การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเภสัชกรรม”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเภสัชกรรม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 03 ม.ค. 2567 - 24 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรจากหน่วยงานบริการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ บริษัทยา รวมถึงหน่วยอื่น ๆ ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 32 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการงานด้านเภสัชกรรม ประกอบด้วยแนวคิดของงานบริการ กลยุทธ์ของการบริการทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งงานบริการต่าง ๆ นั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล การฝึกอบรมนี้จะให้ความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล การออกแบบตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล และภาษาเอสคิวแอล (SQL) สำหรับสร้างฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสารสนเทศในฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นนี้เป็นแนวทางการส่งเสริมสถาบันหลักและสถาบันสมทบในการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารเภสัชกิจต่อไป โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันหลักในการจัดโครงการประชุมนี้ การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ให้บริการงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เภสัชกรชุมชน เภสัชกรในอุตสาหกรรมยา และเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สามารถนำแนวคิดหรือทักษะด้านพัฒนาและจัดการข้อมูลที่ได้จากการบรรยายและปฏิบัติการ และปฏิบัติการวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนางานด้านเภสัชกรรมและสุขภาพในหน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
2. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ/วิจัยต่าง ๆ ด้านเภสัชกรรมและสุขภาพ
3. สามารถนำความรู้และทักษะเพื่อใช้ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th/dis