การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-008-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100- 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ การอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงมีความสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ของ Complementary medicines ต่อการจัดการสุขภาพในภาวะต่างๆ ที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ข้อเสื่อม ภาวะไขมันผิดปกติ ตลอดจนการนำ Complementary medicines มาใช้ในเชิงป้องกัน การเสริมฤทธิ์การรักษาร่วมกับยาแผนปุจจุบัน หรือเสริมเพื่อลดผลข้างเคียงจากยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ โพรไบโอติกส์ กับสุขภาพทางเดินอาหาร โรคทางเมตาบอลิกต่างๆ เป็นต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
ยา, โภชนเภสัชภัณฑ์, โภชนาการ, จอประสาทตาเสื่อม, ข้อเสื่อม, ภาวะไขมันผิดปกติ, โพรไบโอติกส์, ภาวะการเสียสมดุลจุลินทรีย์, กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง