence-Based Medicine to Pharmacy Practice
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
15 21 ส.ค. 2567 - 23 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 22 ส.ค. 2567
2024 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series, Episode II” เรื่อง HEAD, NECK, THYROID AND ADULT CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) MALIGNANCIES
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
3 28 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
1 29 ส.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 20 ก.ย. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีที่ 1 (Certificate short course training program in pharmaceutical care in stroke patients)
ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 01 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวปีที่ 1 (Certificate short course training program in pharmaceutical care of Patient with Heart Failure)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ชั้น 12 อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาฯ
30 01 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2568
เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีไมเซล่าในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์(webinar)
1.5 17 ต.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2567
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 15 พ.ย. 2567
การประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 The 1st International Conference in Pharmaceutics and Cosmetics (ICPCos)
ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
7 18 พ.ย. 2567 - 19 พ.ย. 2567
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 2 วันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2567
ห้อง conference ชั้น 21 อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
16 23 พ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567

» 340 รายการ