การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง The Truth of ACNE
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง The Truth of ACNE
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม สุโกศล พญาไท กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนที่สนใจจำนวน 100-120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากผลการสำรวจจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยพบว่า อัตราการเป็นสิว สามารถพบได้บ่อยในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะป็นวัยรุ่น (Teen 12-18 ปี) วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (18-24 ปี) ซึ่งพบได้บ่อยสุด 85% จากทั้งสองกลุ่มนี้ และสามารถพบได้บ้างในช่วงวัยผู้ใหญ่ 8%, และ วัยกลางคน 3% ผลกระทบจากภาวะสิว ถึงแม้จะไม่ทำให้ผู้ที่เป็นเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่จากงานวิจัยหลายๆ งานวิจัยบ่งชี้แล้วว่า การที่มีภาวะสิวนั้นส่งผลกระทบหลายๆ อย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเข้าสังคม โดยเฉพาะพบมากเมื่อกลุ่มวัยรุ่นนั้น อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจจนไม่อยากไปโรงเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่เป็นช่วงที่สำคัญในการเรียนรู้การเข้าสังคมก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ในบางรายเกิดความรู้สึกสลดหดหู่จนทำให้เก็บตัว ไม่เข้าสังคม นอกจากนี้ภาวะ ที่เกิดหลังจากการเป็นสิว คือ การเกิดแผลเป็น ที่จะเป็นผลกระทบในระยะยาวและรุนแรงในด้านจิตใจตามมา
ในทางการแพทย์แล้วนั้น สิวถึงเป็นโรคหนึ่งที่จะต้องทำการรักษา ให้ได้อย่างถูกวิธี แต่ในปัจจุบัน พบว่าการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เนตได้มากขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความหลากหลาย และผุ้ที่ออกมาให้ข้อมูลทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงมีการโฆษณาชวนชื่อ ส่งผลผู้ที่เป็นสิว มีความเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างและได้ลองผิดลองถูก จนอาจเกิดผลกระทบ เช่น การขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ถูกวิธีจนมีภาวะรุนแรงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกินความจำเป็น การใช้ยาเกินความจำเป็นที่อาจส่งผลกระทบ เช่น การดื้อยาของเชื้อ Bacteria หรือ การเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่เกินความจำเป็น
ดังนั้น การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายกลุ่มเภสัชกรซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสพบกับผู้เป็นสิว ได้แนะนำการดูแลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษาโรคสิว และมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์เพื่อรักษาได้ถูกต้อง จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการ “ The Truth of ACNE”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึง การเกิด สิวและแยกออกจากโรคผิวหนังชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาในขั้นปฐมภูมิ การให้คำแนะนำขั้นต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมลดปัญหาการใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบในเชิงลบ
3. ลดปัญหาการใช้ยา เช่น การดื้อยาของเชื้อและการใช้ยาเกินความจำเป็น
คำสำคัญ
สิว ยาทา ยากิน