การประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5
ชื่อการประชุม ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 25 -26 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรของอาจารย์ผู้สอนและมีงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สมควรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปยังผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านสมุนไพรเฉพาะเรื่องแบบสำเร็จรูปไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องการองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งในระดับที่ต้องเข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หรืองานวิจัยใหม่ๆ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นการเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ประชาชนทั่วไปรู้จักในวงกว้างมากขึ้น
คำสำคัญ
สมุนไพร การแพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
ศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1953&fbclid=IwAR1FhcLIp0YEhE8mJlnWIEY38Coi_7A42XXTtWEl4Z401czk4ASPHSJaxUI