การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Regulatory Science Forum 2024 Navigating Digital Health Product Development in Southeast Asia Amid Evolving FDA Regulations Under The Support From The Reinventing University: Drug Discovery & Development
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติ International Regulatory Science Forum 2024 Navigating Digital Health Product Development in Southeast Asia Amid Evolving FDA Regulations Under The Support From The Reinventing University: Drug Discovery & Development
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 12 -15 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดิจิทัล, นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Thailand 4.0, launched in 2016, is a comprehensive 20-year master plan designed to facilitate Thailand's transition into the Industry 4.0 era. This endeavor encompasses various sectors, with a particular focus on the medical sector. It is driven by the concerted efforts of two influential government initiatives. “Innovation Thailand” is spearheaded by National Innovation Agency (NIA). Its primary objective is to position Thailand among the top 30 nations on the Global Innovation Index by 2030. The "Thai Innovation List" was initiated by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA).” This program highlights and supports Thai entrepreneurs who have harnessed research and innovation from higher education institutions and research institutes. Its overarching aim is to reduce healthcare costs by promoting the domestic production of medical products within Thailand.
Nevertheless, the manufacturing of digital health products and technologies (e.g. smart devices, medical devices, medical artificial intelligence, etc) demands rigorous scrutiny from regulatory authorities, including the Thai FDA and other regulatory agencies. This stringent oversight is essential to ensure the safety and efficacy of these medical products. In this regard, Mahidol University's Regulatory Science Program holds a unique position as the sole program of its kind not just in Thailand but across the entire ASEAN region. It assumes a distinctive and vital role in this field.
This international conference will unite three esteemed universities from across the globe and four renowned programs specializing in biomedical engineering and regulatory science. Together, they converge at Mahidol University, solidifying its position as the forefront of digital health product innovation in Thailand.
วัตถุประสงค์
1. Collaborate with Mahidol and USC Regulatory Science Programs as well as the Mahidol Biomedical Engineering Program.
2. Cultivate interactions among regulatory agencies, the industry, and regulatory affairs within Thailand and beyond.
3. Promote international cooperation and collaboration in the development of medical devices and the convergence of regulatory standards.
คำสำคัญ