การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-006-05-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (Hybrid Meeting)
วันที่จัดการประชุม 29 -31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่เน้นการนำความรู้และวิชาการทาง ด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริบาลทาง เภสัชกรรม และนำแนวทางและการจัดการใหม่ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงแนวทางปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาสูงสุดในผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในปัจจุบัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรการสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางการรักษาในโรคสำคัญต่าง ๆ
2. สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
เภสัชกรรมคลินิก
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://webs.pharmacy.cmu.ac.th/cpeconference