การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ : บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ : บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมรีเจ้น ชะอำ-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดการประชุม 30 ม.ค. 2567 - 02 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมจึงจัดทำแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง โดยเชื่อมโยงบริการ ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน จะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ Service plan สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum มาแล้ว ๑๔ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา จากผลการประเมินการประชุมฯ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจ ให้ก้าวหน้า ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สำนักบริหารการสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประชุมวิชาการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล วันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน (The Regent Cha-am Beach Resort) จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรม ผลงานContinuous Quality Improvement (CQI) หรือ ผลงานที่เป็น Best practice
๒.๒ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในเครือข่ายโรคหัวใจ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
๒.๔ สร้างกัลยาณมิตรของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ
Cardiac Network, Service plan, Cardiac Patients, Heart Failure
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม