การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๗
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๗
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น ๙ อาคารศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา
วันที่จัดการประชุม 21 -23 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ