การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง ล้วงลึกงานวิจัย เข้าใจการออกแบบการศึกษาและสถิติที่ใช้
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง ล้วงลึกงานวิจัย เข้าใจการออกแบบการศึกษาและสถิติที่ใช้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-007-01-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 10 -12 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม, เภสัชกรที่สนใจ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานตีพิมพ์มีจำนวนมาก การอ่านวรรณกรรมและสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการทำงานของเภสัชกรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้เภสัชกรยังมีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆผ่านงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มพูนความสามารถในการประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเหล่านั้น อย่างไรก็ตามวิทยาการวิจัยและการใช้สถิติมีความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันในวรรณกรรมมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่หลากหลายตามลักษณะของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงสังเกต หรือการศึกษาเชิงทดลอง รวมถึงงานวิจัยแบบ Systematic review และ meta-analysis ที่ผ่านมาได้มีเภสัชกรจำนวนมากที่ให้ข้อมูลถึงความต้องการในการ update หลักการวิพากษ์งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ รูปแบบการศึกษา และสถิติที่ใช้ในงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นในชุดวิชานี้ผู้เรียนจะสามารถวิพากษ์งานวิจัยถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรูปแบบงานวิจัยต่างๆและการใช้สถิติการแปลผล การนำเสนอและการนำผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้กับผู้ป่วยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิพากษ์ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยที่พบบ่อยในทางเภสัชศาสตร์
2. มีความสามารถในการวิพากษ์สถิติในงานวิจัยที่พบบ่อยในทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ได้โดยการใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
คำสำคัญ
งานวิจัย