การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-01-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
วันที่จัดการประชุม 24 -26 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร รพ. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ “Synergy for Safety and Well-Being : ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” ในวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
วัตถุประสงค์
1.มีการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
คำสำคัญ
Synergy for Safety and Well-Being : ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ