การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2567 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2024
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2567 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2024
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
วันที่จัดการประชุม 16 -18 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลด้านการผสมยาเคมีบำบัด ที่ต้องประกอบด้วยเทคนิคสำคัญ 2 ประการคือ เทคนิคปลอดเชื้อ และเทคนิคปลอดภัย เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพโดยไม่เกิดอันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และ สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มเภสัชกร สาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ในการนี้ กลุ่ม GTAPP ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน และให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับนโยบายของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้” (Cancer Anywhere) ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ระบาด สมาคมฯ ได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการเหลือ 3 วัน และจัดการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก (ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 30 วันทำการ) ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567 รวม 8 ผลัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2. เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัดที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานของงานผสมยาเคมีบำบัด และ ความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดที่ผสมขึ้น
3. เพื่อให้การฝึกฝนเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก
คำสำคัญ
GTAPP, Cytotoxic Intravenous Admixture, เคมีบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org