การประชุมวิชาการ
EP 2 :: การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะ Medication Overuse Headache
ชื่อการประชุม EP 2 :: การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะ Medication Overuse Headache
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 28 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบมากถึงร้อยละ 20-30 ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะแบบต่างๆ ที่ร้านยา ซึ่งร้านยามักเป็นทางเลือกแรกที่ประชาชนนึกถึงเพื่อให้อาการปวดบรรเทาลงหรือดีขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบรรยายในเรื่องการจัดการอาการปวดศีรษะดังกล่าว สมาคมฯ เคยจัดบรรยายวิชาการมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นการบรรยายวิชาการจำนวนประมาณ 3 ชั่วโมง (รวม 2 ครั้ง) โดย เป็นการบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะเบื้องต้นให้แก่เภสัชกรชุมชน อย่างไรก็ตาม ในการจัดการอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะ ไมเกรนที่มักพบบ่อยในชุมชน รวมถึงโรคปวดศีรษะอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดมากเกินไป (medication overuse headache) เภสัชกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่สูงขึ้น การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความชำนาญของเภสัชกรชุมชนและมีทักษะที่เพิ่มพูนมากขึ้นในการจัดการอาการปวดศีรษะ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ในการจัดการอาการปวดศีรษะร่วมด้วยได้ นำไปสู่การจัดการอาการปวดศีรษะได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะโรคไมเกรน
และ อาการปวดศีรษะอื่นๆ เช่น การปวดศึรษะที่เกิดจากการใช้ยาแก้ปวดมากเกินไป
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ
3.พื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
ปวดศีรษะ, ปวดไมเกรน, ปวดจากการใช้ยาแก้ปวด, การจัดการอาการปวด
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิก www.pharcpa.com