การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 27 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์,นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) ข้อมูลจาก GLOBOCAN พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง 190,636 คน จากประชากรไทยทั้งหมด 69,893,363 คน การรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้แก่ สาเหตุ พยาธิวิทยา การวินิจฉัย การประเมินระยะของโรค การตรวจคัดกรองโรค แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งทั้งด้านกลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยา ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ ข้อมูลเภสัชพลศาสตร์ ข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและอาการข้างเคียงของยา
แม้ว่ายาเคมีบำบัดมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งโดยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง การป้องกันและการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาทั้งจากยาเคมีบำบัดและยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review เพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยจากการรักษาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication)
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง
คำสำคัญ
Cancer pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
Online