การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital: The journey of success”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital: The journey of success”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-015-04-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 05 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลราชวิถี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกสายงานที่สนใจเข้าร่วมประชุม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา ทั้งในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งระบบสาธารณสุข ซึ่ง Digital disruption ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีของการดูแลรักษาสุขภาพทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ เภสัชกรเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น จะทำอย่างไรเพื่อให้เภสัชกรสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart Pharmacists ในยุค Digital transformation และสามารถดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและเกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
การประชุมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรทราบทิศทางและบทบาทในอนาคตตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายสำคัญด้านยาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็น Digital Pharmacy ซึ่งต้องมีการสร้าง Smart Pharmacists นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เครือข่าย และการสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยผ่านการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ซึ่งเข้ามามีบทบาทและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. ปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart Pharmacists ในยุค Digital Transformation
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผ่านการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) เพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี https://www.rajavithi.go.th/rj/72ndanniversary/2023/01/06/register/