การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
วันที่จัดการประชุม 08 -10 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้เรียนรู้เรื่องการประเมินความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้ยา ซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซ้ำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
Advance ADR ,การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ,Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org