การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง Creative Thinking: คิดได้ ทำได้ ไม่กลัว Pain point ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง Creative Thinking: คิดได้ ทำได้ ไม่กลัว Pain point ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-008-02-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลาง Disruptive Technology และภาวะวิกฤติ Covid-19 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างไร้ข้อจำกัด การปรับเปลี่ยนการทำงานของเภสัชกร และทีมสุขภาพเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กร วิชาชีพ และสังคม ได้อย่างก้าวกระโดด
หนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ด้านสุขภาพ คือผู้ป่วย ซึ่งมีความต้องการนวัตกรรมในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุณภาพ และการดูแลด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวอย่างบริการที่มีในปัจจุบัน เช่น พฤติกรรมการซื้อออนไลน์ การให้ความสำคัญในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ เป็นต้น
ทำอย่างไร ที่จะทำให้การสร้างนวัตกรรมฝังอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานของเภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานสุขภาพทุกคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้ป่วยและทีมสุขภาพ อย่างทันท่วงที
Intrapreneurship เป็นหนึ่งในทักษะอนาคตที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ในทีมสุขภาพ กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อน สามารถจัดหาทรัพยากร เผยแพร่แนวคิดใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งมอบบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้ป่วยและทีมสุขภาพ อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อน สามารถจัดหาทรัพยากร เผยแพร่แนวคิดใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งมอบบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คำสำคัญ
Intrapreneurship, Pharmacist,Creative Thinking
วิธีสมัครการประชุม
Online