การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (HA Insights Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (HA Insights Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Amari Airport Don Muang กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 -23 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุค New Normal หลังการระบาดของ COVID-19 ที่ทุกองค์กรด้านการให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อก้าวให้ทันระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ และตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยในกลุ่่มโรคเรื้อรังและความพิการ การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพความสามารถในการค้นหาข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมตัดสินใจและมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ของประชาชน การเปรียบเทียบทางเลือกของบริการสุขภาพที่นำมาสู่ความต้องการและความคาดหวังต่อบริการด้านเภสัชกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น การพัฒนาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และมองเห็นภาพรวม (Visualizing) และสามารถนำความรู้ในขอบเขตรับผิดชอบของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่า (Value-added) ให้กับองค์กรโรงพยาบาล ร้านยา หรือธุรกิจของตนเองมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการบริหารงานด้านบริการทางเภสัชกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered) ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนองให้เกิดประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) ที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความพึงพอใจหลังการใช้บริการทางเภสัชกรรม อีกทั้งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวเภสัชกร องค์กร ตลอดจนวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง
ด้วยเหตุนี้เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล ที่ช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ โดยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวม บ่งชี้ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่จะช่วยให้ผู้อบรมสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานด้านบริการทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกจุดตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่ปลอดภัยมีมาตรฐานให้กับผู้ป่วย (Patient safety)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดการวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับพัฒนานวัตกรรมการบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการด้านเภสัชกรรมได้
คำสำคัญ
HA, Pharmacy, Digital Era
วิธีสมัครการประชุม
online