การประชุมวิชาการ
การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย
ชื่อการประชุม การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-007-04-2566
สถานที่จัดการประชุม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่จัดการประชุม 25 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สถาบันการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพร/โรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนั้น โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาจากสมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาจากสมุนไพรที่ผลิตในประเทศแก่ผู้สั่งยาและประชาชน แผนงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การนำไปใช้ในระบบสุขภาพเพื่อเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำและเผยแพร่ตำรามาตรฐานยาแผนไทย พ.ศ.2566 (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2020, 2nd Edition) สำหรับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของยาแผนไทย และตำราการควบคุมคุณภาพยาแผนไทย สำหรับเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย ดังนั้น สถาบันการแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย จึงได้ดำเนินการจัดประชุมอบรม “การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพร/ยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ โรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร ในด้านการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย โดยการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร ในด้านการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย
คำสำคัญ