การประชุมวิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 6
ชื่อการประชุม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 6
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-005-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น และโรงแรมในต่างจังหวัด
วันที่จัดการประชุม 01 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน มีประสบการณ์ในการทำงานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและการดำเนินงานในระบบสุขภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับตำแหน่งหัวหน้างานและตำแหน่งด้านการบริหารในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ การจัดการการเงิน การคลังสาธารณสุข ภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดทำโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในสถานการณ์จริงของหน่วยงานตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริบท และระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิชาการต่อไป
คำสำคัญ
การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล, อบรมระยะสั้น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
Online