การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 5
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-02-2567
สถานที่จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วันที่จัดการประชุม 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักฐานทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านทาง QR Code ในเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพินญา พิศสะอาด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โทร 02-442-2500 ต่อ 59490, 59143, 59144 หรือที่อีเมล supinya.777@gmail.com