การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ “New Dawn in Cardiovascular Disease”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ “New Dawn in Cardiovascular Disease”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 24 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลีอด เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากรชาวไทย และ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาการจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันองค์ความรูในการรักษาพยาบาล การทำหัตถการ การผ่าตัด ยาที่ใช้ในการรักษา รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตรา การเลียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ และส่งเสรมใหัผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ศูนย์หัวใจสิริกิต็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์และ พันธกิจ ที่จะเป็นองค์กรแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลึอด จึงได้กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4 ขึ้น ใน Theme “New Dawn in Cardiovascular Disease” เที่อถ่ายทอด องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยหัวข้อการจัดประชุมจะคลอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา ด้วยหัตถการ การใช้ยา การพยาบาล การดูแลทางด้านวิสัญญี รวมไปถึงข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยที่ทันสมัย เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาชา ที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถนำความรู้ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนึ้1ปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในลำดับต่อไป
จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. เพื่อให้บุคลากรรับทราบความก้าวหน้าและเทคโนโลยที่ท้นสมัย
คำสำคัญ
Cardiovascular Disease
วิธีสมัครการประชุม
Onsite and Online