การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยพิษวิทยาเบื้องต้น” Basic Clinical toxicology for medical provider 2024
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยพิษวิทยาเบื้องต้น” Basic Clinical toxicology for medical provider 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 25
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเจ็บป่วยจากการได้รับสารพิษหรือภาวะพิษนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี คศ. 2016 มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ปวยภาวะพิษรวมทั่วโลก106,683 รายต่อปี และมีการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted -life years, DALYs) 6.3 ล้าน DALYs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาลทั่วไป ดังนั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มภาวะพิษอย่างเหมาะสมจะช่วยลดโอกาสการสูญเสียชีวิตและ DALYsได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในหลักสูตรของแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกรนั้นมีโอกาสได้ศึกษาเบื้องต้นในหลักการและการรักษาบางส่วน แต่อาจยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์อย่างมากภายใต้แรงกดดัน และภาวะพิษนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกโรงพยาบาล แม้อาจพบไม่บ่อยมากเท่าโรคอื่นๆ แต่มีผลรุนแรงถึงแก่ชีวิตผู้ป่วยได้ อาศัยความรู้และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ ดังนั้นในโครงการนี้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้ทำการอบรมขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะพิษ สามารถปรึกษาศูนย์พิษ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยภาวะพิษวิทยาเบื้องต้น รวมถึงเมื่อปรึกษาศูนย์พิษแล้วหากจำเป็นใช้ยาต้านพิษ สามารถบริหารยาเหล่านั้นได้และติดตามผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะของหลักการรักษาผู้ป่วยพิษวิทยา ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารยาต้านพิษได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถสังเกตผลข้างเคียงของยาต้านพิษเหล่านั้นได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 25 คน ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท *** บุคลากรภายในคณะฯ ฟรี *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการศึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โทรศัพท์ 0 2414 0779 / 081 889 7886 Email : sipv.edu@gmail.com