การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการให้บริการเภสัชกรร้านยา รูปแบบใหม่
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการให้บริการเภสัชกรร้านยา รูปแบบใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-009-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 2 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 04 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในร้านยาในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม สนับสนุนเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน และเป็นแหล่งฝึกงานวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมชุมชนสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จากแนวคิดข้างต้น ร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดบริการวิชาการให้กับผู้บุคลากรผู้ให้บริการด้านยาในชุมชน ในลักษณะของการประชุมวิชาการเรื่องโรคและการใช้ยาในชุมชน ทั้งนี้งานบริการวิชาการ ถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนาเภสัชกรในชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้และร่วมดูแลปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในชุมชนพร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดเครือข่ายเภสัชกรในพื้นที่ในการพัฒนาบทบาทวิชาชีพต่อไปเพื่อเภสัชกรชุมชนที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ในปี 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ได้สนับสนุนร้านยาเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีสภาเภสัชกรรมสนับสนุนการทำงานของเภสัชกรร้านยาในการพัฒนางานบริการเภสัชกรร้านยารูปแบบใหม่ ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย บริการลดแออัดโรงพยาบาลร้านยาที่ร้านยา Model 3 บริการ Telepharmacy นอกจากนี้ในพื่นที่จังหวัดพิษณุโลกยังมีบริการ Strong NCDs ซึ่งเป็นเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกันระหว่างร้านยาซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนกับคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช เภสัชกรชุมชนจึงต้องพัฒนาบทบาทเพื่อพัฒนาบริการให้สอดล้องกับรูปแบบของร้านยา ซุึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิดความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ชุมชน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพค้อไป
วัตถุประสงค์
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวมนการดูแลผู้รับบริการร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา บริการ สปสช
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทื่ สถานปฏิบ้ติการเภสัชกรรรมชุมชน โทร.055-302093