การประชุมวิชาการ
การพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ
ชื่อการประชุม การพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-003-01-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แกรนด์ ริชม่อน นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 24 ม.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพและสาธารณสุข ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านยา มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการทำงานให้บริการกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทางบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาด้านยา งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานด้านบริหารทางเภสัชกรรม และงานทางเภสัชกรรมด้านอื่นๆ เภสัชกรจำเป็นจะต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย และเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและระบบสุขภาพ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการต้องการความจำเพาะกับสถานการณ์งานประจำมากขึ้น เภสัชกรจะให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ คงไม่เพียงพออีกต่อไป การพัฒนางานประจำจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ อย่างมีความจำเพาะกับสถานการณ์มากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรจึงต้องมีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนางานวิจัยบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลุ่มที่มารับบริการ สามารถเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามจากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่สนใจที่พบจากการปฎิบัติงานประจำ ขัดเกลาคำถามและประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกกระบวนการวิธีวิจัยที่นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นคว้าคำตอบ จนนำไปสู่การพัฒนางานทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ โดยสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์จึงได้จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจขึ้น ทั้งรูปแบบการประชุมวิชาการภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ เพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดการพัฒนางานบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน การออกแบบการวิจัย ลักษณะข้อมูลและการใช้ข้อมูลงานประจำ การออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ตัวอย่างการพัฒนางานจากงานประจำ การขอรับรองจริยธรรมงานวิจัย จนถึงการเขียนและเผยแพร่บทความวิจัย โดยหวังให้เภสัชกรสามารถพัฒนางานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ